På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Motorbanor

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra motorbanor.

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra en motorbana kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns dock ett undantag från lovplikten.

Oavsett om en motorbana kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en motorbana

Det finns ingen definition av motorbana i plan- och bygglagstiftningen. Motorbana är inte heller definierat i TNC eller Nationalencyklopedin, NE.

En motorbana är i dagligt tal en bana för tävling eller träning för motorsport, fordon testkörs eller fordonsutbildning sker. Det kan exempelvis vara en motorstadion, gokartbana, rallycrossbana, folkracebana, motocrossbana, speedwaybanor, halkbana, övningsbana eller testbana. Det förekommer ofta att det finns byggnader eller andra anläggningar i anslutning till en motorbana. Det kan exempelvis vara verkstäder, garage, förråd, serveringsbyggnader, väderskydd eller plank.

När krävs bygglov för motorbanor

Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en motorbana. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglovsplikten gäller oberoende vad motorbanan är till för. Det innebär att bygglov även krävs för en motorbana som är avsedd för en bilindustri. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 683)

Vid bedömningen om en motorbana kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • verksamhetens karaktär och omfattning
  • anläggningens storlek
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Verksamhetens karaktär och omfattning

Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig motorbana. Exempel på faktorer som kan påverka är om det är en publik verksamhet eller hur ofta verksamheten pågår.

Anläggningens storlek

En anledning till att motorbanor är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. Lovplikten gäller för större anläggningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en motorbana ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten, anläggande av väg och uppförande av anordningar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. Om någon använder exempelvis en befintlig väg för en rallytävling innebär det inte att det är en bygglovspliktig motorbana. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser motorbanan har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan motorbanan har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Även om en motorbana inte kräver bygglov kan andra åtgärder i anslutning till motorbanan kräva bygglov. Det kan exempelvis vara en byggnad eller ett plank som uppförs i anslutning till en motorbana. Om marknivån ändras kan marklov krävas även om motorbanan inte kräver bygglov.

Undantag från kravet på bygglov för totalförsvaret

Byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur kräver inte bygglov, rivningslov eller marklov. En motorbana är en anläggning, alltså krävs inte bygglov för en motorbana om den är avsedd för totalförsvaret och av hemlig natur. En sådan motorbana ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Ändrad lovplikt för en motorbana

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en motorbana.

Krävs rivningslov för motorbana

För att ta bort en motorbana krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på motorbanan kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en motorbana kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en motorbana kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej