Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsansvar för lekplatser

Granskad:

Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Nämnden har tillsyn över att den som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande och ändring av lekplatser. Tillsynsansvaret gäller oavsett om uppförandet eller ändringen kräver lov eller inte. Nämnden har även tillsyn över att kraven på vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.

Byggnadsnämndens tillsynsansvar

Byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar lekplatser och fasta lekanordningar, både kommunala och privata. Lösa lekanordningar som exempelvis lösa gungor, rutschbanor och studsmattor är leksaker och omfattas inte av plan- och bygglagstiftningen. De omfattas därmed inte heller av byggnadsnämndens tillsynsansvar. De omfattas i stället av en särskild lagstiftning för leksaker. (Lag om leksakers säkerhet 2011:579, Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet KOVFS 2011:5)

Om en lekplats uppförs eller ändras i anslutning till att en bygglovspliktig byggnad uppförs, ska lekplatsens placering och utformning på tomten ingå i bygglovsprövningen. De tekniska egenskapskraven hanteras sedan i den efterföljande byggprocessen. I de fall en lekplats anläggs utan samband med uppförande av en byggnad krävs det normalt inte bygglov eller startbesked. Marklov kan dock krävas om det vid uppförande eller ändring av en lekplats genomförs schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge. Till skillnad från vad som gäller för exempelvis hissar och ventilationssystem finns det i plan- och bygglagstiftningen inget krav på besiktning av lekplatser.

11 §
  Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Lag (2014:900) .

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL eller i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. Av PBF framgår vilka krav som byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar.

5 §
  En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

2 §
  Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att
   1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och
   2. bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24-26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt.

Kraven på underhåll i plan- och bygglagstiftningen är förhållandevis höga men trots det kan det ibland vara svårt att avgöra om det är möjligt att ingripa och vilka ingripanden som i så fall är möjliga att använda. Byggnadsnämnden måste bedöma detta i varje enskilt fall. I en del fall är lekplatser dock i så dåligt skick att det inte råder någon tvekan om att det finns förutsättningar att ingripa.

Om byggnadsnämnden efter en tillsynsanmälan eller egeninitierad tillsyn gör bedömningen att det inte finns anledning att anta att det skett en överträdelse så ska nämnden avsluta tillsynsärendet. Detta kan ske tidigt i ärendet eller senare under ärendets handläggning efter att mer utredning har skett. Om tillsynsärendet har initierats genom en anmälan ska anmälaren underrättas om beslutet.

Rättelseföreläggande

Om en ny eller ändrad lekplats inte uppfyller kraven på bland annat säkerhet samt tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan byggnadsnämnden ingripa med rättelseföreläggande.

20 §
  Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335) .

Du kan läsa mer om rättelseföreläggande på sidan Rättelseföreläggande.

Rättelseföreläggande

Åtgärdsföreläggande och rivningsföreläggande

Om byggnadsnämnden bedömer att vård, skötsel och underhåll av en befintlig lekplats inte uppfyller kraven kan nämnden ingripa på olika sätt. Som utgångspunkt ska nämnden i första hand ingripa genom att förelägga om att åtgärda det bristande underhållet. Om lekplatsen är väsentligt förfallen eller skadad i och har säkerhetsbrister för dem som uppehåller sig i eller i närheten av lekplatsen kan byggnadsnämnden i stället ingripa direkt genom att förelägga om rivning. Detta förutsätter dock att dessa brister inte kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder, exempelvis förbud mot användning i kombination med föreläggande om stängsel (jämför propositionen 2021/22:149 sidan 46).

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn, prop. 2021/22:149 (på Sveriges riksdags webbplats)

19 §
  Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
(åtgärdsföreläggande).

Förelägganden om att avhjälpa ett sådant hinder som avses i
8 kap. 2 § andra stycket eller 8 kap. 12 § andra stycket ska riktas mot den som har rådighet över hindret. Om inte annat visas ska det anses vara ägaren av byggnaden respektive den allmänna platsens huvudman. Lag (2022:909) .

21 §
  Byggnadsnämnden får förelägga ägaren av ett byggnadsverk som är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande).

Ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande enligt 19 § att sätta byggnadsverket i stånd. Detta gäller dock inte om det avser byggnadsverk med brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder. Lag (2022:909) .

Åtgärdsföreläggande

Rivningsföreläggande

Byggnadsnämnden kan även ingripa med åtgärdsföreläggande om ett enkelt avhjälpt hinder på en lekplats på allmän plats inte är avhjälpt. Ett sådant föreläggande riktas mot den som har rådighet över att avhjälpa hindret. Om inget annat visas anses byggnadens ägare eller huvudmannen för den allmänna platsen ha rådighet och därmed vara den som föreläggandet riktas mot (jämför propositionen 2021/22:149 sidan 45).

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn, prop. 2021/22:149 (på Sveriges riksdags webbplats)

19 §
  Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
(åtgärdsföreläggande).

Förelägganden om att avhjälpa ett sådant hinder som avses i
8 kap. 2 § andra stycket eller 8 kap. 12 § andra stycket ska riktas mot den som har rådighet över hindret. Om inte annat visas ska det anses vara ägaren av byggnaden respektive den allmänna platsens huvudman. Lag (2022:909) .

Förbud mot användning och föreläggande om stängsel

Om ett byggnadsverk har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det kan byggnadsnämnden även besluta om förbud mot användning av byggnadsverket eller föreläggande om stängsel kring det. Detta bör byggnadsnämnden överväga i samband med beslut om rättelseföreläggande, åtgärdsföreläggande eller rivningsföreläggande.

24 §
  Byggnadsnämnden får förelägga ägaren av ett byggnadsverk att anordna stängsel kring det, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det. Lag (2022:909) .

33 §
  Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om
   1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller
   2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35 §.

Om ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk har tagits i bruk med stöd av ett interimistiskt slutbesked, får byggnadsnämnden fatta beslut om förbud enligt första stycket 2 endast om det finns synnerliga skäl för det. Lag (2014:900) .

Förbud mot användning av byggnadsverk

Stängsel kring byggnadsverk med säkerhetsbrister

Vite

Beslut om rättelseföreläggande, åtgärdsföreläggande, rivningsföreläggande, föreläggande om stängsel kring byggnadsverk med säkerhetsbrister och förbud mot användning får förenas med vite.

37 §
  Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26 b eller 26 c § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30,
31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. Lag (2022:1122) .

Du kan läsa mer om vite på sidan Vite.

Vite

Genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande

Beslut om rättelseföreläggande, åtgärdsföreläggande, föreläggande om stängsel kring byggnadsverk med säkerhetsbrister och rivningsföreläggande får även förenas med beslut om att åtgärden ska genomföras på bekostnad av den som fått ett föreläggande och hur det ska ske.

27 §
  Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

28 §
  Byggnadsnämnden får besluta om genomförande enligt 27 § endast om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.

Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga kostnader.

29 §
  Kronofogdemyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i 27 § tredje stycket.

Du kan läsa mer om genomförande på sidan Genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande.

Genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande

Omedelbart genomförande

I beslut om rättelse-, åtgärds-, stängsel- och rivningsföreläggande samt beslut om genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande får byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd som avses ska genomföras omedelbart trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk gäller däremot omedelbart, om inte något annat bestäms.

38 §
  I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 b eller 26 c § eller ett beslut enligt 27 § tredje stycket får byggnadsnämnden respektive marknadskontrollmyndigheten bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har fått laga kraft.

Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2022:1122) .

Handräckning

För verkställighet av beslut om rättelseföreläggande, åtgärdsföreläggande, föreläggande om stängsel kring byggnadsverk med säkerhetsbrister och rivningsföreläggande får byggnadsnämnden även ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

39 §
  Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
   1. som avses i 8 §, eller
   2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.

Den tioårsgräns som anges i första stycket 2 gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2011:335) .

Handräckning 

Byggnadsnämndens tillsyn i praktiken

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen