Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsutformning – lämplig för sitt ändamål

Granskad:

I en ny bostad ska det alltid finnas utrymmen för funktioner som sömn och vila, matlagning, måltider, personhygien, daglig samvaro och förvaring. Dessa krav på bostadens utformning finns i Boverkets byggregler.

Regler om bostadsutformning

Alla funktioner utom personhygien får finnas i samma rum. Men större bostäder ska vara utformade så att man kan skilja av vardagsrum, kök och sovrum som separata rum, som har fönster.

Det finns särskilda regler om hur du ska göra med bostadsutformningen vid ändring av en byggnad. För fritidshus med högst två bostäder behöver du inte uppfylla reglerna om bostadsutformning i BBR.

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav redovisas vid olika steg i processen

När du söker bygglov ska du visa i bygglovhandlingarna att du kan uppfylla utformningskraven för bostadens utformning och tillgänglighet. Tekniska egenskapskrav hanteras senare, i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet. Vilka krav i BBR 3:1 och 3:2 som är utformningskrav, tekniska egenskapskrav eller både och kan du se i Boverkets stöddokument "Utformningskrav resp tekniska egenskapskrav". Där är texten markerad på olika sätt för att visa de olika kraven. Länk till stöddokumentet finns under "Relaterad information".

Bostäder ska vara lämpliga för sitt ändamål

Hur bostäder ska vara utformade för att vara lämpliga för sitt ändamål kan du läsa i föreskrifter och allmänna råd om bostadsutformning i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 3:2 och 3:52. Det finns alltså två sorters regler om bostadsutformning: utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Det medför att det finns krav dels på utrymmen, dels på inredning och utrustning.

I reglerna står att bostäder ska ha avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring i skälig utsträckning. Det ska finnas fönster mot det fria i utrymmena för sömn och vila, samvaro samt matlagning. Bostäderna ska också ha inredning och utrustning för matlagning och hygien. Detta framgår av 3 kap. 1 och 17 §§ PBF.

Bostadsutformningen styr bostadens storlek

Hur stor en bostad måste vara, och alltså hur liten den får vara, påverkas av kraven på bostadsutformning och tillgänglighet i BBR. Vilka funktioner som ska finnas i en bostad beskrivs i BBR 3:22, och i BBR 3:146 finns krav på att funktionerna ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Dimensionerande mått och antalet personer

I den svenska standarden SS 91 42 21 finns det exempel på dimensionerande mått i bostäder utifrån antal personer. BBR hänvisar till standarden i de allmänna råden.

I standarden kan du se exempel på hygienrum som uppfyller kraven på både bostadsutformning och tillgänglighet. Om du planerar rummen på ett annat sätt ska du kunna visa att du ändå uppfyller kraven i föreskriften. SS 91 42 21 ges ut av SIS.

Bostäder om högst 35 kvm inklusive attefallshus

Om du utformar en bostad som är högst 35 kvm får funktionerna för daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis, alltså använda samma utrymme. Det räcker till exempel att det finns utrymme för en bäddsoffa, ett soffbord och en fåtölj/rullstol.

Det finns inte krav på avskiljbarhet i bostäder om högst 35 kvm, vilket betyder att alla funktioner utom hygienrummet får vara i samma rum och att det därför räcker med ett enda fönster i bostaden. Det räcker också med mindre utrymme och inredning för matlagning och förvaring än i större bostäder.

I de fall ett attefallshus är tänkt att användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ska det innehålla alla bostadsfunktioner som till exempel hygienrum, daglig samvaro, sömn och vila, matlagning, måltider och förvaring. Det ska också finnas bostadskomplement till attefallshuset som till exempel tvättstuga (om det saknas tvätt- och torkmöjlighet i bostaden) och förråd. Det ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, avsnitt 3:1 BBR ska följas.

Studentbostäder för en person

För studentbostäder för en person gäller samma utformningsregler som för andra bostäder om högst 35 kvm. Men kravet på minsta möjliga utrymme och inredning för matlagning är något mindre, likaså för förvaring. Det behöver inte heller finnas plats för medhjälpare på sängens bortre sida.

Bostäder avsedda för en person, med gemensamma utrymmen

Om du utformar bostäder för en person, inklusive studentbostäder, som har gemensamma utrymmen för högst tolv personer, till exempel korridorbostäder, får funktionerna daglig samvaro, matlagning och måltider finnas i de gemensamma utrymmena. Även hygienrum (toalett samt duschrum eller badrum) får finnas i de gemensamma utrymmena, men högst tre bostäder avsedda för en person får dela hygienrum.

Större studentbostäder

Om du utformar bostäder som är större än 55 kvm för studenter, får sovrummen vara lika stora, till skillnad från i andra större bostäder, som bör ha minst ett sovrum med plats för parsäng.

Bostadskomplement

Det ska finnas bostadskomplement till bostaden. Det ska till exempel finnas förråd med låsbart utrymme för förvaring av säsongsutrustning och liknande, i bostaden eller i dess närhet. Det ska också finnas rum för förvaring av cyklar, utomhusrullstolar och liknande, samt utrymme för postboxar, i bostadens närhet.

Vem gör vad?

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ger ut regler om arbetsmiljö. Det finns bostäder som samtidigt är arbetsplatser. www.av.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har regler för bostäder enligt LSS. www.socialstyrelsen.se

Swedish Standards Institute, SIS

SIS är en ideell förening som är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan. www.sis.se
Tillbaka till toppen