Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets öppna data

Granskad:

Det här är Boverkets öppna data. Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i databaser som bland annat baseras på enkäter och andra undersökningar. Tjänstemän, politiker, journalister, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik.

Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och respektive data som källa.

Datan ligger idag strukturerad i excelfiler som kan laddas ner och bearbetas vidare, till exempel för att ta fram statistik som du önskar.

API för energideklarationer

Boverkets API är utvecklad för att företag lättare ska kunna få tillgång till vissa uppgifter i energideklarationsregistret som behövs i deras verksamhet.

API för Klimatdatabas

Boverkets öppna data för Klimatdatabasen består av cirka 170 generiska byggresurser på svenska respektive engelska. Innehållet tillgängliggörs som öppen data via API, dels i JSON-format och dels i XML-format. Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i databasen. Vid användandet av Boverkets generisk klimatdata ska Boverket anges som källa.

API för planbestämmelser

Boverket publicerar här öppna data från vårt digitala verktyg Planbestämmelsekatalogen. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket som källa.

API-tjänst för Boverkets författningssamling

API-tjänsten innehåller övergripande information om samtliga Boverkets författningar. För vissa författningar publiceras även innehållet i författningen i tjänsten.

API-tjänst för Ändamålskatalogen

API-tjänsten innehåller ändamål för byggnadsdelar med tillhörande vägledning. Indelningen av ändamål och vägledningen syftar främst till att utgöra underlag till värdelista för Nationella specifikationer och Nationell geodataplattform inom den nationella specifikationen för Byggnad.

API för ÖP-katalogen

ÖP-katalogen är en tjänst till Sveriges kommuner och ska ge stöd i kommunens arbete med digital översiktsplan.

Bedömning av bostadsbrist

Boverket har tagit fram en årlig beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på både nationell, regional och lokal nivå.

BETSI byggnaders tekniska status

Under uppvärmningssäsongen 2007- 2008 genomförde Boverket på uppdrag av regeringen en rikstäckande undersökning undersökning av det svenska byggnadsbeståndet, BETSI, bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och BETSI som källa.

Bostadsmarknadsenkäten

Öppna data för fri användning. Här hittar du underlag från årets bostadsmarknadsenkät och äldre öppna data som publicerats tidigare. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och bostadsmarknadsenkäten som källa.

Byggbehovsberäkning

Boverket publicerar här öppna data från våra regionala byggbehovsanalyser. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket som källa.

Databas för ÖP-modell 2.1

Boverket publicerar här ÖP-modellen 2.1 som en filbaserad geodatabas, XML-fil och ett Geopackage. Samtliga format är öppna och fria att använda samt att göra egna ändringar eller tillägg i. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar.

Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT 1981-2010)

Här återfinns dimensionerande vinterutetemperatur DVUT 1-12 dygn för 310 orter i Sverige 1981-2010, minst en ort per kommun. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och SMHI som källa.

Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT 1991-2020)

Här återfinns dimensionerande vinterutetemperatur DVUT 1-12 dygn för 310 orter i Sverige 1981-2010, minst en ort per kommun. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och SMHI som källa.

Klimatlaster enligt EKS

Boverket publicerar här informationen som ingår i klimatlastkartorna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS som öppet API. Genom API:et är det möjligt att få tillgång till värden på dimensionerande snölast, vindlast, maximal temperatur och minimal temperatur.

Miljöindikatorer

Boverket har ansvar för att särskilt bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling. Här hittar du underlag till Boverket miljöindikatorer, som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan på nationell nivå ur ett livscykelperspektiv. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och Miljöindikatorer som källa.

Miljömålsenkäten

Här hittar du dataunderlag från miljömålsenkäter som genomfördes sedan 2006. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och bostadsmarknadsenkäten som källa. Du ska ange Boverket och Miljömålsenkäten som källa.

Plan- och byggenkäten

Här hittar du dataunderlag till kartor och statistik som finns med i uppföljningen av hur plan- och bygglagens regler tillämpas. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och aktuell enkät med årtal som källa.

Referensvärden för klimatpåverkan vid byggande

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har på Boverkets uppdrag tagit fram referensvärden för klimatpåverkan som är representativa för byggandet 2020. Här kan du ta del av underlaget för de byggnader som ligger till grund för klimatberäkningarna.

Tillbaka till toppen