På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de uppförs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation. Kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler gäller för den färdiga byggnaden. I många fall tas ett utkast till brandskyddsdokumentation eller en brandskyddsbeskrivning fram tidigt i ett byggprojekt för att säkerställa att brandskyddskraven kommer att uppfyllas.

Av brandskyddsdokumentation ska det även framgå hur man verifierat att brandskyddskraven uppfyllts. Det finns två olika sätt att projektera och verifiera brandskyddet på, förenklad och analytisk dimensionering.

När krävs det en brandskyddsdokumentation

Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader förutom för komplementbyggnader under 15 m2, det vill säga friggebodar.

Även om en brandskyddsdokumentation ska finns för i stort sett alla nya byggnader kan omfattningen av dokumentationen variera beroende på typen av byggnad. I enklare fall som för ett garage kan brandskyddsdokumentationen vara på en enstaka sida med en ritning, medan för ett nytt sjukhus kan det vara ett mycket omfattande dokument kompletterat med flera olika bilagor.

Kompetenskraven för den som tar fram brandskyddsdokumentationen kan därför variera på motsvarande sätt. I många fall är det lämpligast att ta hjälp av en brandkonsult som är brandingenjör eller motsvarande men i enklare fall räcker det att någon som har allmän kännedom om byggreglernas brandavsnitt tar fram dokumentationen.

Vad gäller vid ändring av byggnader

Vid ändring av en byggnad gäller kraven i byggreglerna på den del som ändras. Det räcker normalt därför att dokumentera brandskyddet för den ändrade delen av byggnaden. Finns det en befintlig brandskyddsdokumentation kan det i många fall vara lämpligt att uppdatera den i stället så att det finns ett samlat dokument över hela byggnadens brandskydd.

Vad ska brandskyddsdokumentationen innehålla

Av brandskyddsdokumentationen ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat samt vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter.

Exempel på vad som kan ingå i brandskyddets utformning är brandcellsgränser, utrymningsvägar och utrymningsdörrar, samt brandtekniska installationer som brandlarm och sprinklersystem.

Exempel på brandskyddets förutsättningar är vilken verksamhetsklass som gäller i olika delar av byggnaden och hur många personer som byggnaden är avsedd för. Det bör även framgå om räddningstjänstens stegutrustning är avsedd att användas vid utrymning och vilken brandbelastning byggnaden är dimensionerad för. Läs mer om brandbelastning här. 

Vad är en brandskyddsbeskrivning

Då kravet på brandskyddsdokumentation i byggreglerna gäller för den färdiga byggnaden behövs det i de allra flesta fall en beskrivning i ett tidigt skede av byggprocessen av hur brandskyddet ska utformas för att reglerna ska kunna uppfyllas. Det är då vanligt att denna beskrivning eller bygghandling benämns brandskyddsbeskrivning.

Brandskyddsbeskrivning är däremot inget begrepp som återfinns i BBR eller PBL. I samband med att byggnadsnämnden inför beslut om startbesked ska bedöma om de tekniska kraven kan antas komma bli uppfyllda är det vanligt att de efterfrågar någon form av brandskyddsbeskrivning eller motsvarande dokumentation.

När byggnaden sedan är färdig är det vanligt att brandskyddsbeskrivningen arbetas om till en brandskyddsdokumentation enligt BBR som beskriver det faktiska brandskyddet i byggnaden, det vill säga en så kallad relationshandling.

Förenklad dimensionering

Förenklad dimensionering innebär att brandskyddskraven i BBR uppfylls genom att byggherren följer de allmänna råd som finns till föreskrifterna. Exempel på förenklad dimensionering kan vara att uppfylla de i råden rekommenderade gångavstånden till närmsta utrymningsväg.

Analytisk dimensionering

Analytisk dimensionering innebär att en eller flera föreskrifter uppfylls på annat sätt än genom förenklad dimensionering. Exempel på analytisk dimensionering kan vara förlängning av gångavstånden genom att beräkna och jämföra utrymningstiden i en byggnad i förhållande till datorsimuleringar av rökfyllnad i samma byggnad.

Analytisk dimensionering kräver normalt en mer omfattande verifiering och dokumentation än förenklad dimensionering. Det kan därför vara lämpligt att placera beräkningar och liknande som bilagor till brandskyddsdokumentationen så att beskrivningen av brandskyddets utformning fortfarande är lätt att överblicka.

Läs mer om analytisk dimensionering här.

Veta mer

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL " kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd. Ta del av utbildningen under rubriken "Webbutbildningar" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej