Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitekturstrategiskt arbete att inspireras av

Granskad:

Här presenterar Boverket exempel på olika kommuners arkitekturstrategiska arbete som du kan använda som inspiration. De visar på olika sätt att ta sig an arbetet med den gestaltade livsmiljön, både vad gäller process, metod, innehåll och implementering. Även om exemplen kommer från kommuner med andra förutsättningar än din, kommer du kunna hitta både inspiration och konkreta råd inför ert arbete med en arkitekturstrategi eller annat arkitekturstrategiskt arbete.

Exempel. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Boverket har i samband med arbetet att ta fram en vägledning för arkitekturstrategier studerat de arkitekturstrategier som redan tagits fram i Sveriges kommuner. Dessa har varit en viktig kunskapskälla för vägledningen. Vi har valt ut ett antal av dessa strategier som inspiration till dig som funderar på att utveckla din kommuns arkitekturstrategiska arbete. För att ta del av tankar och erfarenheter har vi intervjuat de tjänstepersoner som lett arbetet med dessa arkitekturstrategier.

Fyra exempel beskrivs mer ingående: Uppsala, Linköping, Örebro och Malmö. I dessa exempel kan du läsa om syftet med deras arbete, hur de gick tillväga för att ta fram strategin, vad strategin innehåller, vilka metoder de tillämpar och hur den används efter antagandet. Slutligen lyfter vi också några av de framgångsfaktorer som respektive kommun upplevt i sitt arbete.

Även om dessa fyra exempel utgörs av stora kommuner med stort exploateringstryck ser vi att den metodik de använder även kan användas i mindre kommuner. Du kan plocka intressanta delar ur alla fyra exemplen, beroende på vad ni i din kommun behöver lyfta i er strategi.

Det finns dock fler sätt att stärka kommunens arbete med den gestaltade livsmiljön. Därför presenterar vi ytterligare ett antal exempel, till exempel hur man på olika sätt kan arbeta för att engagera medborgarna i samtal om arkitektur och gestaltad livsmiljö, hur man kan arbeta med byggande på landsbygd och hur man kan använda sig av konst och konstnärliga processer för att väcka engagemang. Använd gärna dessa exempel för att inspireras till vad ni kan göra konkret i din kommun för att främja arbetet med arkitektur.

Uppsala

Foto på Uppsala centrum.

Uppsala kommun valde att utforma sin arkitekturpolicy som ett dialogverktyg för alla aktörer inom samhällsbyggnad. Sju begrepp beskriver tillsammans och var för sig de egenskaper som ska eftersträvas i den byggda miljön.

Linköping

Foto på husfasad i Linköping.

Linköpings arkitekturprogram tar på ett konkret och tydligt sätt utgångspunkt i tio stadsbyggnadsprincip och tre strategier vilka ska tillämpas i alla projekt. Varje byggprojekt ska bidra till den omgivande staden, samspela med sin omgivning och ha en arkitektonisk idé.

Örebro

Foto på ny arkitektur på landsbygden.

I Örebro fokuserar strategin lika mycket på stad som på land. Ett genomgående grepp är att resonera kring öppna frågor. Är tätt alltid rätt? Är växandet på obebyggd mark alltid en utglesning? Tanken är att dokumentet ska vara kunskapshöjande utan att ge alla svar.

Malmö

Foto på interaktiv utställning i Malmö.

Malmös nio teser lyfter många viktiga frågor. Teserna är kortfattade och lättförståeliga. Den pedagogiska utformningen gör Malmös arkitekturstrategi till ett starkt dialogverktyg som är lätt att använda när den byggda miljön formas, utvecklas och förvaltas.

Karlshamn

Foto på soffa Länsförsäkringar Karlshamn.

I Karlshamn används bevarande- och utvecklingsplanen för innerstaden som dialogverktyg i kommunikationen med fastighetsägare, byggbolag och exploatörer. Karlshamns kommun arbetar också med att medvetandegöra arkitekturen bland annat genom den årliga Arkitekturveckan.

Avesta, Norberg och Fagersta

Foto på omslag landsbygdsstrategi.

De tre kommunerna Avesta, Norberg och Fagersta har tillsammans tagit fram en konkret vägledning för den som vill bygga nytt eller bygga om på landsbygden. Med tydliga rekommendationer blir landsbygdsstrategin ett viktigt stöd för den som ska bygga.

Borlänge

Foto på rockringar i Borlänge.

I Borlänge inleddes arbetet med ett arkitekturprogram av en förstudie. Som en del av förstudien genomfördes dialogmöten i form av praktiskt skapande. Med hjälp av ett stort antal blå rockringar fick Borlängeborna bygga mikrokonstruktioner och miljöer.

Göteborg

Flygbild över centrala Göteborg.

”30 teser om hur vi bygger Göteborg” lyfter frågor som rör livet i staden på ett lustfyllt och lättillgängligt sätt. Idén är att beskriva vad som eftersträvas på ett enkelt sätt. Materialet har använts i samtal, workshops och seminarier och som underlag i arbetet med arkitekturpolicyn.

Region Dalarna

Foto på två människor som krokar tag i varandra.

Region Dalarna har tillsammans med flera kommuner genomfört ett ”demografikprojekt”. Med konstnärliga aktiviteter och filosofiska samtal fick unga göra sin röst hörd i viktiga samhällsfrågor. Nu finns planer på att använda metoden för att skapa delaktighet i gestaltandet av livsmiljöer.

Örebro Openart

Foto på torgmiljö i Örebro.

Konstbiennalen OPENART i Örebro ifrågasätter det tillrättalagda stadsrummet och utmanar besökaren att uppleva staden ur helt nya perspektiv. Omkring hundra konstverk tar vartannat år plats på olika ställen i staden. De fungerar som startskott för samtal om arkitektur och våra gestaltade livsmiljöer.

Illustration: Boverket / Altefur Development
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen