Planerade seniorbostäder är till stor del bostadsrätter

Seniorbostäder är helt vanliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att åldras i, med större möjligheter till gemenskap.

Seniorboenden kan skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda utmärkande att alla som bor i fastigheten är över en viss ålder, medan andra boenden erbjuder service och aktiviteter.

Oklart hur många seniorbostäder som finns

I 2019 års bostadsmarknadsenkät uppger 202 kommuner att de har seniorbostäder i kommunen. Totalt 10 kommuner har inte besvarat frågan. Av de kommuner som har svarat uppger 158 ett ungefärligt antal lägenheter, sammanlagt knappt 25 400.

Resterande 44 kommuner har inte svarat på hur många bostäder de har. Det innebär att antalet seniorbostäder är högre än vad som kan utläsas av enkäten. Flera kommuner uppger antalet seniorbostäder i allmännyttan, men säger att de inte känner till antalet bostäder i det privata beståndet.

Lägre andel seniorbostäder bland små kommuner

I Storstockholm, i Stormalmö och på högskoleorterna finns det seniorbostäder i samtliga kommuner, med bara ett par undantag. I Storgöteborg har 85 procent av kommunerna seniorbostäder. Lägst andel seniorbostäder har gruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare", där 57 procent av kommunerna uppger att de har seniorbostäder.

Tillskottet av seniorbostäder likt förra årets

Totalt 47 av landets kommuner bedömer att det kommer att påbörjas cirka 2 500 seniorbostäder under de närmaste två åren. Det handlar huvudsakligen om nybyggnad. Bara 20 bostäder är nettotillskott av bostäder genom ändringar av befintliga byggnader.

Av de kommuner som planerar att bygga seniorbostäder saknar 9 kommuner seniorbostäder sedan tidigare. Förra året bedömde 59 kommuner att det skulle påbörjas sammanlagt knappt 2 500 seniorbostäder under 2018–2019. Kommunernas bedömningar brukar av erfarenhet ligga i snitt cirka 20 procent högre än antalet bostäder som faktiskt påbörjas.

Fler bostadsrätter än hyresrätter kommer att tillkomma

Enligt bedömningarna kommer 54 procent av nyproduktionen av seniorbostäder att bestå av bostadsrätter. Motsvarande siffra förra året var 68 procent. Allmännyttan svarar för 19 procent och privata hyresvärdar för 22 procent av det förväntade påbörjandet av seniorbostäder. Bara 4 procent av det förväntade nytillskottet består av kooperativa hyresrätter.

Förväntat tillskott av seniorbostäder fördelat på nyproduktion och tillskott genom ändring av byggnad, påbörjandeår 2019–2020.
Förväntat tillskott av seniorbostäder fördelat på nyproduktion och tillskott genom ändring av byggnad, påbörjandeår 2019–2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Störst tillskott av seniorbostäder i Storgöteborg

I förhållande till antalet invånare i kommungrupperna är det förväntade tillskottet på seniorbostäder störst i Storgöteborg. Där kommer nytillskottet att bestå till hälften av bostadsrätter och till hälften av privata hyresrätter. Sedan följer Storstockholm, där drygt 70 procent av hela tillskottet av seniorbostäder är bostadsrätter och cirka 20 procent är privata hyresrätter. En tredjedel av tillskottet i de mindre kommunerna är privata hyresrätter och en tredjedel är allmännyttiga hyresrätter.

Det lägsta tillskottet seniorbostäder per invånare förväntas i gruppen "högskolekommuner med mindre än 75 000 invånare". De kommunerna har inget förväntat byggande av seniorbostäder alls under perioden 2019–2020.

Sedan 2016 finns det ekonomiskt stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder och äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stödet via länken under "Relaterad information".

Vem är byggherre när det gäller de planerade seniorbostäderna, påbörjande år 2019–2020.
Vem är byggherre när det gäller de planerade seniorbostäderna, påbörjande år 2019–2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Få outhyrda seniorbostäder

Totalt uppger 123 av kommunerna med seniorbostäder att de inte har några vakanser. Enligt enkäten har nu 20 kommuner vakanser i en mindre del av beståndet. Ingen kommun uppger att det finns vakanser i en större del av beståndet. Totalt 56 kommuner har svarat att de saknar underlag för att göra en sådan bedömning.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej