Reglerna om ekonomiska planer och kostnadskalkyler

Bestämmelser om ekonomiska planer och kostnadskalkyler finns i följande lagar, förordningar och allmänna råd. Utöver dessa finns även annan aktuell lagstiftning som rör bostadsrättsföreningar och deras verksamhet.

  • Bostadsrättslagen (1991:614)
  • Bostadsrättsförordningen (1991:630)
  • Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
  • Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt
  • Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
  • Lag om (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
  • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
  • Boverkets allmänna råd (BFS 2017:7 EKKO 1)

Bostadsrättslagen

Kravet på bostadsrättsföreningar att upprätta och registrera en ekonomisk plan finns i bostadsrättslagen. Lagen innehåller även bestämmelser om intygsgivare och skyldigheten för styrelsen att upprätta en ny ekonomisk plan om någon händelse som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet uppstår.

Bostadsrättsförordningen

Bostadsrättsförordningen innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter som ska finnas med i en ekonomisk plan och i en kostnadskalkyl. Förordningen reglerar även vem som kan bli intygsgivare och om ställande av säkerhet vid upplåtelse av lägenheter.

Lagen om kooperativ hyresrätt

Bestämmelserna om ekonomisk plan i lagen om kooperativ hyresrätt motsvarar i huvudsak vad som gäller för bostadsrättsföreningar. En ekonomisk plan i en kooperativ hyresrättsförening behöver dock inte registreras.

Förordning om kooperativ hyresrätt

Förordningen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska finnas i den ekonomiska planen och vad som gäller för intygsgivare och ställande av säkerhet.

Lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (ombildningslagen)

Hyresgäster i en hyresfastighet har rätt att genom en förening förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Rätten till förvärv gäller fast egendom som är taxerad som hyreshusenhet eller, om egendomen hyrs ut för något annat ändamål än fritidsändamål, som småhusenhet och vad som sägs i lagen om fast egendom gäller även tomträtt.

Lagen om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar (omregleringslagen)

Enligt lagen kan vissa äldre bostadsföreningar omregistreras till bostadsrättsföreningar. Bestämmelserna i BRF 6 § om förenklad ekonomisk plan gäller i dessa fall.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer

De allmänna råden avser utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare. Vad som skrivs om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar och intygsgivare gäller även för kooperativa hyresrättsföreningar om inget annat sägs.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej