Bostadsrättsföreningens ansvar

Denna information vänder sig till dig som representerar en bostadsrättsförening. Föreningen ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i bostäderna på fastigheten.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att bostäderna på föreningens fastighet inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Föreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade och även stå för mätningar och eventuell radonsanering. Bostadsrättsföreningar kan inte få bidrag för att sanera radon.

Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd eller motsvarande har ett tillsynsansvar för att bostadsrättsföreningar följer bestämmelserna i miljöbalken. Kommunen kan därmed kräva att föreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i föreningens byggnader.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid nybyggnation eller ändring av en byggnad. Detta finns i Boverkets byggregler, BBR.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ger ut allmänna råd för radonhalten i inomhusluften i befintliga bostäder och vägleder kommunerna i radonfrågor. 2014 flyttades ansvaret över från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

Kommunen

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken. I kommunens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att kommunen kan kräva att en bostadsrättsförening undersöker radonhalten i sina byggnader.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej