Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skapa ett fritt utrymme under och över hisskorgen

Granskad:

Det kan vara svårt att få plats med ett fritt utrymme under och över hisskorgen när en hiss installeras i en befintlig byggnad. Det kan i vissa fall finnas möjlighet till alternativa lösningar.

Vilka krav gäller?

Det måste finnas ett fritt utrymme under och över hisskorgen, eftersom hisschaktets grop och topp är arbetsplats för personer som gör service och utför kontroll. Det finns en risk att hissen oavsiktligt startar när någon arbetar i gropen eller toppen.

När det är omöjligt att i en befintlig byggnad skapa ett permanent grop- eller topputrymme med tillräckligt säkerhetsavstånd får andra lösningar användas. Exempel är stoppklackar som kan fällas ut för att skapa ett fritt säkerhetsutrymme under tiden arbetet pågår.

2.2   Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att risk för klämning av person är förebyggd när hisskorgen befinner sig i sitt allra nedersta respektive översta läge. Kravet kan uppfyllas genom att tillräckligt fritt utrymme eller tillflyktsplats finns utanför hisskorgens ändlägen.I befintliga byggnader där det inte är möjligt att uppfylla ovannämnda lösning, godtas även andra åtgärder för att förebygga risken för klämning.

8 §    Ett hisschakt får endast innehålla sådana anordningar som ingår i hissinstallationen. I byggnadsdelar som omsluter ett hisschakt får endast finnas sådana dörr- och lucköppningar som krävs för hissens användning, tillsyn och nödutrymning. Dörrarna och luckorna ska vara så utformade att risken för personskador begränsas.

Hisschakt ska utföras så att nödevakuering kan genomföras utan omfattande ingrepp i hisschaktets konstruktion.

Vid installation av ny hiss i befintlig byggnad får, istället för tillräckligt fritt utrymme utanför hisskorgens ändlägen enligt punkt 2.2 i bilaga 5:1, andra åtgärder vidtas om det inte är möjligt att åstadkomma sådant fritt utrymme. (BFS 2016:2).

Alternativa lösningar får användas när;

  • ett permanent fritt säkerhetsutrymme skulle innebära oskäliga kostnader, eller
  • byggnaden är sådan att det finns skäl till varsamhet.

Vid uppförande av ny byggnad finns inte denna möjlighet till avsteg.

Kommunen och byggherren bör vid tekniskt samråd diskutera om det är möjligt att åstadkomma säkerhetsutrymmen på normalt vis, och kommunen bör redovisa hur de ser på frågan.

Kommunen prövar ärendet utifrån Boverkets föreskrifter på området. Om byggherren inte följer kraven, kan kommunen ingripa med stöd av 11 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen