Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelsekatalogens struktur

Granskad:

I Planbestämmelsekatalogen är all information om planbestämmelserna strukturerad enligt en viss struktur. Följande stycken beskriver denna struktur.

Bestämmelsetyp

Det finns två olika bestämmelsetyper enligt Boverkets föreskrift – Användningsbestämmelser och Egenskapsbestämmelser. För äldre bestämmelser finns även Administrativa bestämmelser och Övergångsbestämmelser.

Användningsform

För vilken användningsform, det vill säga allmän plats, kvartersmark eller vattenområde, som planbestämmelsen är tillämpbar. För äldre bestämmelser finns även Planområde, Byggnadskvarter och Specialområden.

Huvudmannaskap

För bestämmelser som följer föreskriften anges inte huvudmannaskap. Under vissa tidsperioder angavs huvudmannaskapet för bestämmelser på allmän plats. Huvudmannaskap kan endast regleras på allmän plats, aldrig för kvartersmark eller vattenområde.

Kategori

Kategorierna anges enligt Boverkets föreskrift eller allmänna råd. Äldre bestämmelser är, under vissa tidsperioder, indelade i kategorier enligt tidigare regelverk.

Underkategori

I Boverkets föreskrift anges underkategorier för samtliga pågående egenskapsbestämmelser. Äldre bestämmelser är, under vissa tidsperioder, indelade i underkategorier enligt tidigare regelverk.

Förklaring

För bestämmelser som följer föreskriften anges inte förklaring. Förklaringar för äldre planbestämmelser är angivna enligt tidigare regelverk.

Bestämmelseformulering

Hur bestämmelsen är formulerad i text, symbol eller numeriskt värde. Bestämmelseformuleringen anges i listan med planbestämmelserna (teckenförklaringen/legenden) på plankartan.  Alla variabler, [ord inom klamrar], är obligatoriska att fylla i utom variabeln [text:text] som är frivillig. Äldre bestämmelser är formulerade enligt tidigare regelverk.

Variabler består av två led med ett kolon emellan. Första delen anger vad som är tänkt att skriva i bestämmelsen, och den andra delen vilken typ av data som efterfrågas.

Vissa variabler är frivilliga vilket innebär att de kan användas för att komplettera en bestämmelseformulering men behöver inte användas om formuleringen är tillräcklig som den är. Dessa frivilliga variabler anges alltid som [text:text].

Exempel:

Bestämmelseformulering i PBK Bestämmelseformulering i detaljplanen
Fasader ska vara av [material:text] Fasader ska vara av tegel
Största byggnadsarea är [exploatering:decimaltal] m² Största byggnadsarea är 250 m²
Gångtunnel [text:text] Gångtunnel
Gångtunnel [text:text] Gångtunnel ska vara minst 3 meter bred

I Planbestämmelsekatalogen finns ett fritextval för bestämmelseformuleringen för de flesta typerna av planbestämmelser. Dessa bestämmelser med fritextval för bestämmelseformuleringen kallas Fritextbestämmelser eller Öppna bestämmelser. Detta är avsett för fri formulering av bestämmelsen i de fall den bestämmelse som behövs inte finns med i katalogen. Används fritextvalet är det viktigt att tänka på att en sådan bestämmelse inte blir sökbar på samma sätt som andra bestämmelser. Används fritextvalet i nya detaljplaner är det viktigt att överväga om bestämmelseformuleringen verkligen har lagstöd. 

Enligt Boverkets föreskrift eller allmänna råd

Hur planbestämmelsen beskrivs i Boverkets föreskrift och allmänna råd. Äldre bestämmelser, från vissa tidsperioder, har beskrivningar enligt tidigare regelverk.

Beteckning

Hur planbestämmelsen, enligt Boverkets allmänna råd, kan betecknas på plankartan. En beteckning kan bestå av text eller en symbol. Tecknet # ska bytas mot ett indexnummer. Äldre beteckningar är angivna enligt tidigare regelverk.

Lagstöd

För bestämmelser som följer föreskriften anges inte lagstöd.

För äldre bestämmelser angavs, under vissa tidsperioder, den lag som bestämmelsen var en tillämpning av. Kolumnen var då avsedd att användas för länkning till riksdagens lagsida.

En bestämmelse kan ha stöd i flera paragrafer i PBL och kan därför under vissa tidsperioder vara angiven flera gånger i Planbestämmelsekatalogen under olika kategorier. På allmän plats kan en bestämmelse exempelvis förekomma både inom kommunalt och enskilt huvudmannaskap. En bestämmelse kan också förekomma både inom allmän plats, kvartersmark och vattenområde.

Färg

Den färg som kan användas på plankartan enligt Boverkets allmänna råd. Används bara för användningsbestämmelser.

För äldre bestämmelser angavs den färg som tidigare rekommenderades.

Gällandeperiod

I Planbestämmelsekatalogens e-tjänst finns rubriken ” Gällandeperiod”. De datum som redovisas här anger när bestämmelsen rekommenderats av Boverket eller dess föregångare.

Bestämmelsekod

Varje bestämmelse har en unik bestämmelsekod. Bestämmelsekoden stämmer överens med och är kopplad till Boverkets föreskrifter om detaljplan. Bestämmelsekoden är uppbyggd av förkortningar och kan exempelvis se ut så här – DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm. Bestämmelsekoderna innehåller både stora och små bokstäver, men de förblir unika även om de skrivs med endast små bokstäver. Namnet är valt så att det associerar till innebörden. Bestämmelsekoder började användas från och med 2015. Vid releasen 2020 ersattes samtliga, då pågående, bestämmelser med nya bestämmelser och nya koder.

Samtliga planbestämmelser och deras bestämmelsekoder finns i vår öppna data om planbestämmelser under ”Relaterad information”.

Geometrityp

Enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan ska reglering i en detaljplan vara punkt-, linje-, yt- eller volymbaserad. På varje bestämmelse anges därför vilken av dessa tre geometrityper en bestämmelse utgörs av.

UUID

Varje bestämmelse har också en unik identifierare, UUID.

Webblänk till vägledning

I Planbestämmelsekatalogens e-tjänst är pågående bestämmelser länkade till aktuell vägledning på PBL kunskapsbanken. Äldre bestämmelser, bestämmelser som fått ett slutdatum, är istället länkade till en pdf på kunskapsbanken med dåvarande vägledning.

I dag används denna bestämmelse i stället

I Planbestämmelsekatalogens e-tjänst finns rubriken ”I dag används denna bestämmelse i stället”. Samtliga äldre planbestämmelser, i den mån det varit möjligt, har härletts till en eller flera i dag gällande bestämmelser eller till en Tolkningsbestämmelse som medger att den ursprungliga bestämmelsen förs över oförändrad.

Rubriker som inte syns i e-tjänsten

Rubriker som inte syns i e-tjänsten utan bara i Excel-filen och i API:et under öppna data:

Användningsslag

Användningsslag används endast på äldre användningsbestämmelser. Användningsslag är en kategorisk indelning av användningar.

Ursprungskategori

Anges endast för äldre egenskapsbestämmelser och äldre administrativa bestämmelser.

Uttryckt värde

Här anges om måttangivelsen avser ett exakt värde, ett maxvärde eller ett minvärde.

Äldre bestämmelser kunde, under vissa tidsperioder, även ha ett uttryckt värde som angavs mellan två bestämda värden (intervall) eller ett uttryckt värde som en måttkedja.

Lag, Kapitel, Paragraf, Stycke och Punkt

För bestämmelser som följer föreskriften anges inte lagstöd.

För äldre bestämmelser angavs, under vissa tidsperioder, den lag som bestämmelsen var en tillämpning av. Kolumnen var då avsedd att användas för länkning till riksdagens lagsida.

Kapitel angavs [X] kap, paragraf angavs [X] §, stycke angavs [X]:a stycket och punkt angavs [X].

Börjar gälla och Slutar gälla

De datum som redovisas här anger när bestämmelsen rekommenderats av Boverket eller dess föregångare.

Kommentarer

Vid redigering av en bestämmelse framgår det under denna rubrik vad som är redigerat. Här framgår under vilken rubrik ändringen är gjord, sedan vad som är ändrat och avslutas med administratörens signatur. Datum sätts automatiskt till den dag som ändringen görs.

Publicerad

Här visas det datum då bestämmelsen publicerades för första gången digitalt i Planbestämmelsekatalogen.

Redigerad

Här visas det datum då bestämmelsen senast redigerades.

Ersätts av och Ersätter

Rubriken ”Ersätts av” finns på äldre planbestämmelser och anger UUID:et på den eller de nya bestämmelser som ersätter den äldre.

Rubriken ”Ersätter” finns på nya planbestämmelser och anger UUID:et på den eller de äldre bestämmelser som den ersätter.

HILUCS-Kod, HILUCS-Rubricering och HILUCS-Beskrivning

Under dessa tre rubriker redovisas information som rör HILUCS-koder. HILUCS står för Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System och är en lista över markanvändningskategorier som ska användas i Inspires markanvändning. Alla pågående användningsbestämmelser är kopplade till en HILUCS-kod.

Tredimensionalitet och tidsbegränsade användningar saknas

Planbestämmelsekatalogen innehåller inga enskilda poster med beteckningar för att redovisa tredimensionalitet och inte heller några beteckningar för tidsbegränsade användningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen