Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regler om ikraftträdande

Granskad:

Boverkets föreskrift om detaljplan ska tillämpas på detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. Även för planer påbörjade innan detta datum kan föreskriften och Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan användas frivilligt.

Digitala uppgifter

Enligt plan- och byggförordningen, PBF, ska detaljplaner och planbeskrivningar utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Detta gäller alla detaljplaner som påbörjats efter 31 december 2021. Boverkets föreskrifter om detaljplan anger på ett mer detaljerat sätt hur detta ska göras. Föreskriften trädde i kraft 1 oktober 2020, men är obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjats först efter 31 december 2021.

5 a §
  Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
Förordning (2019:207).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a och 5 b §§ tillämpas första gången på detaljplaner, planbeskrivningar och grundkartor som har påbörjats efter den 31 december 2021.

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2020.
2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner som påbörjas efter den
31 december 2021.

Den 1 oktober 2020 trädde även Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan i kraft. Det allmänna rådet anger hur detaljplanens reglering kan redovisas för att uppfylla tydlighetskravet i fjärde kapitlet plan- och bygglagen, PBL. Det allmänna rådet är avsett att tillämpas tillsammans med föreskriften.

Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 oktober 2020, då Boverkets allmänna råd (2014:5), om planbestämmelser för detaljplan, ska upphöra att gälla.

Tidigare allmänna råd

Från den 1 oktober 2020 är Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan upphävt. Detta för att olika rekommendationer från Boverket inte ska gälla samtidigt. Det upphävda allmänna rådet har nu samma rättsliga status som äldre vägledning och planhandböcker. Om en detaljplan påbörjats innan detta datum kan den färdigställas med stöd av det upphävda allmänna rådet. För att underlätta tolkning av detaljplanen, är det lämpligt att det i planbeskrivningen anges vilken vägledning eller allmänt råd som har använts när detaljplanen tagits fram.

Bilden visar övergångsperioden för Boverkets föreskrift. Illustration: Klara Falk/Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen