På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning

Granskad:

Uppgifterna i 2020 års bostadsmarknadsenkät visar att kommunerna fortsätter arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor om bostadsförsörjning. Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och hur bostadsplaneringen ser ut.

I årets bostadsmarknadsenkät är det 257 kommuner som uppger att de har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen, jämfört med 261 kommuner i förra årets enkät. Även om det i år skett en liten minskning jämfört med förra året har antalet kommuner som har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen ökat med 54 kommuner sedan 2017.

Antalet kommuner som svarat att de saknar riktlinjer har ökat med en kommun till 27. Med undantag för Danderyd och Södertälje är det främst mindre kommuner i mellersta och norra Sverige som saknar riktlinjer. Ett stort antal kommuner, 37, anger att de ska ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Sammanlagt 6 kommuner har inte besvarat frågan.

Av de kommuner som har riktlinjer för bostadsförsörjningen har 228 kommuner antagit riktlinjerna år 2015 eller senare, och så många som 69 kommuner har antagit sina riktlinjer under 2018–2019. Det är bara 15 kommuner som har riktlinjer antagna år 2013 eller tidigare. Av de kommuner som antagit riktlinjer har 2 kommuner inte svarat på när de antogs.

Varför har inte alla kommuner riktlinjer enligt lagkravet?

Några förklaringar till att inte alla kommuner har aktuella riktlinjer är

  • resursbrist i kommunen
  • att kommunen håller på att ta fram riktlinjer
  • att kommunen är så liten och byggandet så begränsat att man har överblick ändå
  • att man har balans på bostadsmarknaden
  • att det framtagna programmet inte blivit antaget, eftersom politikerna inte är överens eller anser att förslaget behöver arbetas om.

Vanligt med kvantitativa mål

En genomgång av kommunernas kommentarer till riktlinjernas mål för bostadsförsörjningen visar att flertalet kommuner, såväl stora som små, uppger att de har ett kvantitativt mål i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Målet uttrycks antingen i att det ska byggas ett visst antal nya bostäder eller i en viss befolkningstillväxt.

Många kommuner skriver i sina kommentarer att bostadsbyggandet ska möta de bostadsbehov som finns för olika grupper, till exempel äldre, personer med funktionsnedsättning eller nyanlända. Det kan noteras att resurs- eller inkomstsvaga hushåll bara nämns några få gånger, men det kan bero på att gruppen kan rymmas i andra formuleringar som "olika gruppers bostadsefterfrågan".

Många kommuner skriver också att de har som mål att bygga attraktivt och varierat med en blandning av olika upplåtelseformer samt att bostadsmiljöerna ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

Kommunbonusen har lett till fler riktlinjer

En viktig förklaring till det ökade antalet riktlinjer är den tidigare möjligheten att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande, den så kallade kommunbonusen, som kommunerna kunde söka åren 2016-2018. Ett av villkoren för att erhålla kommunbonusen var att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod hade antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Statsbidraget var dessutom kopplat till bostadsbehovet hos nyanlända och skulle stödja kommunerna att bygga mer.

Det som har drivit arbetet framåt är dock det faktiska behovet av planering för bostadsförsörjningen, eftersom befolkningsökningen har lett till en större efterfrågan på bostäder. Detta märks även i kommuner där efterfrågan inte har varit särskilt hög tidigare. En annan viktig förklaring är att den förnyade bostadsförsörjningslagen förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen.

Med hjälp av riktlinjerna ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen. Kommunerna ska också redovisa vilken hänsyn kommunen har tagit till nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen, med mera. Länsstyrelsen och andra regionala organ ska också ha möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostadsförsörjningen. Om en kommuns riktlinjer inte motsvarar kraven kan regeringen förelägga kommunen att arbeta fram nya.

För att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska riktlinjerna användas som underlag för kommunernas arbete med planläggning. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes in i plan- och bygglagen (2010:900) år 2014 som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja.

Riktlinjerna ger underlag inför nybyggen och anpassningar

Planering för bostadsförsörjning handlar om att analysera och bedöma behovet av bostäder utifrån den befolkning som finns i kommunen. Planeringen ska svara på frågor som exempelvis:

  • Stämmer utbudet av bostäder och boendeformer med dagens behov?

  • Möter utbudet den framtida efterfrågan?

  • Vilka bostadsbehov finns för särskilda grupper?

Kommunerna behöver svaren för att kunna planera vad som behöver byggas nytt och veta vilka anpassningar de behöver göra i sitt befintliga bestånd.

Planeringen ger beredskap inför förändringar

Kommunen styr inte ensidigt över utvecklingen på bostadsmarknaden, utan den behöver ske i samverkan med andra aktörer som fastighetsägare och byggherrar. Kommunens roll är bland annat att kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen.

En väl förankrad bostadspolitisk strategi är central för att kunna fatta snabba beslut när det behövs. Det är viktigt att ta fram kunskapsunderlag även i kommuner där det inte är aktuellt med någon utbyggnad för tillfället. Då är kommunen beredd och vet vilken inriktning som är lämplig för kommunens utveckling den dagen någon visar intresse för att bygga bostäder.

Karta över Sveriges kommuner som antagit riktlinjer för bostadsförsörjning under förra mandatperioden eller senare. Det är 228 kommuner som antagit riktlinjerna år 2015 eller senare.
Kommuner som antagit riktlinjer för bostadsförsörjning under förra mandatperioden eller senare (år 2014 och senare). Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på kartan för att se den i större format. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken kan du se fördelningen av samtliga svar på enkätens frågor om bostadsförsörjning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen