Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontantbidraget ska motsvara en skälig kostnad

Granskad:

Om bostadsanpassningsbidraget lämnas som ett kontantbidrag ska det motsvara en skälig kostnad för bidragsberättigande åtgärder. Det finns inget kostnadstak i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Kontantbidrag om inte sökanden och kommunen är överens om kommunalt åtagande eller begagnad anordning

16 §
  Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll enligt
11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.

Kontantbidrag är den bidragsform som gäller om sökanden och kommunen inte har kommit överens om att bidraget i stället ska lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna eller med en begagnad anordning. Observera att lagen inte utesluter att man i ett och samma ärende kombinerar de olika bidragsformerna. Denna artikel handlar dock om kontantbidrag.

Det är den som beviljats bostadsanpassningsbidrag som sedan äger produkten (proposition 2017/18:80 sid. 48).

Hur ska skälig kostnad fastställas? 

Bostadsanpassningsbidrag som kontantbidrag ska lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna (16 § lagen om bostadsanpassningsbidrag).

Bedömningen av vad som är en skälig kostnad ska basera sig på vad nya anordningar kostar 

Ska kontantbidrag beviljas, så ska kommunen basera bidragets storlek på vad en ny anordning skulle kosta. Kommunen ska alltså inte jämföra med kostnaden för en begagnad anordning. 

Anbud, offert eller kostnadsberäkning

Kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan med kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning, om kommunen bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet. Det framgår av 3 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag. 

3 §    Kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan med

  • -   kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning, om kommunen bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet,
  • -   plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten, och
  • -   ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om ändrad planlösning.

Utgångspunkten bör, enligt Boverkets mening, vara att det normalt ska räcka att sökanden inkommer med ett anbud eller en offert eller en kostnadsberäkning för en och samma åtgärd.

Om kommunen anser att den kan fastställa skälig kostnad utan den här typen av underlag finns det ingen anledning att begära att sökanden kompletterar ansökan med det. Någon sådan komplettering behövs inte heller om det står klart att ansökan ska avslås.

Kommunens serviceskyldighet

Boverkets föreskrifter kan inte läsas isolerade. Vid handläggningen av ärenden om bostadsanpassningsbidrag måste även hänsyn tas till förvaltningslagen (2017:900). Till exempel bestämmelsen om serviceskyldighet i 6 §.

På grund av till exempel sjukdom finns det personer som inte klarar av att själva göra allt det som krävs för att göra en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Ibland finns det kanske en anhörig eller god man som kan hjälpa till. Men om det inte gör det kan sökanden behöva kommunens hjälp för att inte tvingas avstå från en anpassning på grund av att han eller hon inte klarar av att göra ansökan själv.  Hur mycket hjälp varierar från person till person. Det beror också på hur omfattande ansökan och anpassningsprojektet är. 

Mer information om kommunens serviceskyldighet och utredningsansvar finns i denna handläggningsguide, under "Ansökan". 

Byggherrekostnader

Byggherrekostnader kan inräknas i kontantbidraget till den del kostnaderna hänför sig till bidragsberättigande åtgärder. Exempel på byggherrekostnader är moms, konsultkostnader utöver entreprenörens åtagande, avgift för bygglov samt kostnader för kontroll och besiktning.

Hänsyn till andra i familjen och till personer som hjälper sökanden

Av propositionen till lagen framgår att kommunen i rimlig utsträckning ska ta hänsyn till att anpassningen utformas så att bostaden kan användas av övriga hushållsmedlemmar och andra som regelbundet hjälper personen med funktionsnedsättning i bostaden (proposition 2017/18:80 sid. 69-70).

Inget avdrag för gammal utrustning

Lång tid tillbaka var Boverket en av de instanser som kommunernas beslut om bostadsanpassningsbidrag kunde överklagas till. I ett beslut från 1989  konstaterade Boverket att någon schablonmässig reducering av bidragsbeloppet på grund av den utbytta inredningens ålder, i detta fall heltäckningsmattor, inte borde göras. 

Rättsfall om bidragets storlek

Kommunen beviljade bidrag för bland annat byte av heltäckningsmattor i trappa, lekrum, övre hall och tre sovrum. Med hänsyn till att mattorna var äldre än tio år lämnade kommunen endast bidrag med femtio procent av begärt belopp.

Resterande belopp var enligt kommunen att hänföra till normalt fastighetsunderhåll som inte berättigade till bidrag. Efter överklagande till länsbostadsnämnden bifölls sökandens talan. Kommunen överklagade till Boverket.

Boverket avslog kommunens överklagande och pekade bland annat på att allergikonsulenten hade bedömt mattorna som ”fräscha och fina” och att kommunen inte ens påstått att mattorna varit i dåligt skick. Vidare menade Boverket att någon schablonmässig reducering på grund av mattornas ålder inte borde ske.

Boverket 1989-12-29, diarienummer 685-2669/89.

Eget arbete

Bidrag lämnas inte för värdet av det arbete som sökanden själv eller någon hushållsmedlem utför. Då begränsas bidraget till materialkostnaden. Normalt är det dock endast vid mindre arbeten, till exempel byte av golv och tapeter, som det kan bli aktuellt med eget arbete. Vid större och mer komplicerade arbeten måste det ställas krav på att anpassningen blir utförd på ett fackmannamässigt sätt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen