På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begrepp miljöbedömningar

I samband med miljöbedömningar används många olika begrepp. Här kommer kortfattade förklaringar till de vanligaste.

Direktiv

Ett EU-direktiv är en bindande rättsakt. Ett direktiv måste implementeras i medlemsstaternas lagstiftning för att de ska gälla. I ett EU-direktiv anges när direktivet senast ska vara implementerat i en medlemsstat. Målet med EU-direktiv är att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning.

SMB-direktivet

SMB-direktivet, direktiv 2001/42/EG, är ett EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för planer och program. De svenska reglerna i miljöbalken om strategiska miljöbedömningar baseras på direktivet. Förkortningen SMB står för Strategisk miljöbedömning. Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

MKB-direktivet

MKB-direktivet, direktiv 2011/92/EU, är det EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Förkortningen MKB står för Miljökonsekvensbeskrivning. Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Direktivet ändrades senast genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014.

Du kan hitta SMB-direktivet och MKB-direktivet under rubriken "På andra webbplatser i  "Relaterad information".

Miljöbalken

Huvuddelen av den svenska miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken. I miljöbalkens sjätte kapitel finns reglerna om miljöbedömningar. Dessa regler ändrades den 1 januari 2018.

Läs mer om skillnaden mellan nya och gamla sjätte kapitlet miljöbalken här.

Miljöbedömningsförordningen

I miljöbalkens sjätte kapitel ges regeringen rätt att meddela föreskrifter om miljöbedömningar. Detta har regeringen gjort genom Miljöbedömningsförordningen. Den började gälla 1 januari 2018.

Ta del av miljöbedömningsförordningen under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Strategisk miljöbedömning

Miljöbedömningar som görs för planer och program heter strategiska miljöbedömningar. Det är SMB-direktivet som ligger till grund för bestämmelserna i sjätte kapitlet miljöbalken om strategiska miljöbedömningar. När miljöbedömning görs för planer enligt plan- och bygglagen är det en strategisk miljöbedömning som ska göras.

Specifik miljöbedömning

Miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder kallas specifika miljöbedömningar. Reglerna kring specifika miljöbedömningar finns i MKB-direktivet. Det är MKB-direktivet som ligger till grund för bestämmelserna i sjätte kapitlet miljöbalken om specifika miljöbedömningar. I vissa fall är även reglerna om specifika miljöbedömningar aktuella för detaljplaner.

Undersökning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Undersökning är den process som kommunen ska genomföra för att komma fram till om genomförandet av en plan eller en planändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökning kallades tidigare för behovsbedömning.

Miljöeffekter

Begreppet miljöeffekter är definierat i sjätte kapitlet miljöbalken, definitionen gäller bara i sjätte kapitlet miljöbalken. Enligt denna definition kan miljöeffekter vara direkta eller indirekta effekter. De kan vara positiva eller negativa för miljön. Effekterna kan vara tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och uppstå på kort, medellång eller lång sikt.

Läs mer om miljöeffekter på Naturvårdsverkets webbplats

Miljökvalitetsmål

I miljöbalkens kapitel om miljöbedömningar används begreppet "miljökvalitetsmål". Dessa är en del av det svenska miljömålssystemet. I Sverige finns det ett antal mål inom miljömålssystemet, ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etappmål. Miljömålen omfattar den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling och är en viktig utgångspunkt för det nationella genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Exempel på miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö, Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv.

Läs mer om miljökvalitetsmålen här

Miljökvalitetsnormer

Regeringen kan meddela miljökvalitetsnormer gällande mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att skydda människors hälsa samt för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa. De kan gälla vissa geografiska områden eller hela landet och anger vilken kvalitet som skall uppnås på respektive område vid vilken tidpunkt. En miljökvalitetsnorm anger de nivåer som människan och naturen kan utsättas för utan fara för påtagliga olägenheter.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej