Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fastigheter med egen brunn

Granskad:

För enskild dricksvattenförsörjning, till exempel egen brunn, gäller inte Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. I stället har myndigheten gett ut en publikation, Råd om enskild dricksvattenförsörjning, för att vägleda fastighetsägare med egen brunn. Råden behandlar bland annat beredning och distribution och innehåller kvalitetsrekommendationer. Dessa råd är inte bindande. Länk till råden hittar du i "Relaterad information".

Val av material och produkter

Material och produkter i tappvatteninstallationer får inte påverka vattenkvaliteten i sådan utsträckning att dricksvattnet efter tappstället överskrider de gränsvärden som anges i Livsmedelsverkets regler för dricksvatten. För den enskilde konsumenten kan det dock vara svårt att veta om en produkt eller ett material kan förväntas uppfylla kraven i Boverkets byggregler. Ett sätt att underlätta för den som ska köpa in material och produkter till en tappvatteninstallation är att en tillverkare låter typgodkänna produkter avsedda att ingå i installationer för dricksvatten. Detta eftersom en typgodkänd produkt ska antas uppfylla kraven i byggreglerna.

En typgodkänd produkt av metall, till exempel en köksblandare, har provats för tre olika vattenkvaliteter. Dessa tre så kallade testvatten representerar de flesta vattenkvaliteter som kan förväntas förekomma hos större leverantörer av dricksvatten, till exempel de kommunala vattenverken. Om vattnet i en enskild brunn uppfyller de kvalitetskriterier som anges i Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning är de tre testvattnen representativa även för vattnet från den brunnen. För vissa enskilda brunnar kan dock vattenkvaliteten avvika så mycket från de tre testvattnen att det inte är säkert att en typgodkänd produkt verkligen är lämplig.

Vad som främst avgör lämpligheten för ett metalliskt material är vattnets surhet. För ett brunnsvatten med lägre pH-värde än 6,7 kan även en typgodkänd produkt ge problem med för höga koncentrationer av bly, koppar, nickel eller andra metaller som kan ingå i en produkt.

Ett vatten som har ett pH-värde på 6,7 eller lägre eller på annat sätt kan vara olämpligt som dricksvatten, bör i första hand förbättras genom olika kvalitetshöjande åtgärder. Valet av utrustning för att höja kvaliteten hos dricksvattnet bör grundas på en mikrobiologisk, kemisk och fysikalisk analys av råvattnet utförd av ett ackrediterat laboratorium.

Om man vill vara extra säker på att installationerna inte påverkar vattenkvaliteten negativt kan man välja material som inte innehåller bly, kadmium eller andra hälsoskadliga ämnen.

För mer information om typgodkännande och val av lämpliga produkter se avsnittet: 

Samhällskrav på material i kontakt med dricksvatten

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen