På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för anläggningar

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader exempelvis fritidsanläggningar, upplag, cisterner, parkeringsplatser, murar och plank.

Av plan­ och byggförordningen, PBF, framgår vilka andra anläggningar än byggnader som det krävs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra.

Uppräkningen i PBF av bygglovspliktiga anläggningar är uttömmande. Det innebär att det finns ett stort antal anläggningar som inte kräver lov, till exempel broar, flygplatser och allmänna hamnar. De flesta av dessa anläggningar prövas enligt annan lagstiftning. Byggnader som ingår i dessa anläggningar är dock bygglovspliktiga. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 683

Lovplikt för fritidsanläggningar

För nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor krävs bygglov.

Här kan du läsa mer om lovplikten för nöjesparker

Här kan du läsa mer om lovplikten för djurparker

Här kan du läsa mer om lovplikten för idrottsplatser

Här kan du läsa mer om lovplikten för skidbackar med liftar

Här kan du läsa mer om lovplikten för kabinbanor

Här kan du läsa mer om lovplikten för campingplatser

Här kan du läsa mer om lovplikten för skjutbanor

Här kan du läsa mer om lovplikten för småbåtshamnar

Här kan du läsa mer om lovplikten för friluftsbad

Här kan du läsa mer om lovplikten för motorbanor

Här kan du läsa mer om lovplikten för golfbanor

Lovplikt för upplag och materialgårdar

Bygglov krävs för upplag och materialgårdar. Under vissa förutsättningar krävs det inte bygglov för en eller flera containrar inom ett industriområde. Det krävs inte heller bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus om vissa villkor är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om lovplikten för upplag och materialgårdar samt undantaget från lovplikt för containrar

Här kan du läsa mer om undantaget från lovplikt för fritidsbåtar, husvagnar och husbilar

Lovplikt för tunnlar och bergrum

Bygglov krävs för tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift. Exempel på bygglovspliktiga tunnlar är tunnlar för exempelvis tele, avlopp, vatten och fjärrvärme. Bygglovspliktiga bergrum kan vara till exempel bergrum för lagring av olja eller flytande naturgas, pumpkraftverk och hetvattenlagring.

Här kan du läsa mer om lovplikten för tunnlar och bergrum

Lovplikt för fasta cisterner med mera

Bygglov krävs för fasta cisterner och andra fasta anläggningar för hälso­ och miljöfarliga kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Det krävs dock inte bygglov för en liten cistern eller en liten fast anläggning som endast är avsedd för en viss fastighets behov.

Här kan du läsa mer om lovplikten för fasta cisterner med mera

Lovplikt för radio- och telemaster samt torn

Bygglov krävs för att uppföra radio­ eller telemaster eller torn. Kravet på bygglov omfattar inte en liten mast eller ett litet torn för bara en viss fastighets behov.

Här kan du läsa mer om lovplikten för radio- och telemaster samt torn

Lovplikt för vindkraftverk

Bygglov krävs för vindkraftverk om:

  • det är högre än 20 meter över markytan,
  • avståndet till gränsen är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  • vindkraftverket monteras fast på en byggnad eller
  • diametern på vindturbinen är större än tre meter

Bygglov krävs dock inte för vindkraftverk som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. 

Här kan du läsa mer om lovplikten för vindkraftverk

Läs mer om vindkraftverk på webbplatsen Vindlov.se

Lovplikt för murar och plank

Bygglov krävs för plank, fristående murar och stödmurar. Det finns dock undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus, totalförsvaret och för murar och plank som undantagits från lovplikt i en vägplan eller järnvägsplan.

Här kan du läsa mer om lovplikten för murar och plank

Lovplikt för parkeringsplatser

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. Det finns dock undantag från bygglovsplikten för en­ och tvåbostadshus och för totalförsvaret. Det finns även undantag om en parkeringsplats anläggs med stöd av väglagen eller om marken är detaljplanerad för gata eller väg.

Här kan du läsa mer om lovplikten för parkeringsplatser

Lovplikt för begravningsplatser

Bygglov krävs för  begravningsplatser såsom kyrkogårdar, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar. Kravet omfattar såväl allmänna som enskilda begravningsplatser. 

Här kan du läsa mer om lovplikten för begravningsplatser

Lovplikt för transformatorstationer

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Här kan du läsa mer om lovplikten för transformatorstationer

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej