På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Räcken och ledstänger

Räcken och ledstänger är viktiga för att undvika fall från höjder och som balansstöd vid nivåskillnader eftersom även små nivåskillnader kan vara riskabla om de inte uppmärksammas. För den som har gång- eller balansproblem är räcken och ledstänger mycket viktiga. För äldre är fallolyckor den vanligaste olycksorsaken, särskilt fall i trappor som ofta får allvarliga följder. Räcken och ledstänger förekommer i många olika sammanhang och med många olika utföranden. Det är därför viktigt att hålla reda på vilka regler som gäller var för olika räcken och ledstänger.

Räcken och ledstänger i eller i anslutning till byggnader

I BBR finns krav på räcken och ledstänger för byggnader. Kraven på räcken gäller för trappor, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar. Kraven avser inte enbart trappor inne i byggnaden utan även entrétrappor. I ett allmänt råd anges hur högt räcket bör vara för att skydda mot fall. Det finns också i allmänt råd mått för räcken på balkonger och i trappor som ska förhindra att barn klättrar på räcket eller fastnar med huvudet. Se vidare nedan under Barnsäkra räcken.

För altaner och takterrasser saknas särskilda föreskrifter i BBR om utformning av räcken. En bedömning av behovet och utformningen av ett räcke får istället ske utifrån det allmänna kravet i avsnitt 8:1 BBR på att byggnader ska utformas så att risken för olyckor genom fall begränsas. Idag är det inte ovanligt med förskolegårdar och lekplatser på tak. Utifrån användning och verksamhet på en takterrass kan räcket runt terrassen behöva vara betydligt högre än det höjdmått som i allmänt råd anges för balkongräcke, 1,1 meter. Även i den övriga utformningen av räcket måste barnsäkerheten särskilt beaktas, exempelvis utifrån räckets klättringsbarhet. Viktigt att tänka på när det gäller räckesutformningen för förskolegårdar och lekplatser på tak är också risken för att barn kastar saker över eller petar saker genom räcken.

Kraven på ledstänger avser balansstöd vid nivåskillnader mellan gångytor. I allmänt råd anges vilka ramper och trappor som bör ha ledstänger på båda sidor och hur ledstänger bör vara utformade och placerade. I vissa fall kan kontinuerliga ledstänger skapa problem både för användbarheten och för brandutrymningen. Det gäller exempelvis trappor som löper längs med åskådarläktare. I sådana fall kan en alternativ utformning av balansstödet göras med en serie kortare stöd som inte hindrar tillträdet till platserna på läktaren. Kraven på ledstänger eller balansstöd avser alla läktare, också de läktare som är exempelvis hopskjutbara, hopfällbara eller möjliga att ställa i ordning efter behov.

Räcken och ledstänger på tomter

Tomter som ska bebyggas ska ordnas så att risken för olycksfall begränsas. Detta gäller också för bebyggda tomter om en byggnad ändras så att lov eller anmälan krävs. I dessa fall gäller kravet endast i den omfattning som är skäligt med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Det som gäller för tomter tillämpas i skälig utsträckning även för allmänna platser och områden för andra anläggningar som till exempel idrottsplatser, parker eller parkeringar.

För ett räcke på mark, till exempel vid en fristående uteplats, finns inga särskilda föreskrifter i BBR om utformning av räcket eller om nivåskillnader. Däremot gäller de allmänna kraven på säkerhet i PBL som anger att risken för olyckor ska begränsas på tomter, allmänna platser och på områden för andra anläggningar. Vid utformning av räcken vid fristående uteplatser eller andra nivåskillnader på mark får därför en bedömning göras av behovet och vad som kan vara lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Även små nivåskillnader kan vara en risk beroende på situationen, användning och vilka som är berörda. På tomter och allmänna platser kan till exempel barns lek ställa andra krav på säkerhet än vuxnas beteende. Äldres utsatthet vid sämre rörelse- och uppfattningsförmåga behöver beaktas. Åtgärder mot risk för fall eller andra olyckor vid nivåskillnader utomhus kan därför variera beroende på situationen och vilka alternativa lösningar som är möjliga. Där det till exempel inte finns risk för nedstörtning utan endast fall kan det räcka med en ledstång som balansstöd vid kanter och vid små nivåskillnader.

Barnsäkra räcken

I utrymmen där barn kan vistas bör räcken ha de mått och utföranden som framgår av BBR. För öppningar, hål, springor och maskvidd med mera, i räcken som inte ska vara klättringsbara för små barn, finns inga särskilda mått angivna i BBR. Byggherren får göra en bedömning av vad som kan anses lämpligt, till exempel genom att använda någon allmän branschpublikation eller handbok.

Räcke som inte är barnsäkert
Räcke som inte är barnsäkert. Illustration: Altefur Development / Boverket
Räcke som är barnsäkert
Räcke som är barnsäkert. Illustration: Altefur Development / Boverket

Räcken och ledstång vid mindre nivåskillnader

Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. I publika lokaler bör ledstång finnas på båda sidor. Andra ramper och trappor som har fler än tre steg, eller motsvarande höjd för ramper, bör ha ledstång på båda sidor. Ledstång bör löpa förbi trappans och rampens början och slut med minst 30 cm, om det inte finns något annat fast stöd att greppa.

Räcken i trapplopp

För räcken i trapplopp gäller mått enligt BBR. I utrymmen där barn kan vistas bör underkanten på ett räcke vara högst 50 mm över trappstegens stegnos. Samtidigt bör andra öppningar i eller vid räcket högst vara 100 mm, till exempel:

  • mellan avslutning räcke och vägg
  • mellan olika räcken
  • mellan underkant räcke och trapplan
  • mellan underkant räcke och trappsteg i trapplopp

Det betyder att om underkant räcke placeras 50 mm över stegnos kan öppningen mellan räcket och stegvinkeln blir för stor vid krav på barnsäkerhet, beroende på stegmåttet i trappan.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej