På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning

Granskad:

Uppgifterna i 2021 års bostadsmarknadsenkät visar att kommunerna fortsätter arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor om bostadsförsörjning. Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och hur bostadsplaneringen ser ut.

Flertalet kommuner har aktuella riktlinjer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod enligt 1 § tredje stycket BFL 2000:1383. I årets bostadsmarknadsenkät anger 252 kommuner att de har riktlinjer för bostadsförsörjningen. De flesta av dem har aktuella riktlinjer, det vill säga riktlinjer som är antagna under innevarande eller förutvarande mandatperiod: 231 är antagna år 2015 eller senare och av dem är 88 antagna sedan 2018. Ett sjuttiotal kommuner anger att de håller på att ta revidera gamla och ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.

I förra årets enkät var det 228 kommuner som svarade att de hade riktlinjer antagna år 2015 eller senare, av vilka 69 var antagna sedan år 2018. I 2019 års bostadsmarknadsenkät hade 220 kommuner riktlinjer antagna sedan 2015. Trots att man då bara var ett år in på den nya mandatperioden hade så många som 52 kommuner redan antagit nya riktlinjer.

Antalet kommuner som svarat att de saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen har ökat något i årets enkät till 29. De flesta av dessa svarade också förra året att de saknade riktlinjer men här återfinns också ett antal kommuner som angav att de då hade aktuella riktlinjer men som nu svarar att de inte har några. Det är framför allt mindre kommuner i mellersta och norra Sverige som inte har riktlinjer, men här återfinns också 5 kommuner belägna i Storstockholm: Upplands Väsby, Upplands-Bro, Danderyd, Södertälje och Norrtälje. 9 kommuner har inte besvarat frågan.

Av de 252 kommuner som svarat att de har riktlinjer återfinns 11 kommuner som har riktlinjer som antagits så tidigt som år 2013 eller tidigare.

Varför har inte alla kommuner riktlinjer enligt lagkravet?

Några förklaringar till att kommuner kan sakna aktuella riktlinjer är

  • resursbrist i kommunen
  • att kommunen håller på att ta fram riktlinjer
  • att kommunen är så liten och byggandet så begränsat att man har överblick ändå
  • att man har balans på bostadsmarknaden
  • att det framtagna programmet inte blivit antaget, eftersom politikerna inte är överens eller anser att förslaget behöver arbetas om.

Kommunbonusen har lett till fler riktlinjer

En viktig förklaring till att antalet riktlinjer ökade kraftigt var den möjlighet att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande, den så kallade kommunbonusen, som kommunerna kunde söka åren 2016–2018. Ett av villkoren för att erhålla kommunbonusen var att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod hade antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Statsbidraget var dessutom kopplat till bostadsbehovet hos nyanlända och skulle stödja kommunerna att bygga mer.

Det som har drivit arbetet framåt är dock det faktiska behovet av planering för bostadsförsörjningen, eftersom befolkningsökningen har lett till en större efterfrågan på bostäder. Detta märks även i kommuner där efterfrågan tidigare inte har varit särskilt hög. En annan viktig förklaring är att den förnyade bostadsförsörjningslagen förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen.

Med hjälp av riktlinjerna ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen. Kommunerna ska också redovisa vilken hänsyn kommunen har tagit till nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen, med mera. Länsstyrelsen och andra regionala organ ska också ha möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostadsförsörjningen. Om en kommuns riktlinjer inte motsvarar kraven kan regeringen förelägga kommunen att arbeta fram nya.

För att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska riktlinjerna användas som underlag för kommunernas arbete med planläggning. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes in i plan- och bygglagen (2010:900) år 2014 som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja.

Riktlinjerna ger underlag inför nybyggen och anpassningar

Kommunernas planering för bostadsförsörjning handlar om att identifiera vilka målen är för bostadsförsörjningen. Kommunerna ska därvid analysera frågor som:

  • Stämmer utbudet av bostäder och boendeformer med dagens behov?
  • Möter utbudet den framtida efterfrågan?
  • Vilka bostadsbehov finns för särskilda grupper?

Kommunerna behöver svaren för att kunna planera vad som behöver byggas nytt och veta vilka anpassningar de behöver göra i sitt befintliga bestånd.

Planeringen ger beredskap inför förändringar

Kommunen styr naturligtvis inte ensidigt över utvecklingen på bostadsmarknaden, utan den sker i samverkan med andra aktörer, som fastighetsägare och byggherrar. Kommunens roll är bland annat att kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen.

En väl förankrad bostadspolitisk strategi är central för att kunna fatta snabba beslut när det behövs. Det är viktigt att ta fram kunskapsunderlag även i kommuner där det inte är aktuellt med någon utbyggnad för tillfället. Då är kommunen beredd och vet vilken inriktning som är lämplig för kommunens utveckling den dagen någon visar intresse för att bygga bostäder.

Karta över Sveriges kommuner som antagit riktlinjer för bostadsförsörjning.
Kommuner som antagit riktlinjer för bostadsförsörjning under förra mandatperioden eller senare (år 2014 och senare). Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på kartan för att se den i större format. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen