Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Redovisning av buller i planbeskrivningen

Granskad:

Vid planläggning av bostäder ska planbeskrivningen vid behov redovisa beräknade värden för omgivningsbuller utomhus. Planbeskrivningen behöver även innehålla en beskrivning av ljudmiljön och de åtgärder som regleras i detaljplanen för att klara gällande riktvärden.

Redovisning av omgivningsbuller

Vid planläggning av bostäder ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade ljudnivåer för omgivningsbuller utomhus invid bostadsbyggnadens fasader samt vid eventuell uteplats, om det inte anses obehövligt. Med obehövligt avses exempelvis om de planerade bostäderna endast utsätts för omgivningsbuller i ringa omfattning. Det finns ingen exakt gräns för detta men en utgångspunkt kan vara när de beräknade värdena ligger mer än 5 dBA under riktvärdena.

I de fall planområdet berörs av buller ska planbeskrivningen, förutom en redovisning av beräknade bullervärden, innehålla en beskrivning av de överväganden som legat till grund för planens utformning. Planbeskrivningen ska även innehålla en beskrivning av, samt motivering till, åtgärder som regleras med planbestämmelser för att förebygga eller minska bullerexponeringen. Det kan till exempel vara bestämmelser som reglerar placering och utformning av byggnader, eller andra typer av regleringar som behövs för att riktvärdena ska klaras. Planbeskrivningen ska vid behov även innehålla illustrationsmaterial för att de beräknade bullervärdena samt de åtgärder som föreslås ska kunna förstås. Planbeskrivningen ska alltså innehålla en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från bullerutredningen. Vid okomplicerade bullerförhållanden kan det räcka med endast en beskrivande text.

3 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte och 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

13 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa en sammanställning av de planeringsunderlag som legat till grund för detaljplanens omfattning och utformning.

Kommunen ska även redovisa en sammanfattning av innehållet i dessa och vilka slutsatser som varit relevanta för detaljplanens utformning och omfattning.

Beräknade bullervärden

De bullervärden som anges i planbeskrivningen utgör underlag för kommunens beslut att anta detaljplanen. De fungerar som en förklaring till vilken ljudnivå som beräknas uppnås inom planområdet genom de åtgärder som regleras med planbestämmelser på plankartan, till exempel placering av bebyggelse, utformning eller skyddsåtgärder. Bullervärdena som anges i planbeskrivningen ska inte likställas med planbestämmelser.

De beräknade värden som redovisas i planbeskrivningen ska visa att riktvärdena inte överskrids. Det räcker alltså inte att i planbeskrivningen endast redovisa eller hänvisa till gällande riktvärden. För att avgöra markens lämplighet för bostäder ska de beräknade bullervärdena anges i planbeskrivningen och jämföras med de riktvärden som anges i trafikbullerförordningen eller i Boverkets allmänna råd om industribuller.

Regler och riktvärden för buller

Eftersom riktvärdena ska klaras kan planförslaget behöva arbetas om flera gånger för att lösningen ska bli acceptabel. Det är endast de beräknade värdena för det slutgiltiga planförslaget som redovisas i planbeskrivningen.

Även vid förekomst av buller där det inte finns riktvärden angivna i förordning eller vägledning att förhålla sig till ska beräknade värden redovisas. I de fallen får en bedömning göras för att avgöra om en planerad markanvändning är lämplig. Den nationella bullersamordningen har tagit fram förslag till riktvärden för sådant buller. (jfr.prop.2013/14:128 sid 43)

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, prop. 2013/14:128 (på Sveriges riksdags webbplats)

Regler och riktvärden för buller

Gräns för möjligheten till tillsyn enligt miljöbalken

De beräknade värden som redovisas i planbeskrivningen sätter också gränsen för tillsynsmyndighetens möjlighet att besluta om föreläggande eller förbud vid tillsyn enligt miljöbalken. Det finns dock inte något krav på att tillsynsmyndigheten måste besluta om föreläggande eller förbud om de beräknade värdena i planbeskrivningen överskrids så länge riktvärdena klaras. Vid en sådan tillsyn torde det istället vara riktvärdena i trafikbullerförordningen respektive vägledningen om industribuller som används som utgångspunkt för vad som är en acceptabel ljudnivå. Riktvärdena är ett politiskt ställningstagande till vad som utgör gräns för påverkan på människors hälsa medan de beräknade värden som redovisas i planbeskrivningen är till för att visa att riktvärdena klaras. Ju lägre de beräknade värdena är desto bättre ljudnivå kan uppnås. Även om de beräknade värdena överskrids så är det först när ljudnivån överskrider riktvärdena som det finns risk för olägenhet för människors hälsa. För att en så bra ljudmiljö som möjligt ska kunna uppnås är utgångspunkten för en god planering alltid att de beräknade värdena ska hamna så långt under riktvärdena som situationen ger möjlighet till.

Prognos för framtiden

Bullervärden för dagens ljudförhållanden ska alltid redovisas. I vissa fall kan också prognosticerade ljudnivåer behöva redovisas. Det kan till exempel handla om situationer där det finns kända förändringar som framtida trafikökningar eller planerad utbyggnad av verksamheter eller industri. (Jfr. prop.2013/14:128 sid 44)

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, prop. 2013/14:128 (på Sveriges riksdags webbplats)

Buller vid detaljplanering

Var på fasaden ska värdena redovisas

Huvuddelen av fasaden behöver uppfylla riktvärdena, men exakt hur stor del är en tolkningsfråga i det enskilda fallet. Boverket bedömer att en viss flexibilitet borde kunna tillämpas så att riktvärdet kan överskridas för avgränsade delar av en berörd fasad. Vad som ska redovisas i planbeskrivningen beror alltså på vad situationen kräver. Alla berörda fasader behöver dock beskrivas, om möjligt per våningsplan.

Flera bullerkällor

Redovisningen i planbeskrivningen behöver omfatta alla kända bullerkällor. De olika riktvärdena för buller tar inte hänsyn till att störningen kan öka vid exponering för flera ljudkällor, vilket innebär att även om riktvärdena inte överskrids för den enskilda bullerkällan kan den sammanvägda ljudnivån vara högre. Vid buller från källor med liknande karaktär, som till exempel från väg- och spårtrafik, behöver både separata värden och, så långt det är möjligt, ett beräknat sammanvägt värde för de olika källorna redovisas. Vid samtidig exponering från källor av olika karaktär, exempelvis industri och trafik, är det inte möjligt att redovisa ett sammanvägt värde. I dessa fall redovisas de beräknade värdena för de olika bullerkällorna separat tillsammans med en analys av vad de olika bullernivåerna kombinerat kan få för inverkan på av den totala bullerexponeringen. ( jfr.prop.2013/14:128 sid 44)

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, prop. 2013/14:128 (på Sveriges riksdags webbplats)

Buller vid detaljplanering

Vad ska redovisas i planbeskrivningen

Plan- och bygglagen och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning ställer vissa krav på vad som ska finnas med i planbeskrivningen. För buller handlar det både om beräknade värden och om mer beskrivande delar för att förstå ljudmiljön och planens påverkan på denna.

Motivera om beräknade värden inte behöver redovisas

Om det bedöms att bullervärdena inte behöver redovisas ska detta motiveras i planbeskrivningen.

Beskrivning av ljudmiljön

Planbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av nuläget och av de omständigheter som påverkar bullersituationen. Det kan till exempel handla om befintligt störande verksamheter, trafikförhållanden samt ljudmiljön för friytor och rekreationsområden. Det ska även finnas ett resonemang om framtida utveckling som beskriver hur förändringar av ljudmiljön bedöms påverka planområdet och vid behov dess närmaste omgivning. (jfr.prop.2013/14:128 sid 44)

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, prop. 2013/14:128 (på Sveriges riksdags webbplats)

Redovisning av bullervärden

Beräknade bullervärden för omgivningsbuller ska redovisas invid bostadsbyggnads fasad samt vid eventuell uteplats. Värdena redovisas alltid utifrån dagens bullersituation och vid behov även utifrån en framtida prognos. Separata värden samt eventuellt sammanvägt värde redovisas. Värdena ska jämföras med gällande riktvärden och, om det bedöms nödvändigt, tydliggöras genom kartor och illustrationer.

Beroende på vilken typ av buller det handlar om behöver olika värden redovisas:

Buller från väg- och järnväg

  • Ekvivalent ljudnivå vid berörda fasader.
  • Ekvivalent ljudnivå vid eventuell uteplats.
  • Maximal ljudnivå vid fasad till ljuddämpad sida nattetid.
  • Maximal ljudnivå vid eventuell uteplats.

Buller från flygtrafik

  • Flygbullernivå (FBN) vid fasad, det vill säga viktad medelljudnivå uttryckt som årsmedelvärde.
  • Maximal ljudnivå vid fasad. Vid behov specificerat för dag/kväll och natt.

Buller från industri

  • Ekvivalent ljudnivå vid berörda fasader redovisad för dag, kväll och natt samt vardagar och helger.
  • Ekvivalent ljudnivå vid eventuell uteplats redovisad för dag, kväll och natt samt vardagar och helger.
  • Maximal ljudnivå vid berörda fasader nattetid.

Åtgärder som regleras i detaljplanen

Planbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som regleras i detaljplanen för att klara riktvärdena. Det kan till exempel vara planbestämmelser som reglerar placering och utformning av byggnaderna, skyddsåtgärder, tekniska lösningar eller lägenhetslösningar. Beskrivningen kan vid behov förtydligas med illustrationer.

Reglering i detaljplan

Överväganden som legat till grund för planens utformning

Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till både motstående intressen och planens konsekvenser. Det handlar om sådana omständigheter som inte direkt framgår av plankartan eller planbestämmelserna. (Jfr prop. 2013/14:128 sid 42)

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, prop. 2013/14:128 (på Sveriges riksdags webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen