Bostadsutformning – lämplig för sitt ändamål

I en ny bostad ska det alltid finnas utrymmen för funktioner som sömn och vila, matlagning, måltider, personhygien, daglig samvaro och förvaring. Dessa krav på bostadens utformning finns i Boverkets byggregler.

Alla funktioner utom personhygien får finnas i samma rum. Men större bostäder ska vara utformade så att man kan skilja av vardagsrum, kök och sovrum som separata rum, som har fönster.

Från och med 1 juli 2016 införs vissa ändringar i Boverkets byggregler. Syftet är bland annat att göra det möjligt även för andra enpersonshushåll än studenter att dela vissa bostadsfunktioner som kök, matplats, utrymme för samvaro och hygienrum. Däremot berörs inte studentbostäder för en person med gemensamma utrymmen, för vilka reglerna enligt det nya avsnitt 3:227 Bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen i princip är samma som tidigare. Avsnitten under avsnitt 3:22 har som följd här av ändrad numrering.

Avsnitt 3:227 skiljer sig från avsnitt 3:226 Bostäder med gemensamma utrymmen som avser bostäder oavsett antal bostäder och antal boende per bostad, och som innebär att endast vissa funktioner bara delvis får sammanföras, och med fullgod kompensation för inskränkningar i de enskilda bostäderna. Gemensamma funktioner enligt avsnitt 3:226 får dessutom delas av obegränsat antal bostäder och placeras på valfri plats i byggnaden, motsvarande traditionella "kollektivhus".

Härutöver har det gjorts ett förtydligande om att plats för medhjälpare inte krävs i studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan. Dessutom har föreskrift om plats för hemarbete utgått och ett allmänt råd om plats för kombinerad tvättmaskin och torktumlare införts i det allmänna rådet för avsnitt 3:22 Allmänt om utformning av bostäder. I avsnitt 3:222 Bostäder större än 55 m2 har föreskriften upphävts och ersatts med ett allmänt råd om plats för parsäng .

Det finns särskilda regler om hur du ska göra med bostadsutformningen vid ändring av en byggnad. För fritidshus med högst två bostäder behöver du inte uppfylla reglerna om bostadsutformning i BBR.

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav redovisas vid olika steg i processen

När du söker bygglov ska du visa i bygglovhandlingarna att du kan uppfylla utformningskraven för bostadens utformning och tillgänglighet. Tekniska egenskapskrav hanteras senare, i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet. Vilka krav i BBR 3:1 och 3:2 som är utformningskrav, tekniska egenskapskrav eller både och kan du se i Boverkets vägledning, där de är markerade med tre olika färger: Vägledning: utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Se länk under "Relaterad information".

Från och med 1 juli 2016 är förteckningen över utformningskrav och egenskapskrav enligt avsnitten 3:111 och 3:211 justerade enligt gjorda ändringar i BBR.Från och med 1 juli 2016 är förteckningen över utformningskrav och egenskapskrav enligt avsnitten 3:111 och 3:211 justerade enligt gjorda ändringar i BBR.

Bostäder ska vara lämpliga för sitt ändamål

Hur bostäder ska vara utformade för att vara lämpliga för sitt ändamål kan du läsa i föreskrifter och allmänna råd om bostadsutformning i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 3:2 och 3:52. Det finns alltså två sorters regler om bostadsutformning: utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Det medför att det finns krav dels på utrymmen, dels på inredning och utrustning.

I reglerna står att bostäder ska ha avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring i skälig utsträckning. Det ska finnas fönster mot det fria i utrymmena för sömn och vila, samvaro samt matlagning. Bostäderna ska också ha inredning och utrustning för matlagning och hygien. Detta framgår av 3 kap. 1 och 17 §§ PBF.

Bostadsutformningen styr bostadens storlek

Hur stor en bostad måste vara, och alltså hur liten den får vara, påverkas av kraven på bostadsutformning och tillgänglighet i BBR. Vilka funktioner som ska finnas i en bostad beskrivs i BBR 3:22, och i BBR 3:146 finns krav på att funktionerna ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Bostäder om högst 35 kvm inklusive attefallshus

Om du utformar en bostad som är högst 35 kvm får funktionerna för daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis, alltså använda samma utrymme. Det räcker till exempel att det finns utrymme för en bäddsoffa, ett soffbord och en fåtölj/rullstol.  Det behöver inte finnas plats för både köksbord och skrivbord, utan det räcker om du har utrymme för ett bord där man växelvis kan både arbeta och äta sina måltider. Det finns inte något krav på avskiljbarhet i bostäder om högst 35 kvm, vilket betyder att alla funktioner utom hygienrummet får vara i samma rum och att det därför räcker med ett enda fönster i bostaden. Det räcker också med mindre utrymme och inredning för matlagning och förvaring än i större bostäder. I de fall ett attefallshus är tänkt att användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ska det innehålla alla bostadsfunktioner som till exempel hygienrum, daglig samvaro, sömn och vila, matlagning, måltider och förvaring. Det ska också finnas bostadskomplement till attefallshuset som till exempel tvättstuga (om det saknas tvätt- och torkmöjlighet i bostaden) och förråd. Det ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, avsnitt 3:1 BBR ska följas.

Studentbostäder för en person

Om du utformar en studentbostad för en person kan funktionerna måltider och hemarbete överlappa funktionerna för daglig samvaro samt sömn och vila, helt eller delvis. Det räcker med utrymme för en bäddsoffa, ett soffbord och en fåtölj/rullstol; det behöver inte finnas plats för ett särskilt bord för måltider. Det finns inte något krav på avskiljbarhet, vilket betyder att alla funktioner utom hygienrummet får vara i samma rum och det räcker därför med ett enda fönster i bostaden. Kravet på minsta möjliga utrymme och inredning för matlagning är ännu mindre än i bostäder om högst 35 kvm. Kravet på utrymme och inredning för förvaring är samma som i bostäder om högst 35 kvm. Det finns inte heller något krav på plats för medhjälpare på sängens bortre sida.

Bostäder avsedda för en person, med gemensamma utrymmen

Om du utformar bostäder för en person, inklusive studentbostäder, som har gemensamma utrymmen för högst tolv personer, till exempel korridorbostäder, får funktionerna daglig samvaro, matlagning och måltider finnas i de gemensamma utrymmena. Även hygienrum (toalett samt duschrum eller badrum) får finnas i de gemensamma utrymmena, men högst tre bostäder avsedda för en person får dela hygienrum.

Större studentbostäder

Om du utformar bostäder som är större än 55 kvm för studenter, får sovrummen vara lika stora, till skillnad från i andra större bostäder, som bör  ha ett sovrum för två personer.

Dimensionerande mått och antalet personer

I den svenska standarden SS 91 42 21 finns det exempel på dimensionerande mått i bostäder utifrån antal personer. BBR hänvisar till standarden i de allmänna råden.

I standarden kan du se exempel på hygienrum som uppfyller kraven på både bostadsutformning och tillgänglighet. Om du planerar rummen på ett annat sätt ska du kunna visa att du ändå uppfyller kraven i föreskriften. SS 91 42 21 ges ut av SIS.

Bostadskomplement

Det ska finnas bostadskomplement till bostaden. Det ska till exempel finnas förråd med låsbart utrymme för förvaring av säsongsutrustning och liknande, i bostaden eller i dess närhet. Det ska också finnas rum för förvaring av cyklar, utomhusrullstolar och liknande, samt utrymme för postboxar, i bostadens närhet.

Vem gör vad?

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets logotyp
Arbetsmiljöverket ger ut regler om arbetsmiljö. Det finns bostäder som samtidigt är arbetsplatser. www.av.se

Socialstyrelsen

Generell bild som representerar Socialstyrelsen logotyp
Socialstyrelsen har regler för bostäder enligt LSS.www.socialstyrelsen.se

Swedish Standards Institute, SIS

SIS logotyp
SIS är en ideell förening som är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan. www.sis.se
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen