Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bullerskydd stred mot kulturmiljövården

Granskad:

Målet rör bygglov för uppförande av ett 400 meter långt bullerskydd placerat i anslutning till område utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.  Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet lyft fram länsstyrelsens kulturmiljöprogram och skrivningar i översiktsplanen. Domstolen delade kommunens bedömning att inte bevilja sökt bygglov.

Sökande önskade skydd mot buller från väg

Sökande önskade uppföra ett tre meter högt och 400 meter långt bullerskydd i anslutning till Herrevadskloster längs med väg 13. Skyddet ska bekläs med växtlighet. Kommunen ansåg att det var en främmande konstruktion och att det var ett stort negativt ingrip i riksintresseområdet.

Området har pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården

Herrevadskloster, med tillhörande omgivningar, ingår i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. I länsstyrelsens kulturmiljöprogram ingår Herrevadskloster i ett område som är utpekat som en särskilt värdefull kulturmiljö.

MÖD konstaterade att åtgärden stred mot plan- och bygglagen

MÖD fann att frågan i målet var om utformningen och placeringen av bullerskyddet uppfyller kraven i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsens kulmiljöprogram ansågs vara underlag för domstolens bedömning av kulturmiljöfrågan (jfr MÖD:s dom 28 oktober 2014 i mål nr P 7125–13 se Relaterad information). MÖD konstaterade att i både översiktsplanen och kulturmiljöprogrammet framhålls att den historiska bebyggelsen och landskapet i dess helhet bidrar till områdets karaktär. Sökt bullerskydd kommer att förändra områdets karaktär på ett sätt som varken kan anses lämpligt med hänsyn till platsens kulturvärden eller intresset av en god helhetsverkan. Domstolen ansåg att utformningen och placeringen av bullerskyddet därför inte är förenlig med kraven i 2 kap. 6 § PBL. Nämndens beslut att avslå ansökan om bygglov stod därför fast.

Länken till mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i "Relaterad information, 2017-06-02 mål nr P 479–17.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen