På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sakkunnig kulturvärden

Granskad:

Det är byggherrens ansvar att erforderlig kontroll genomförs. I samband med startbeskedet gör byggnadsnämnden en bedömning av om byggherrens egenkontroll kan anses vara tillräcklig för att säkerställa att samhällets krav kan antas bli uppfyllda.

Utgångspunkten är att kontrollen ska utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll. Av en kontrollplan ska det framgå vilka kontroller som ska göras och vem som ska göra kontrollerna. I ett startbesked ska byggnadsnämnden fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna. I det sammanhanget behöver byggnadsnämnden ta ställning om byggherrens organisation innehåller en tillräcklig kompetens för att samhällets krav ska kunna antas bli uppfyllda. Ett sätt för byggherren att visa att hans organisation innehåller en tillräcklig sakkunskap är att anlita certifierade sakkunniga inom vissa ämnesområden. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 303-304)

6 §
  Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 §
(kontrollplan) med uppgifter om
   1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
   2. vem som ska göra kontrollerna,
   3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
   4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
   5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och
   6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra
      a) materialåtervinning av hög kvalitet, och
      b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Lag (2020:603) .

När kan byggnadsnämnden kräva en certifierad sakkunnig

Om det i byggherrens organisation saknas en tillräcklig kompetens så kan det i kontrollplanen som alternativ till byggherrens egenkontroll anges att en viss kontroll ska utföras av någon som är sakkunnig inom ett visst område. En sådan sakkunnig ska vara certifierad för det sakområdet.

Om redovisningen av ett projekt är så bristfällig att byggnadsnämnden inte kan ha tilltro till att projektet uppfyller samhällets krav, så kan byggnadsnämnden begära att byggherren utser en särskilt sakkunnig som kan verifiera att lösningarna uppfyller kraven. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 317)

Certifierade sakkunniga avseende kulturvärden

I en föreskrift (KUL 2, BFS 2011:15) har Boverket angett vilka krav en person ska uppfylla för att kunna bli certifierad som sakkunnig för kontroll av kulturvärden enligt plan- och bygglagen. Prövningen av om en viss person uppfyller föreskriftens krav görs av ett certifieringsföretag som har blivit ackrediterat för ändamålet. För närvarande är det enbart RISE Certifiering som är ackrediterade för att utfärda certifieringar i enlighet med KUL 2.

En lista på certifierade sakkunniga kulturvärden finns under rubriken Hitta kontrollansvariga, kvalitetsansvariga, sakkunniga och intygsgivare

Här hittar du kontaktuppgifter till certifieringsorganen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen