På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillfälligt anläggningsboende och ändring av byggnad

Granskad: 

För tillfälligt anläggningsboende kan särskilda anpassningar och avsteg från vissa krav göras. Hur förhåller det sig till den tillämpning av reglerna som alltid kan göras vid ändring av en byggnad?

Möjligheterna till anpassning och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden gäller såväl vid nybyggnad som vid ändring av en byggnad.

Vid ändring av en byggnad tar man hänsyn till:

  • ändringens omfattning,
  • byggnadens förutsättningar,
  • varsamhetskravet, och
  • förvanskningsförbudet.

7 §
  Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Vidare får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind.

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska tillämpas också på andra anläggningar än byggnader.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4. Lag (2014:224) .

Vid ändring till ett tillfälligt anläggningsboende tas dessutom hänsyn till:

  • åtgärdens art,
  • åtgärdens omfattning, och
  • åtgärdens varaktighet

28 §
  I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende ska kraven i 8 kap. 1 § och 4 § första stycket 2-5, 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 8-10, 13 och 16 §§ och 18 § första stycket detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Förordning (2016:539).

Dessa bestämmelser innebär att man vid ändring av en byggnad till ett tillfälligt anläggningsboende måste bedöma alla dessa sju kriterier sammantaget.

Det kan exempelvis vara rimligt att ställa ett visst krav när en befintlig byggnads ändras till hotell eller vandrarhem. Om verksamheten i stället ska användas under begränsad tid som tillfälligt anläggningsboende kan det däremot vara rimligt att medge anpassning eller avsteg från samma krav. Genom att man också tar hänsyn till åtgärdens varaktighet kan alltså ett avsteg som inte skulle vara godtagbart vid en vanlig ändring av en byggnad kunna vara godtagbart vid en ändring till ett tillfälligt anläggningsboende.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen