Fullmakt till kommunen att välja entreprenör och beställa arbetena

När sökanden har beviljats bostadsanpassningsbidrag i form av kontantbidrag är det sedan dags att välja entreprenör och beställa arbetena. Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från en viss rollfördelning som innebär att sökanden själv gör detta. Men sökanden kan ge fullmakt till kommunen att ta hand om dessa delar. I så fall ska fullmakten vara skriftlig och formulerad på en separat handling.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från en viss rollfördelning när bidraget har lämnats som ett kontantbidrag. Rollfördelningen  innebär bland annat att sökanden själv ska välja entreprenör, ingå avtal med entreprenören och också betala entreprenören med det bostadsanpassningsbidrag som kommunen har beviljat sökanden.

Du kan läsa mer om rollfördelningen om du klickar på menyrubriken "Vem gör vad om kontantbidrag?".

Hjälp går att ge utan fullmakt

När en sökande har fått ett positivt beslut om bostadsanpassningsbidrag som ett kontantbidrag så är det alltså i första hand sökanden som ska sköta kontakterna med entreprenörerna.

Däremot kan det hända att sökanden ber dig som handläggare om hjälp. En del kommuner brukar i sådana fall ta på sig att gå in som fullmäktig, det vill säga att med stöd av en fullmakt från sökanden uppträda som beställare på sökandens vägnar. Men gör det inte rutinmässigt. Fundera över om det verkligen behövs. Sökanden måste få chans att själv eller med hjälp av exempelvis anhöriga ta tag i den här biten. Det kanske räcker att du förklarar hur sökanden eller sökandens anhöriga ska gå till väga för att välja entreprenör. Och att du finns till hands för att besvara frågor.

Det får enligt Boverkets mening anses ingå i kommunens serviceskyldighet enligt 6 § förvaltningslagen (2017:900) att vägleda när det gäller val av entreprenör och beställning av arbetena. Det är dock Boverkets uppfattning att den serviceskyldighet som följer av förvaltningslagen inte kan sägas omfatta en skyldighet för kommunen att ta på sig rollen som fullmäktig.

Förvaltningslag (2017:900) 6 §

Sökanden är avtalspart

Med fullmakt avses ett trepartsförhållande. Sökanden som ger kommunen en fullmakt är fullmaktsgivare och huvudman. Kommunen som får en fullmakt blir befullmäktigad att vara ombud. Entreprenören kallas tredje man. Reglerna för fullmakt finns i avtalslagen. Bestämmelserna där handlar om möjligheten för ombudet, det vill säga i detta fall kommunen, att binda huvudmannen, det vill säga sökanden, mot tredje man, det vill säga entreprenören.

Observera att det är sökanden som är den egentlige avtalsparten i förhållande till entreprenören. En fullmakt ger kommunen möjlighet att handla för sökandens räkning med direkt bindande verkan för sökanden. Entreprenören får genom avtalet en rätt att till exempel kräva betalt av sökanden. (Det framgår av 10 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.)

Eftersom kommunen inte avtalar med entreprenören för egen räkning så blir lagen (2016:1145) om offentlig upphandling inte tillämplig.

Skriftlig fullmakt i en separat handling

Om sökanden ger kommun fullmakt är det viktigt att fullmaktsförhållandet kommer till uttryck skriftligen. Detta för att minska riskerna för missförstånd och framtida tvister. (Se bland annat Justitieombudsmannen, JO, 2004-06-14, diarienummer 1739-2004 och diarienummer 1740-2004.)

Det förekommer att ansökningsblanketter innehåller färdigtryckta fullmaktsförklaringar. Boverket har i flera tillsynsbeslut uttalat att det är olämpligt och att fullmaktsförhållandet i stället bör sättas på pränt i en separat handling. En fullmaktsförklaring direkt i ansökningsblanketten kan till exempel uppfattas av sökanden som en uppmaning att ge kommunen en fullmakt.

Fullmakten bör gälla för flera tjänstemän

JO har uttalat att en fullmakt bör utformas på så sätt att den gäller för flera tjänstemän hos kommunen. Detta för att underlätta handläggningen vid exempelvis semesterledigheter. (JO 2004-06-14, diarienummer 1740-2004.)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej