Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enkelt avhjälpta hinder

Granskad:

Här ger vi en översikt av vad som kan räknas som enkelt avhjälpta hinder och vem som ska ses som ansvarig. Reglerna i sin helhet finns i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13.

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas.

Det gäller:

 • de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar
 • platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning.


Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör omprövas när förutsättningarna ändras. Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara orimligt betungande för en ägare men hanterbar för en annan ägare med andra ekonomiska ramar.

Vem ska åtgärda hindret?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan istället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Ofta är det praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare, men hur ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhetsutövaren ser ut behöver klargöras i det enskilda fallet.

Kulturinstitutioner ska vara tillgängliga år 2016

Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 2016 och bör endast verka i tillgängliga lokaler. Det gäller utövare av teater, dans, musik och litteratur samt bibliotek, museer och utställningar. Även fria grupper med flera omfattas, i den utsträckning det kan anses skäligt.

Även äldre kulturbyggnader bör göras tillgängliga

Äldre byggnader och byggnader som bedömts vara särskilt
värdefulla får inte förvanskas, men de får förändras på ett respektfullt sätt.

Hur fungerar reglerna?

Reglerna gäller retroaktivt, du behöver alltså avhjälpa hinder som finns sedan tidigare i befintliga publika lokaler och allmänna platser, till exempel om ett krav läggs till.  Reglerna kan du läsa i sin helhet i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13 (ändrad 2013:9).

Uppdrag att analysera reglerna

Boverket fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att analysera om reglerna för enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras. Analysen skulle innehålla en bedömning om reglerna för enkelt avhjälpta hinder är ändamålsenligt utformade. Vidare skulle Boverket göra en bedömning av behovet av att införa krav på tillsynsplan för byggnadsnämnderna motsvarande vad som i dag finns för länsstyrelserna och Boverket. Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 oktober 2018. Rapporten finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen