När ska reglerna tillämpas

Under 2015 ändrades plan- och bygglagen, PBL, gällande buller och en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft. Förordningen har sedan ändrats 2017. Till ändringarna i PBL finns övergångsbestämmelser som anger att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för mål och ärenden som påbörjats före den 2 januari 2015. Övergångsbestämmelser saknas i förordningen.

Den 2 januari 2015 trädde ändringarna i PBL i kraft gällande buller, 2 kap 6a § och 4 kap 33a § har tillkommit och 4 kap 14 § 5 och 9 kap 40 § sista stycket har ändrats. Det infördes också en ny legaldefinition av omgivningsbuller i 1 kap 4 §. Till ändringarna finns övergångsbestämmelser som anger att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för mål och ärenden som påbörjats före den 2 januari 2015.

Den 1 juni 2015 trädde förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft. Till denna förordning finns inga övergångsbestämmelser. Förordningen är meddelad med stöd av miljöbalken men gäller även vid tillämpning av PBL. Bestämmelserna i 3–8 §§ i förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § PBL är uppfyllt:

  • vid planläggning,
  • i ärenden om bygglov, och
  • i ärenden om förhandsbesked.

Den 1 juli 2017 trädde en ändring av förordningen gällande vissa riktvärden i kraft. Ändringen gäller förordningens 3 § och de ändrade riktvärdena ska tillämpas retroaktivt på ärenden och mål som påbörjats från och med 2 januari 2015.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6a §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33a §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 14 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 40 §

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 0 kap

Miljöbalk (1998:808) 9 kap 12 §

Kan riktvärdena i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas i äldre ärenden

Förordningen med riktvärden för trafikbuller ska endast tillämpas i mål och ärenden påbörjade från och med den 2 januari 2015. Förordningen ska tillämpas vid bedömning av om kravet i 2 kap 6a § PBL på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning, förhandsbesked och bygglov. Detta krav gäller från och med den 2 januari 2015 och enligt övergångsbestämmelsen till ändringen av PBL gäller kravet för mål och ärenden som påbörjats från och med detta datum. Det är alltså inte trafikbullerförordningen i sig som reglerar i vilka ärenden den ska tillämpas utan övergångsbestämmelsen till bestämmelsen i PBL som förordningen är kopplad till. Detta innebär att även förordningen ska tillämpas för mål och ärenden påbörjade från och med den 2 januari 2015. Detsamma gäller ändringen av riktvärden i förordningen som alltså också ska tillämpas för mål och ärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015.

Förordningen inklusive de ändrade riktvärdena ska alltså även tillämpas för ärenden som påbörjats mellan 2 januari 2015 och 1 juli 2017 då ändringen av förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej