Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning

Uppgifterna i 2019 års bostadsmarknadsenkät visar på en ökad aktivitet i kommunerna när det gäller att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor om bostadsförsörjning. Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och hur bostadsplaneringen ser ut.

I årets bostadsmarknadsenkät är det 261 kommuner
som uppger att de har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen, jämfört med 238 kommuner vid förra årets enkät. Därmed har också antalet kommuner som svarat att de saknar riktlinjer minskat, från 39 till 26.

Sammanlagt 3 kommuner har valt att inte besvara frågan. Med undantag för Danderyd är det mindre kommuner, främst i mellersta och norra Sverige, som saknar riktlinjer. Totalt 4 kommuner, däribland Danderyd, anger att de håller på att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.

Allt fler kommuner tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet kommuner som har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen.

I årets bostadsmarknadsenkät har 261 kommuner svarat att de har riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det är en ökning med 61 kommuner sedan år 2017. Av dessa har 236 kommuner antagit riktlinjerna år 2014 eller senare, och så många som 51 kommuners riktlinjer antogs under 2018. Under 2019 har ytterligare 1 kommun antagit riktlinjer. Det är bara 4 kommuner som har äldre riktlinjer, antagna år 2010 eller tidigare.

Varför har inte alla kommuner riktlinjer enligt lagkravet?

Några förklaringar till att inte alla kommuner har aktuella riktlinjer är

  • resursbrist i kommunen
  • att kommunen håller på att ta fram riktlinjer
  • att kommunen är så liten och byggandet så begränsat att man har överblick ändå
  • att man har balans på bostadsmarknaden
  • att det framtagna programmet inte blivit antaget, eftersom politikerna inte är överens eller anser att förslaget behöver arbetas om.

Vanligast med kvantitativa mål

En genomgång av kommunernas kommentarer till riktlinjernas mål för bostadsförsörjningen visar att flertalet kommuner, såväl stora som små, uppger att de har ett kvantitativt mål i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Målet uttrycks antingen i att det ska byggas ett visst antal nya bostäder eller i en viss befolkningstillväxt.

Många kommuner skriver i sina kommentarer att bostadsbyggandet ska möta de bostadsbehov som finns för olika grupper. Gruppen äldre nämns av 44 kommuner, medan bostadsbehoven hos personer med funktionsnedsättning och nyanlända nämns av 14 respektive 13 kommuner. Knappt 10 kommuner nämner att de ska bygga eller att det finns ett behov av studentbostäder.

Det kan noteras att resurs- eller inkomstsvaga hushåll bara nämns några få gånger, men det kan bero på att gruppen kan rymmas i andra formuleringar som "olika gruppers bostadsefterfrågan".

Många kommuner skriver också att de har som mål att bygga attraktivt och varierat med en blandning av olika upplåtelseformer samt att bostadsmiljöerna ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Orden "attraktiv" respektive "hållbar" förekommer 124 respektive 89 gånger.

Lagen om bostadsförsörjning leder till fler riktlinjer

En viktig förklaring till det ökade antalet riktlinjer är möjligheten att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande, den så kallade kommunbonusen. Den förutsätter att det finns riktlinjer för bostadsförsörjningen. Statsbidraget är kopplat till bostadsbehovet hos nyanlända och ska stödja kommunerna att bygga mer.

Det som har drivit arbetet framåt är dock det faktiska behovet av planering för bostadsförsörjningen, eftersom befolkningsökningen har lett till en större efterfrågan på bostäder. Detta märks även i kommuner där efterfrågan inte har varit särskilt hög tidigare. En annan viktig förklaring är att den förnyade bostadsförsörjningslagen förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen.

Med hjälp av riktlinjerna ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen. Kommunerna ska också redovisa vilken hänsyn kommunen har tagit till nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen, med mera. Länsstyrelsen och andra regionala organ ska också ha möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostadsförsörjningen. Om en kommuns riktlinjer inte motsvarar kraven kan regeringen förelägga kommunen att arbeta fram nya.

För att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska riktlinjerna användas som underlag för kommunernas arbete med planläggning. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes in i plan- och bygglagen (2010:900) år 2014 som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja.

Riktlinjerna ger underlag inför nybyggen och anpassningar

Planering för bostadsförsörjning handlar om att analysera och bedöma behovet av bostäder utifrån den befolkning som finns i kommunen. Planeringen ska svara på frågor som exempelvis:

  • Stämmer utbudet av bostäder och boendeformer med dagens behov?
  • Möter utbudet den framtida efterfrågan?
  • Vilka bostadsbehov finns för särskilda grupper?

Kommunerna behöver svaren för att kunna planera vad som behöver byggas nytt och veta vilka anpassningar de behöver göra i sitt befintliga bestånd.

Planeringen ger beredskap inför förändringar

Kommunen styr inte ensidigt över utvecklingen på bostadsmarknaden, utan den behöver ske i samverkan med andra aktörer som fastighetsägare och byggherrar. Kommunens roll är bland annat att kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen.

En väl förankrad bostadspolitisk strategi är central för att kunna fatta snabba beslut när det behövs. Det är viktigt att ta fram kunskapsunderlag även i kommuner där det inte är aktuellt med någon utbyggnad för tillfället. Då är kommunen beredd och vet vilken inriktning som är lämplig för kommunens utveckling den dagen någon visar intresse för att bygga bostäder.

Kommuner som antagit riktlinjer för bostadsförsörjning under förra mandatperioden eller senare (år 2011 och senare).
Kommuner som antagit riktlinjer för bostadsförsörjning under förra mandatperioden eller senare (år 2011 och senare). Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på kartan för att se den i större format. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken kan du se fördelningen av samtliga svar på enkätens frågor om bostadsförsörjning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej