Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunallagen (2017:725)

Granskad:

I kommunallagen regleras kommunernas och regionernas organisation och ansvarsområden och vad som utgör kommunala angelägenheter.

Bostadsförsörjningen är av allmänt intresse

Kommunerna har enligt kommunallagen hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. Ett sådant allmänt intresse är bostadsförsörjningen. I kommunallagen har det inte uttryckligen uttalats att bostadsförsörjningen är ett sådant allmänt intresse. Däremot kommer bostadsförsörjningen som allmänt intresse till uttryck bland annat genom PBL, BFL och lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

1 §
  Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. Lag (2019:835) .

Likställighetsprincipen

Kommunernas möjlighet att agera begränsas av allmänna principer om bland annat principen om likabehandling, även kallad likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. Det krävs således att kommuner och landsting iakttar objektivitet och rättvisa i sin behandling av medlemmarna. Likställighetsprincipen gäller bara gentemot kommunens eller landstingets egna medlemmar. För att principen ska tillämpas krävs också att kommunen eller regionen är i kontakt med sina medlemmar just i deras egenskap av medlemmar. Principen gäller alltså inte när en kommun till exempel anställer personal eller köper eller säljer fastigheter. Vidare finns undantag från likställighetsprincipen i speciallagstiftning, såsom socialtjänstlagen (prop. 2016/17:171).

3 §
  Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lag (2019:835) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen