På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan. Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som kommunfullmäktige beslutar om. I de fall tidsfristen för handläggningen löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras.

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för olika moment som ingår i handläggningen och prövningen för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. I de fall tidsfristen för handläggningen löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras. Det är endast vissa av de avgiftsberättigade handläggningsmoment som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras. Det är därför viktigt att det tydligt framgår i byggnadsnämndens taxa vilken avgift som avser vilket handläggningsmoment.

Här kan du läsa mer om avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan

Här kan du läsa mer om tidsfrister för handläggning av lov, förhandsbesked och anmälan

Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut reduceras. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Det är endast vissa av de avgiftsberättigade handläggningsmomenten som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras. Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut. Det är en femtedel av den ursprungliga avgiften som ska reduceras varje vecka. Det innebär att om handläggningen överskrids med fem veckor blir avgiften noll för de delar av den totala avgiften som får reduceras. Efter att tidsfristen för handläggning har överskridits med fem veckor kan inte någon ytterligare reduktion komma i fråga. Kravet på skyndsam handläggning gäller dock fortfarande. (jfr prop. 2017/18:210 sid.20)

Avgiften ska inte reduceras i ett ärende om lov eller förhandsbesked om tidsfristen överskrids på grund av att nämnden beslutat att ärendet inte ska avgöras förrän en fråga om expropriationstillstånd har avgjorts eller ett pågående planarbete har avslutats.

Reduktion av avgift för lov

I ett ärende om bygglov, rivningslov eller marklov ska följande delar av avgiften reduceras:

 • beslut om lov
 • expediering och kungörelse
 • andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

De delar av avgiften som inte ska reduceras i ett ärende om lov är:

 • tekniskt samråd
 • beslut om startbesked
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen
 • slutsamråd
 • beslut om slutbesked
 • framställning av arkivbeständiga handlingar

Beslut om lov

Den del av avgiften som är kopplad till beslut om bygglov ska reduceras. Avgift för beslut om lov omfattar alla tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med prövning av lov. Det kan till exempel vara granskning av handlingar, prövning mot eventuell detaljplan och övriga krav i PBL, grannehörande, remittering, föreläggande om komplettering och beslutsformulering. Avgiften ska även reduceras om byggnadsnämnden tar ut en avgift när en ansökan om lov avslås. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Expediering och kungörelse

Den del av avgiften som avser expediering och kungörelse ska reduceras. Avgift för expediering och kungörelse omfattar kostnader för:

 • delgivning eller utskick till sökande och annan part eller de som har lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda
 • kungörelse i Post- och inrikes Tidningar
 • meddelande om kungörelse.

Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

Den del av avgiften som avser andra tids- och kostnadskrävande åtgärder ska reduceras. Avgift för andra tids- och kostnadskrävande åtgärder kan exempelvis vara administrativa uppgifter såsom start av ärende, diarieföring, avslut av ärende och arkivering. Det kan även vara skriftliga upplysningar som är tids- och kostnadskrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Exempel

Avgift för hela lovärendet från start av ärende till slutbesked och avslut av ärende: 28 000 kr varav avgift för beslut om bygglov är 10 000 kr, expediering och kungörelse är 1000 kr och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder är 1000 kr. Det medför att 12 000 kr av den totala kostnaden ska reduceras med en femte del för varje påbörjad vecka som tidsfristerna för handläggningen överskrids. Den delen av avgiften som inte ska reduceras är för tekniskt samråd, beslut om startbesked, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen, slutsamråd, beslut om slutbesked och framställning av arkivbeständiga handlingar. Beräkningen utgår från att handläggningstiden inte har förlängts.

Avgift om beslut inom 10 veckor: 28 000 kr

Avgift om beslut under den 11 veckan: 25 600 kr
Reduktion12 000 x 1/5=2400 kr

Avgift om beslut under den 12 veckan: 23 200 kr
Reduktion: 12 000 x 2/5 =4 800 kr

Avgift om beslut under den 13 veckan: 20 800 kr
Reduktion: 12 000 x 3/5 =7 200 kr

Avgift om beslut under den 14 veckan: 18 400 kr
Reduktion: 12 000 x 4/5 =9 600 kr

Avgift om beslut under den 15 veckan: 16 000 kr
Reduktion: 12 000 x 5/5 =12 000 kr

Avgift om beslut efter den 15 veckan: 16 000 kr
Reduktion: 12 000 x 5/5 =12 000kr

Reduktion av avgift för förhandsbesked

I ett ärende om förhandsbesked ska följande delar av avgiften reduceras:

 • beslut om förhandsbesked
 • expediering och kungörelse
 • andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

De delar av avgiften som inte ska reduceras i ett ärende om förhandsbesked är:

 • framställning av arkivbeständiga handlingar

Beslut om förhandsbesked

Den del av avgiften som är kopplad till beslut om förhandsbesked ska reduceras. Avgift för beslut om förhandsbesked omfattar alla tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med prövning av lov. Det kan till exempel vara granskning av handlingar, prövning mot eventuell detaljplan och övriga krav i PBL, grannehörande, remittering, föreläggande om komplettering och beslutsformulering. Avgiften ska även reduceras om byggnadsnämnden tar ut en avgift när en ansökan om lov avslås. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Expediering och kungörelse

Den del av avgiften som avser expediering och kungörelse ska reduceras. Avgift för expediering och kungörelse omfattar kostnader för:

 • delgivning eller utskick till sökande och annan part eller de som har lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda
 • kungörelse i Post- och inrikes Tidningar
 • meddelande om kungörelse.

Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

Den del av avgiften som avser andra tids- och kostnadskrävande åtgärder ska reduceras. Avgift för andra tids- och kostnadskrävande åtgärder kan exempelvis vara administrativa uppgifter såsom start av ärende, diarieföring, avslut av ärende och arkivering. Det kan även vara skriftliga upplysningar som är tids- och kostnadskrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Exempel

Avgift för hela ärendet om förhandsbesked från start av ärende till avslut av ärende: 10 250 kr varav avgift för beslut om förhandsbesked är 8 000 kr, expediering och kungörelse är 1000 kr och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder är 1000 kr. Det medför att 10 000 kr av den totala kostnaden ska reduceras med en femte del för varje påbörjad vecka som tidsfristerna för handläggningen överskrids. Den delen av avgiften som inte ska reduceras är för framställning av arkivbeständiga handlingar. Beräkningen utgår från att handläggningstiden inte har förlängts.

Avgift om beslut inom 10 veckor: 10 250 kr

Avgift om beslut under den 11 veckan: 8 250 kr
Reduktion: 10 000 x 1/5=2 000 kr

Avgift om beslut under den 12 veckan: 6 250 kr
Reduktion: 10 000 x 2/5 =4 000 kr

Avgift om beslut under den 13 veckan: 4 250 kr
Reduktion: 10 000 x 3/5 =6 000 kr

Avgift om beslut under den 14 veckan: 2 250 kr
Reduktion: 10 000 x 4/5 =8 000 kr

Avgift om beslut under den 15 veckan: 250 kr
Reduktion: 10 000 x 5/5 =10 000 kr

Avgift om beslut efter den 15 veckan: 250 kr
Reduktion: 10 000 x 5/5 =10 000kr

Reduktion av avgifter för ärenden om anmälan

I ett ärende om anmälan ska följande delar av avgiften reduceras:

 • tekniskt samråd
 • beslut om startbesked
 • beslut om slutbesked
 • andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

De delar av avgiften som inte ska reduceras i ett ärende om anmälan är:

 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen
 • slutsamråd
 • framställning av arkivbeständiga handlingar

Tekniskt samråd

Den del av avgiften som är kopplad till tekniskt samråd ska reduceras. Avgift för tekniskt samråd omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med tekniskt samråd. Det kan exempelvis vara förberedande arbete inför det tekniska samrådet, samrådet och protokollskrivning.

Beslut om startbesked

Den del av avgiften som är kopplad till beslut om startbesked ska reduceras. Avgift för beslut om startbesked omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med beslut om startbesked. Det kan exempelvis vara granskning av redovisade handlingar och beslutsformulering. Avgiften ska även reduceras om byggnadsnämnden tar ut en avgift när ett startbesked vägras. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Beslut om slutbesked

Avgift för beslut om slutbesked omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med beslut om startbesked. Det kan exempelvis vara granskning av redovisade handlingar och beslutsformulering. Avgiften ska även reduceras om byggnadsnämnden tar ut en avgift när ett slutbesked vägras. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Av förarbetena framgår att det är avgiften för beslut om startbesked, inte slutbesked, som ska reduceras, men enligt lagtexten ska även beslut om slutbesked reduceras. ( jfr prop. 2017/18:210 sid 29)

Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

Den del av avgiften som avser andra tids- och kostnadskrävande åtgärder ska reduceras. Avgift för andra tids- och kostnadskrävande åtgärder kan exempelvis vara administrativa uppgifter såsom start av ärende, diarieföring, utskick av beslut, avslut av ärende och arkivering. Det kan även vara skriftliga upplysningar som är tids- och kostnadskrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Exempel

Avgift för hela anmälningsärendet från start av ärende till slutbesked och avslut av ärende: 10 000 kr varav avgift för tekniskt samråd är 2000 kr beslut om startbesked är 2 000 kr, beslut om slutbesked 1000 kr och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder är 1000 kr. Det medför att 6 000 kr av den totala kostnaden ska reduceras med en femte del för varje påbörjad vecka som tidsfristerna för handläggningen överskrids. Den delen av avgiften som inte ska reduceras är för arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen, slutsamråd och framställning av arkivbeständiga handlingar. Beräkningen utgår från att handläggningstiden inte har förlängts.

Avgift om beslut inom 4 veckor: 10 000 kr

Avgift om beslut under den 5 veckan: 8 800 kr
Reduktion: 6 000 x 1/5= 1 200 kr

Avgift om beslut under den 6 veckan: 7 600 kr
Reduktion: 6 000 x 2/5 =2 400 kr

Avgift om beslut under den 7 veckan: 6 400 kr
Reduktion: 6 000 x 3/5 = 3 600 kr

Avgift om beslut under den 8 veckan: 5 200 kr
Reduktion: 6 000 x 4/5 = 4 800 kr

Avgift om beslut under den 9 veckan: 4 000 kr
Reduktion: 6 000 x 5/5 = 6 000 kr

Avgift om beslut efter den 9 veckan: 4 000 kr
Reduktion: 6 000 x 5/5 = 6 000 kr

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej