Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster i den byggda miljön

Granskad:
Blommor i olika färger på en så kallad urban äng med stadsmiljö i bakgrunden.
Urban äng. Foto: Jonatan Malmberg

Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster. Hittills har vi tagit dem för givna. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja dessa nyttor. Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Boverket arbetar med ekosystemtjänster genom vägledning, verktyg och kunskapsunderlag. 

Det här är ekosystemtjänster

Naturen och dess ekosystem har utgjort grunden för allt liv på jorden i över 600 miljoner år och är en förutsättning för människans existens. Tack vare samspelet mellan växter, djur och andra levande organismer kan våra behov tillgodoses.

Ekosystemen är vår levande gröna infrastruktur och är minst lika viktiga för våra samhällen som vår skapade bebyggelse och infrastruktur. I städer och tätorter förser växter och djur vårt samhälle med mängder av produkter och tjänster. Växter ger oss syre, föda och byggmaterial och skyddar oss från extrema väder. Bin och andra insekter pollinerar våra grödor. Våtmarker och grönområden renar regn- och snövatten från tungmetaller och andra skadliga ämnen. Maskar och mikroorganismer bryter ner växt- och djurmaterial och gör våra jordar bördiga och näringsrika. Alla dessa nyttor som naturen ger oss – och många därtill – kallas ekosystemtjänster.

Grunden för vår hälsa

Vissa ekosystemtjänster är grundläggande och helt avgörande för fungerande ekosystem. Ett exempel är biologisk mångfald, det vill säga den stora variationen av arter och livsmiljöer. Ett ekosystem är komplext, fullt av ömsesidiga beroenden och interaktioner mellan växter och djur. Man kan jämföra de olika arterna i ett ekosystem med ett finmaskigt nät. Brister en tråd försvagas nätet, brister många så faller nätet sönder. Faller en eller några arter bort påverkas flera funktioner i ett ekosystem. Även om vissa arter är särskilt viktiga är det just mångfalden av olika arter som skapar stabiliteten i systemet.

En del ekosystemtjänster är mer synliga, exempelvis att träden ger oss skugga under heta dagar eller att pollinering möjliggjort äpplet vi äter. Andra är inte lika uppenbara, som att naturen kan skydda oss från översvämningar, stormar och andra naturliga fenomen som kan skada våra samhällen, eller att vi blir mer harmoniska, inspirerade och får bättre hälsa av att vistas i naturen.

Boverkets vägledning om ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning

Boverket har tagit fram en webbaserad vägledning  och metod för hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Vägledningen finns på Boverkets PBL Kunskapsbanken och omfattar argument,  lagstiftning, verktyg och metodik för hur ekosystemtjänster kan integreras i översiktsplanering, detaljplanering, beaktas vid bygglov och marklov, vid byggande och i förvaltningen. 

Ekosystemtjänster i den byggda miljön - vägledning och utvecklad metod 

ESTER 2.0 – uppdaterat verktyg för ekosystemtjänstanalys

Boverket har tagit fram ESTER som är ett enkelt verktyg för ekosystemtjänstanalys att använda i tidiga skeden av ett projekt eller ett planarbete. Nu finns ESTER 2.0 som är en utvecklad och förbättrad variant av tidigare version samt en manual om hur verktyget kan användas och resultaten tolkas. 

Verktyget ESTER

Ikoner och illustrationer

Som en del av vägledningen har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Sätt dem på en karta, använd dem i presentationer, eller tryck dem i informationsmaterial!

Grafiskt material

Vägledning om grönplanering

Grönplanen är ett centralt verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning. Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en gemensam vägledning om grönplanering för att stötta kommunernas arbete med att främja och utveckla grönstruktur i planeringen och skapa långsiktigt hållbara, hälsosamma och attraktiva livsmiljöer. Vägledningen består av två delar. En som handlar om grönplaneringens sammanhang och en som handlar om hur man praktiskt kan ta fram en grönplan. 

Grönplanera! En vägledning för kommunal grönplanering (PBL Kunskapsbanken)

Grönplanera! En vägledning för att ta fram en grönplan (rapport på Naturvårdsverkets webbplats)

Ekosystemtjänster i stadsplaneringen 2.0 och Ekosystemtjänster - en verktygslåda

Boverket har samarbetat med föreningen C/O City i att uppdatera deras vägledning Ekosystemtjänster i stadsplaneringen 2.0 och rapporten Ekosystemtjänster - en verktygslåda 1.0. Rapporterna, som är rikt illustrerade, finns publicerade på C/O Citys webbplats. 

Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning 2.0.

Ekosystemtjänster - en verktygslåda 1.0.

Kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter

Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter. Boverket har därför tillsammans med Metria gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter som kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter. Dessa trädtäckningsdata omfattar 200 tätorter med fler än 5 000 invånare och presenteras i två karttjänster. Data kan också beställas kostnadsfritt från Boverket som skikt i GIS för att användas i analyser och planeringsunderlag.

Trädtäckning

 

Vem gör vad?

Riksdagen och regeringen

Riksdagen har fattat beslut om att senast 2018 ska värdet av ekosystemtjänsterna vara kända och beaktade vid relevanta beslut. Arbetet för att nå etappmålet fortsätter trots att målåret är passerat. Regeringen har fattat beslut om etappmålet att kommuner och andra aktörer senast 2025 ska ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i uppdrag att kommunicera värdet av ekosystemtjänster och tar fram kunskapsunderlag och vägledning om ekosystemtjänster tillsammans med berörda myndigheter. Naturvårdsverket har tillsammans med Boverket tagit fram en vägledning om grönplanering 2022.

Boverket

Boverket tar fram vägledning om hur ekosystemtjänster kan beaktas i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Boverket vägleder också om hur plan- och bygglagen kan användas i arbetet. Tillsammans med Naturvårdsverket har myndigheten tagit fram en vägledning om grönplanering. 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen arbetar med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och tillhandahålla planeringsunderlag gällande statliga och allmänna intressen.

Kommunen

Kommunen ska i planering och prövning ta hänsyn till allmänna intressen enligt plan- och bygglagen. Att beakta och utveckla ekosystemtjänster kan vara både att ta hänsyn till naturen och ett sätt att anpassa till klimatförändringar, skapa förutsättningar för bättre hälsa och välbefinnande samt minska buller och luftföroreningar. En majoritet av landets kommuner ska senast 2025 ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön in städer och tätorter.

Andra centrala myndigheter

Andra centrala myndigheter, som till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Trafikverket, arbetar med underlag och vägledning om hur ekosystemtjänster kan hanteras inom deras respektive verksamhetsområden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen