Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nordisk konferens om stadsgrönska 2022

Granskad:

Hur kan nordiska städer förbereda sig för att möta nya mål och för omställningen mot grönare, mer hälsosamma och resilienta städer och samhällen? Detta var frågan som lyftes och diskuterades på den nordiska konferensen Towards Greener, Healthier and Resilient Cities den 1-2 december, 2022. På denna sida finns föreläsningar och panelsamtal från konferensens första dag. Filmerna är på engelska med svensk textning.

Om konferensen

Nordiska städer och samhällen har en lång tradition i att planera och utforma den byggda miljön med parker, grönska och natur. Men i takt med samhällsutvecklingen ställs delvis nya krav på grönstrukturen. Samtidigt har betydelsen av urbana ekosystem och de värden de skapar ökat och är nu en del av internationella strategier för hållbar stadsutveckling. Nyligen har både FN och EU föreslagit mål för att bevara och utveckla urbana grönområden. Detta var utgångspunkten för den nordiska konferensen Towards Greener, Healthier and Resilient Cities! den 1-2 december, 2022. Konferensens första dag hade fokus på hur stadsgrönska kan bidra till hälsosammare, artrikare och mer resilienta livsmiljöer i städer och samhällen.

Konferensen anordnades av Boverket tillsammans med föreningen C/O City, Finlands miljöcentral, Finska miljöministeriet, Folkhälsomyndigheten, Kommunnätverket i Finland, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Tankesmedjan Movium.

Illustration av hus, gönska, människaor, flygande fåglar, vatten.
Stadsgrönska. Illustration: C/O City

Nordisk stadsgrönska i ett globalt sammanhang - nuläge och framtida föreställningar

Marcus Hedblom, professor i landskapsförvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet, presenterar de globala utmaningarna i form av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, forskningsresultat, politik och vilka utsikter de nordiska städerna kan ha.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Nära, robust och sammanhängande - Grönplan för Göteborg

Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare i Göteborg, Sverige, presenterar det strategiska arbetet med att integrera stadsgrönska i policyer och hur man implementerar ekosystemtjänster i den urbana strukturen.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hur lyckas vi få in grönska, naturen och landskapet i den lokala, nationella och internationella agendan?

Kirsten Lund Andersen är stadsträdgårdsmästare i Aalborg, Danmark, och berättar om hur Aalborg arbetar med policyer och medborgare för en grönare stad och ett grönare landskap.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Öka den biologiska mångfalden i Helsingfors

Laura Walin, enhetschef för miljöskydd vid Helsingfors stad, Finland, presenterar Helsingfors arbete med att planera, genomföra och övervaka den biologiska mångfalden i Finlands huvudstad.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Utmaningar och möjligheter, 3-30-300 - vad kan det innebära?

Paneldiskussion om skillnader och likheter och vad kan vi lära oss av varandra?
Moderator Veronica Hejdelind diskuterar med paneldeltagarna Johan Rehngren, Kirsten Lund Andersen och Laura Walin.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Redovisning av ekosystem - ett sätt att mäta förändringar i och värdet av ekosystem och deras tjänster

Leena Kopperoinen, senior forskare och chef för enheten för markanvändning och urbanisering vid Finlands miljöinstitut, presenterar FN:s metodik för ekosystemredovisning och en pilotstudie om experimentell ekosystemredovisning i nordiska städer.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Planering: Grön planering för hälsa och jämlikhet

Samhället står inför stora utmaningar på grund av klimatförändringarna, urbaniseringen och förlusten av biologisk mångfald. Vi måste därför vidta åtgärder för att planera för en övergång till grönare, hälsosammare och mer motståndskraftiga städer i de nordiska länderna. Sessionen ger perspektiv och exempel på grön planering för hälsofrämjande städer och samhällen.

Betydelsen av vår livsmiljö för hälsa och jämlikhet

Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet, presenterar den omfattande forskningen om grönområdenas inverkan på människors hälsa.

Ett omtvistat förhållande mellan den kompakta staden och stadsgrönskan

Ranja Hautamäki, docent i landskapsarkitektur vid Aalto-universitetet, presenterar konflikten mellan stadsgrönska och visionen om den täta staden.

Hälsofrämjande regional planering och grönstruktur i Stockholmsregionen

Elisabeth Mårell, regionplanerare, Region Stockholm, presenterar hur regionen kopplar ihop hälsa och grönstrukturplanering.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Design: Integrering av biologisk mångfald och multifunktionella grönområden i stadsplanering

Sessionen fokuserar på hur man kan utforma grönområden i städer för både människor och biologisk mångfald. Vi utforskar exempel på hur man arbetar med ljusföroreningar, verktyg i planeringen, grön infrastruktur och med ett exempel från Jyväskylä, Finland.

Typologier för stadsdelar och gröna typologier: att skapa utrymme för ekosystemtjänster genom integrerad design.

Björn Ekelund, arkitekt och planerare, doktorand, Warm in the winter och Elisabetta Troglio, stadsplanerare, doktorand, Ekologigruppen

Ljusföroreningar

Ellinor Scharin, landskapsarkitekt LAR/MSA, Ekologigruppen

Utformning av grönområden i städerna

Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, grundare av Urbio

Den gröna slingan

Mari Kiili, stadsplanerare, Jyväskylä kommun.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Förvaltning: Hur säkerställer vi kvaliteten på stadsgrönområden på lång sikt?

Denna session fokuserar på utvärdering och lärande från befintliga naturbaserade projekt i de nordiska länderna.

Erfarenheter från Norra Djurgårdsstaden. Fungerar spridningskorridorerna?

Peter Wiborn, ekosystemtjänstespecialist på miljöförvaltningen, Stockholms stad.

Bryggervangen - Klimatdistrikt

Jonathan Reghev, Projektleder Klimatilpasning, Köpenhamns kommun

Åldrande gröna tak

Ishi Buffam, forskare i ekosystemekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Nacka. Dagvatten - fungerande förvaltning

Agata Wehlin, dagvattenstrateg, Naturvårdsverket

Utformning och förvaltning

Emma Norrman, landskapsingenjör/CEO, Funkia AB

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Paneldiskussion: Företagsperspektiv på grönska i städerna

Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald är målet att den biologiska mångfalden i Europa senast 2030 ska vara på väg att återhämta sig till förmån för människor, planeten, klimatet och ekonomin. Vilken roll spelar företagen och varför är det viktigt att ta med företagsperspektivet? Diskussionen leds av Veronica Hejdelind och paneldeltagare är

  • Amanda Möttönen, U&We
  • Maria Flock Åhlander, Ekobanken
  • Karina Antin, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
  • Martin Hedberg, Länsförsäkringar; Christina Wikberger, C/O City
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Grönytor som gynnar alla nordiska medborgare med hjälp av 3-30-300-regeln

Dr Cecil Konijnendijk van den Bosch, Nature Based Solutions Institute, presenterar forskningen bakom 3-30-300-regeln och hur den kan genomföras.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen