Bygglovsbefriad ändring av en byggnads yttre utseende

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus.

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att:

  • ändra en byggnads färg,
  • byta fasadbeklädnad,
  • byta taktäckningsmaterial, eller
  • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Med omfärgning eller att ändra en byggnads färg avses att byggnaden målas om i en ny kulör. Med byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial avses ändring till ett annat material. Med åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende avses exempelvis att ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 693 f.)

Det finns vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns också undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasader eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 5, 6a §§

Här kan du läsa mer om lovplikten för ändring av en byggnads yttre utseende och undantaget från lovplikt mot kringbyggd gård.

Undantag från lovplikt för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för fasadändringar. Under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta:

  • färg,
  • fasadbeklädnad, eller
  • taktäckningsmaterial.

Bygglov krävs varken för bostadsbyggnader eller för tillhörande komplementbyggnader som till exempel garage, friggebodar eller attefallshus. Andra åtgärder på en- och tvåbostadshus som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, som till exempel att ta upp nya fönster eller dörrar, är inte undantagna från lovplikten.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Vad är en väsentlig ändring av byggnadens eller områdets karaktär

För att veta om undantaget från lovplikt gäller måste det göras en bedömning i varje enskilt fall om den tänkta förändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Om byggnaden eller området har en speciell, enhetlig eller tidstypisk karaktär krävs det oftast en mindre ändring för att karaktären ska ändras väsentligt än för andra byggnader eller områden.

Väsentligheten bör bedömas i relation till ändringen av byggnadens utseende och inte till ändringarna i sig. Det innebär att lovplikten inte bör bedömas till exempel utifrån kulörförändringen som sådan utan utifrån effekten på byggnaden, som kan variera mycket mellan olika byggnader. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 49)

I ett rättsfall har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, tagit ställning till om det krävdes bygglov för byte av färg på fasad och byte av takpannor. Bostadshuset från 1970-talet hade fasad i gult tegel med mörkbruna gavelspetsar i trä och garagets fasad var av mörkbrunt trä. Sökanden ville måla båda byggnaderna vita och byta från svarta till röda takpannor på bostadshuset. Fastigheten var en av tolv som tillsammans utgjorde ett enhetligt bebyggelseområde med i huvudsak likartad färgsättning. Domstolen konstaterade att eftersom byggnaderna i området har ett enhetligt och tidstypiskt utseende skulle områdets enhetlighet reduceras avsevärt om byggnaderna ändras enligt sökandens önskemål. Domstolen bedömde att åtgärderna väsentligt skulle ändra både byggnadernas och områdets karaktär. Tegelfasadens behov av renovering påverkade inte bedömningen. Att det i ett närliggande område finns bebyggelse med viss variation när det gäller utseende och färgsättning påverkade inte heller bedömningen. (MÖD 2017-03-07, mål nr P 9288-16)

Det finns två äldre rättsfall från Regeringsrätten som handlar om byte av färg på radhus. I det äldsta ärendet gällde byggnadsstadgan och i det andra gällde äldre plan- och bygglagen, ÄPBL. I det ena fallet var befintliga träfasader i grön impregneringsfärg och i det andra var de täckmålade röda. Båda ärendena gällde byte av färg till rosa och domstolen ansåg i båda fallen att det inte krävdes bygglov. Boverket anser att dessa båda äldre rättsfall inte längre är tillämpbara. Det beror på att plan- och bygglagstiftingen har ändrats sedan domarna togs. Undantaget från lovplikt har ändrats så att åtgärden numera inte får ändra varken byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. Tidigare var det endast byggnadens karaktär som inte fick ändras. (RÅ 1981 2:48, RÅ 1992 not. 467, jfr prop. 2006/07:122 sid. 49)

Ändringen får inte strida mot detaljplan

Ändringar av en byggnads yttre utseende som får göras utan bygglov på en- och tvåbostadshus och dess komplementbyggnader får efter 1 juli 2017 inte strida mot detaljplan. Det innebär att om det finns planbestämmelser om färg eller material på fasader eller tak så måste de följas.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Utökad bygglovsplikt i detaljplan

Undantaget från lovplikt gäller inte om kommunen har infört en utökad lovplikt för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial i detaljplan. Det innebär att även omfärgningar av en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader, som inte väsentligt ändrar byggnadernas eller områdets karaktär, kan kräva bygglov inom detaljplan. För att veta om en åtgärd kräver bygglov inom detaljplanerat område måste man därför läsa gällande detaljplan.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §

Inom särskilt värdefull miljö kan även ommålning med samma kulör eller med samma typ av färg kräva bygglov. Det krävs om det i detaljplan har införts utökad lovplikt för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 694, 702-703)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Vilka krav gäller för ändringen

Oavsett om en ändring kräver bygglov eller inte, ska åtgärden uppfylla kraven i plan- och bygglagstiftningen. Exempel på relevanta krav för fasadändringar i lagstiftningen är kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden samt en god helhetsverkan. En byggnad ska även ha en god form-, färg- och materialverkan. Om en ändring inte uppfyller dessa krav kan byggnadsnämnden ingripa med tillsynsåtgärder i efterhand.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1 §

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §

Ändring av en byggnad ska även utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. En byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Fasadändringar kan kräva anmälan

Fasadändringar som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga. Det kan till exempel krävas anmälan om åtgärden innebär att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt. Fasadändringar kan även kräva anmälan om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, till exempel om en träfasad byts till en tegelfasad eller papptak byts till betongpannor.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej