På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Granskad:
OBS! Nytt beslut för 2022

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2022, beslutat att avveckla stödet till energieffektivisering i flerbostadshus efter årsskiftet 2021/22.

Detta innebär att ansökningar som kommer in till länsstyrelsen efter den 31 december 2021 inte får beviljas.

De medel som riksdagen anvisat för stödet för 2022 får endast användas för att betala ut stöd som redan har beviljats samt för ansökningar som har kommit in till behörig länsstyrelse före årsskiftet 2021/22 men då inte hunnit beviljas. Anslaget för 2022 uppgår till 309 miljoner kronor. Se civilutskottets betänkande 2021/22:CU1, som riksdagen sagt ja till den 1 december, under Relaterad information.

Regeringen beslutade den 20 juni 2021 att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. OBS! Ansökan måste komma in till länsstyrelsen senast den 31 december 2021, se informationen om nytt beslut för 2022.

Logga in i e-tjänsten

För att söka stödet behöver du logga in i vår e-tjänst. Som inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Läs mer om hur du använder Boverkets e-tjänster via "Relaterad information".

Vilka kan söka stöd?

Stöd lämnas för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Exempel på vilka som kan söka och få stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och kooperativa bostadsföreningar.

Stöd lämnas och betalas ut till den som är fastighetsägare, innehavare av tomträtt eller byggnadsägare.

Vilka byggnader omfattas av stöd?

Stöd får endast ges för en byggnad som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Detta innebär att mer än hälften av ytan ska utgöras av bostadslägenheter.

För att få stöd ska byggnaden före energieffektiviseringsåtgärder ha en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 100 kWh/m2 och år.

Stödberättigande åtgärder och kostnader

För att en åtgärd ska räknas som en energieffektiviseringsåtgärd krävs att den leder till en förbättring av byggnadens energiprestanda. En byggnads energiprestanda uttrycks genom dess primärenergital som beskriver hur energieffektiv byggnaden är. Stöd får endast ges om energieffektiviseringsåtgärden eller flera energieffektiviseringsåtgärder tillsammans beräknas medföra att primärenergitalet förbättras med minst 20 procent. Stöd ges till merkostnader för energieffektiviseringsåtgärder.  

Hur de stödberättigande merkostnaderna fastställs regleras genom bestämmelser i artikel 38.3 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (Allmänna gruppundantagsförordningen, GBER). De stödberättigande kostnaderna ska vara de investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet och kostnader som inte har ett direkt samband med uppnåendet av en högre energieffektivitet ska inte vara stödberättigande.

I Boverkets vägledning till stödet för energieffektivisering i flerbostadshus ges exempel på energieffektiviseringsåtgärder och hur kostnader för energieffektivisering kan urskiljas. I vägledningen finns också beskrivet vad som avses med primärenergital för stödet och hur detta beräknas. Vägledningen finns i ”Relaterad information”.

Begränsning för vissa åtgärder

Stöd får inte ges till en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el (exempelvis bergvärme). Detta innebär en begränsning för byte av uppvärmningslösning som energieffektiviseringsåtgärd i de fall fjärrvärme används och är den huvudsakliga energibäraren.

Huvudsaklig energibärare är den energibärare som utgör störst andel av den energi som levereras till byggnaden för uppvärmning, kylning, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Andelen ska räknas på den oviktade energin, dvs. byggnadens energianvändning enligt Boverkets byggregler, BBR. Läs mer om detta i vägledningen.

Hur stort blir stödet?

Små företag kan få högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.

Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med länsstyrelsen beslut om stöd (förskottsutbetalning).

Små, medelstora och stora företag

Vad som avses med små, medelstora och stora företag framgår av bilaga 1 i GBER. Vid bedömning av ett företags storlek måste man se till antalet anställda, årsomsättning och balansomslutning. Med anställda avses inte bara löntagare utan ägare som arbetar i företaget utan att vara anställda och konsulter som befinner sig i en beroendeställning till företaget.

Av betydelse för bedömningen av ett företags storlek är även företagets relation till andra företag, främst ägare, och graden av kontroll som andra företag utövar över företaget. Detta finns beskrivet i bilaga 1, artikel 3 GBER. Se även kommissionens användarhandledning om definitionen av SMF-företag.   

  • Med små företag avses företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
  • Med medelstora företag avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.
  • Med stora företag avses företag som sysselsätter minst 250 personer och vars årsomsättning är minst 50 miljoner euro eller vars balansomslutning är minst 43 miljoner euro per år.   

Certifierad energiexpert

Den som söker stöd behöver knyta en certifierad energiexpert till ansökningsprocessen. Med en certifierad energiexpert menas en energiexpert som uppfyller de krav och kvalifikationer gällande utbildning, erfarenhet och lämplighet för uppgiften som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert (CEX).

Den som söker stöd ska bifoga ett intyg från en certifierad energiexpert. Intyget ska visa vilken energieffektiviseringsåtgärd som ska genomföras, beräknade merkostnader för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas uppnås. Efter färdigställande ska energiexperten intyga vilken åtgärd som har genomförts, merkostnaderna för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknats ha uppnåtts.  

Du får inte påbörja åtgärden innan ansökan

Stöd får inte ges för en energieffektiviseringsåtgärd som har påbörjats innan en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen. Åtgärden ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd.

Med påbörjande av åtgärd menas här antingen att bygg- och installationsarbeten som avser energieffektiviseringsåtgärden har påbörjats eller det första bindande åtagandet att beställa utrustning eller ett annat åtagande som gör investeringen oåterkallelig, beroende på vilket som inträffar först (se artikel 2.23 GBER).

Bygglov

Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks. För bygglovspliktig energieffektiviseringsåtgärd ska du skicka med ett beslut om bygglov tillsammans med ansökan om stöd.

Utbildning av nya yrkesarbetande inom byggsektorn

För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till att utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbets­förmedlingen samt genom att ta emot lärlingar i färdigutbildning. Stödmottagaren ska därför, till sin ansökan om utbetalning, bifoga intyg från minst en av de entreprenörer som anlitats att denne medverkat i utbildning av yrkesarbetande inom byggsektorn genom mottagandet av lärlingar.

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från att medverka till utbildning om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan exempelvis vara avsaknad av relevanta skolor och utbildningar inom lämpligt avstånd vilket gör det svårt att uppfylla kravet.

Vägledning till stödet

Boverket har tagit fram en vägledning till stödet. Den är tänkt att vara till hjälp i ansökningsprocessen. Vägledningen ger exempel på energieffektiviseringsåtgärder och fokuserar på hur kostnaderna för energieffektivisering kan urskiljas från kostnader som inte har ett direkt samband med energieffektivisering. I vägledningen finns också avsnitt om vad som avses med en byggnads primärenergital och energiexpertens roll. Vägledningen finns i ”Relaterad information”.

Hur söker du stödet?

OBS! ansökan måste komma in till länsstyrelsen senast den 31 december 2021 för att du ska kunna få stöd. Ansökningar som kommer in efter den 31 december 2021 får inte beviljas. Ansökan om stöd ska avse en bestämd byggnad. Genomför du åtgärder i flera byggnader ska du göra en ansökan per byggnad. Ansök hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Ansökan görs med fördel som en e-ansökan, i vår e-tjänst.

Ansöker du för flera byggnader kan du i e-tjänsten spara de flesta uppgifter som du angett för en byggnad i en mall. Mallen, som kan redigeras, använder du sedan för att ansöka för nästa byggnad. 

Sista dag för färdigställande

En energieffektiviseringsåtgärd ska påbörjas inom sex månader från länsstyrelsens beslut om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om andra tidsgränser om det finns särskilda skäl.

Sista dag för ansökan om utbetalning

När energieffektiviseringsåtgärden är färdigställd ska du ansöka om utbetalning hos länsstyrelsen. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre månader efter att energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om att förlänga tiden med högst tre månader.

Med tidpunkt för färdigställande avses den tidpunkt när bygg- och installationsarbetena för energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts.

Om du inte färdigställer åtgärderna i tid, inte kommer in med ansökan om utbetalning i tid eller inte uppfyller något annat villkor för stödet kan det förskott som betalats ut återkrävas.

Mer information

Mer information om stödet hittar du i "Relaterad information" där du också hittar länkar till regeringens förordning, Boverkets föreskrifter och allmänna råd, ansökningsformulär och Boverkets vägledning till stödet för energieffektivisering.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor. Meddela länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan/ärende alltid är aktuella.

Länsstyrelsernas webbplats

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen