Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatrelaterade risker i PBL

Granskad:

Bestämmelsen om bedömning av klimatrelaterade risker i översiktsplanen syftar på risker vid översvämning, ras, skred och erosion. I plan- och bygglagen finns också bestämmelser som ger stöd för att beakta risker i ett bredare perspektiv. I översiktsplaneringen kan det finnas behov att behandla även andra klimatrelaterade risker som kan åtgärdas genom anpassad användning av mark- och vattenområden.

Klimatrelaterade risker för den byggda miljön

Med klimatrelaterade risker i översiktsplanering avses enligt plan- och bygglagen, PBL, risker för översvämning, ras, skred och erosion som är en följd av klimatförhållanden. Däremot avser inte lagkravet sådana effekter som är en följd av mänsklig aktivitet, till exempel sprängning eller vattenläcka. I denna vägledning betraktas risker för översvämning, ras, skred och erosion som klimatrelaterade, även om andra faktorer kan ha betydelse.

Begreppet klimatrelaterade risker för den byggda miljön omfattar såväl planerad som befintlig bebyggelse och anläggningar, samt parker och andra grönområden. Bedömningen i översiktsplaneringen av risker för skador gäller såväl användning och utveckling som bevarande av den byggda miljön.

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Flygbild över en vägkorsning och några villatomter
Begreppet klimatrelaterade risker för den byggda miljön omfattar såväl planerad som befintlig bebyggelse, anläggningar samt parker och andra grönområden. Foto: Sandinav/Fredrik Schlyter

Klimatrisker berör flera bestämmelser i PBL

Lagkravet på riskbedömning i översiktsplanen är avgränsat till risker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion. PBL syftar övergripande till en god och långsiktigt hållbar livsmiljö utifrån ett helhetsperspektiv. Det ger stöd för att beakta klimatrelaterade konsekvenser utifrån fler aspekter, som exempelvis problematik med höga temperaturer eller svårigheter att lösa vattenförsörjning.

1 §
  I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Allmänna intressen ska beaktas

Kommunens översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Ett långsiktigt perspektiv stärker översiktsplanens strategiska funktion i arbetet för en hållbar utveckling, inte minst när det gäller hantering av klimatfrågan. De allmänna intressena i PBL:s andra kapitel ska beaktas vid utformning av översiktsplanen. Där ingår samtliga klimatrelaterade aspekter som kan ha betydelse för kommunens beslut om mark- och vattenanvändningen samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

2 §
  Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Planen ska även ge vägledning för beslut om
   1. hur mark- och vattenområden ska användas, och
   2. hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Planen är inte bindande. Lag (2020:76) .

Flera av andra kapitlets lagparagrafer tydliggör att planläggning ska utföras med hänsyn till påverkan orsakad av klimatförhållanden och andra typer av risker. Av tredje paragrafen framgår att planläggning ska utföras med hänsyn till klimataspekter, vilket inbegriper både klimatanpassning och påverkan på klimatet. Femte paragrafen anger att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till exempelvis människors hälsa och säkerhet. Den sjätte paragrafen anger att bebyggelsen ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat klimatförhållanden.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

5 §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
   1. människors hälsa och säkerhet,
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636) .

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6 a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

Andra kapitlet i PBL ger därmed stöd för att beakta klimataspekter i ett helhetsperspektiv.

 

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen