På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsansvar

Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Den har tillsyn över att den som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande och ändring av lekplatser. Tillsynsansvaret gäller oavsett om uppförandet eller ändringen kräver lov eller inte. Nämnden har även tillsyn över att kraven på vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.

Byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar lekplatser och fasta lekanordningar. Lösa lekanordningar som exempelvis gungor, rutschbanor och studsmattor för privat bruk är leksaker och omfattas inte av plan- och bygglagstiftningen. De omfattas därmed inte av byggnadsnämndens tillsynsansvar. De omfattas istället av en särskild lagstiftning för leksaker. (Lag om leksakers säkerhet 2011:579, Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet KOVFS 2011:5)

Om en lekplats uppförs eller ändras i anslutning till att en bygglovspliktig byggnad uppförs, ska lekplatsens placering och utformning på tomten ingå i bygglovsprövningen. De tekniska egenskapskraven hanteras sedan i den efterföljande byggprocessen. I de fall en lekplats anläggs utan samband med uppförande av en byggnad krävs det normalt inte bygglov eller startbesked. Marklov kan dock krävas om det vid uppförande eller ändring av en lekplats genomförs schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge. Till skillnad från vad som gäller för exempelvis hissar och ventilationssystem finns det i plan- och bygglagstiftningen inget krav på besiktning av lekplatser.

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL eller i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. Av PBF framgår vilka krav som byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar.

Kraven på underhåll i plan- och bygglagstiftningen är förhållandevis höga men trots det kan det ibland vara svårt att avgöra om det är möjligt att ingripa och vilka ingripanden som i så fall är möjliga att använda. Byggnadsnämnden måste bedöma detta i varje enskilt fall. I en del fall är lekplatser dock i så dåligt skick att det inte råder någon tvekan om att det finns förutsättningar att ingripa.

Om byggnadsnämnden efter en tillsynsanmälan eller egeninitierad tillsyn gör bedömningen att det inte finns anledning att anta att det skett en överträdelse så ska nämnden avsluta tillsynsärendet. Detta kan ske tidigt i ärendet eller senare under ärendets handläggning efter att mer utredning har skett. Om tillsynsärendet har initierats genom en anmälan ska anmälaren underrättas om beslutet.

Rättelseföreläggande

Om en ny eller ändrad lekplats inte uppfyller kraven på bland annat säkerhet samt tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan byggnadsnämnden ingripa med rättelseföreläggande.

Här kan du läsa mer om rättelseföreläggande 

Åtgärdsföreläggande och rivningsföreläggande

Om byggnadsnämnden bedömer att vård, skötsel och underhåll av en befintlig lekplats inte uppfyller kraven kan nämnden ingripa på olika sätt. En avgörande fråga för byggnadsnämnden vid val av ingripande är om det överhuvudtaget är praktiskt och ekonomiskt rimligt att underhålla lekplatsen. Om det är rimligt är det i första hand lämpligt att använda sig av ett åtgärdsföreläggande. Om det inte är rimligt och lekplatsen är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning får byggnadsnämnden besluta om ett rivningsföreläggande. Byggnadsnämnden kan även ingripa med åtgärdsföreläggande om ett enkelt avhjälpt hinder inte är undanröjt.

Här kan du läsa mer om åtgärdsföreläggande

Här kan du läsa mer om rivningsföreläggande

Förbud mot användning

Byggnadsnämnden kan också besluta om förbud mot användning av ett byggnadsverk om det finns säkerhetsbrister. Detta bör byggnadsnämnden överväga i samband med rättelseföreläggande, åtgärdsföreläggande och rivningsföreläggande.

Här kan du läsa mer om förbud mot användning av byggnadsverk

Vite

Beslut om rättelseföreläggande, åtgärdsföreläggande, rivningsföreläggande och förbud mot användning får förenas med vite.

Här kan du läsa mer om vite

Genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande
Beslut om rättelseföreläggande, åtgärdsföreläggande och rivningsföreläggande får även förenas med beslut om att åtgärden ska genomföras på bekostnad av den som fått ett föreläggande.

Här kan du läsa mer om genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande

Omedelbart genomförande

I beslut om rättelse-, åtgärds- och rivningsföreläggande samt beslut om genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande får nämnden bestämma att den åtgärd som avses ska genomföras omedelbart trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk gäller däremot omedelbart, om inte något annat bestäms.

Handräckning

För verkställighet av beslut om rättelseföreläggande, åtgärdsföreläggande och rivningsföreläggande får byggnadsnämnden även ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

Här kan du läsa mer om handräckning 

Här kan du läsa mer om byggnadsnämndens tillsyn i praktiken

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej