På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

Vad BBR innehåller

BBR innehåller regler om de flesta tekniska egenskapskraven i PBL. De krav som inte ingår är bärförmåga, stadga och beständighet, bredbandsanslutning och laddning av elfordon. Regler om bärförmåga, stadga och beständighet finns i stället i Boverkets konstruktionsregler, EKS. Regler om bredband finns i Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning, 2017:1. Till vilka byggnader det ska finnas utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen. Mer om det tekniska egenskapskravet laddning av elfordon finner du i ”Relaterad information”

Reglerna i BBR handlar också om utformningskrav och tomtkrav i PBL. I PBL, PBF, BBR och EKS finns samhällets minimikrav på det som byggs.

Utformningskrav i BBR

I BBR finns preciserade regler till följande utformningskrav:

 •  lämplighet för det sitt ändamål och
 •  tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Utformningskraven prövas av kommunen vid bygglovet. För åtgärder som inte kräver bygglov men däremot anmälan, till exempel attefallshus gäller i stället att utformningskraven bedöms inför startbeskedet.

Tekniska egenskapskrav i BBR

I BBR finns också preciserade regler till följande tekniska egenskapskrav:

 • säkerhet i händelse av brand,
 • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
 • säkerhet vid användning,
 • skydd mot buller,
 • energihushållning och värmeisolering,
 • lämplighet för det avsedda ändamålet,
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och
 • hushållning med vatten och avfall.

De tekniska egenskapskraven behandlas av kommunen vid tekniskt samråd och startbesked.

Tomtkrav i BBR

I BBR finns dessutom preciserade regler till följande tomtkrav:

 • att det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
 • att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt och
 • att risken för olycksfall begränsas.

Tomtkraven prövas av kommunen vid bygglovet.

Nu gällande BBR

Du hittar nu gällande BBR i Boverkets författningssamling.

Varje ändring av BBR får ett BFS nummer. BFS står för Boverkets författningssamling. Det ursprungliga författningsnumret för BBR, grundförfattningsnumret är BFS 2011:6. När man hänvisar till BBR bör man hänvisa till grundförfattningsnumret. Om man vill hänvisa till BBR vid en viss tidpunkt bör man även lägga till BFS nummer för den sista ändringen, till exempel Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2016:13, BBR.

BBR finns oftast även i konsoliderad version. Konsoliderad version innebär att författningens ursprungliga lydelse har uppdaterats med alla de ändringar som har gjorts i författningen. Tänk på att i en konsoliderad version finns inte ikraftträdande- och övergångsbestämmelser med. Dessa finns i stället i slutet av varje ändringsförfattning.

Varför BBR behöver ändras ibland

Det är inte önskvärt att regler ändras för ofta. Men ibland är det nödvändigt att ändra reglerna, inte minst när det gäller så pass omfattande regler som BBR. Boverket försöker samordna regeländringarna så det inte sker alltför ofta.

Reglerna i BBR kan behöva ändras av olika skäl. Vanliga situationer då BBR behöver ändras är:

 • Boverket märker att reglerna behöver förtydligas
 • forskningen har fått fram ny kunskap
 • anpassning till EU-rätt, särskilt avsnitt 9 om energihushållning och
 • PBL och PBF ändras.

BBR är indelad i avsnitt

BBR är indelad i åtta olika avsnitt. De två första avsnitten är gemensamma regler som gäller oavsett vilket krav det gäller och dessa avsnitt behöver därför läsas av alla som kommer i kontakt med BBR.

Avsnittsindelningen är följande:

 • Avsnitt 1 Inledning
 • Avsnitt 2 Allmänna regler
 • Avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 • Avsnitt 5 Brandskydd
 • Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7 Bullerskydd
 • Avsnitt 8 Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9 Energihushållning

Tidigare fanns reglerna om bärförmåga, stadga och beständighet i avsnitt 4. Dessa regler finns nu i stället samlade i en egen författning, Boverkets konstruktionsregler, EKS. Du kan läsa mer om EKS här.

Grundläggande regler finns i avsnitt 1 i BBR

Avsnitt 1 i BBR innehåller grundläggande regler för BBR. Det handlar om regler om:

 • när BBR gäller,
 • mindre avvikelser från BBR,
 • ändring av byggnader,
 • vad allmänna råd är,
 • byggprodukter med bedömda egenskaper,
 • terminologi och
 • hänvisningar.

När BBR gäller

BBR gäller vid uppförande av en ny byggnad och vid ändring av en byggnad. I BBR finns också regler om obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader samt för mark- och rivningsarbeten. Reglerna om skydd mot olyckor på tomter gäller också för andra anläggningar än byggnader.

Du kan läsa mer om när BBR ska tillämpas här.

Mindre avvikelser från BBR

Byggnadsnämnden får under vissa förutsättningar medge mindre avvikelser från BBR.
Du kan läsa mer om mindre avvikelser här.

Ändring av byggnader

Regler vid ändring av byggnader finns i BBR avsnitt 1:22, det finns dessutom särskilda regler för ändring av byggnader i avsnitten 3, 5-9.

Här kan du läsa mer om ändring här.

Vad allmänna råd är

BBR innehåller både föreskrifter och allmänna råd. Du kan läsa mer om vad allmänna råd och skillnaden mellan föreskrifter är här

Du kan läsa mer om olika slags regler och hur regelhierarkin ser ut här.

Byggprodukter

BBR ställer grundläggande krav på den färdiga byggnaden. För att uppfylla dessa krav måste man använda byggprodukter med lämpliga egenskaper. Med byggprodukter menas produkter som är avsedda att stadigvarande ingå i byggnader. I begreppet ingår också sammanfogade produkter, så kallade byggsatser. Vad som är viktiga egenskaper hos en viss byggprodukt beror på hur den är tänkt att användas i det aktuella byggprojektet. Viktiga produktegenskaper kan exempelvis avse bärförmåga, brandskyddsegenskaper, energihushållning, skydd mot fukt eller buller. Det är byggherren som ansvarar för att produkter med lämpliga egenskaper används i bygget.

Terminologi

I BBR avsnitt 1:6 finns definitioner till begrepp och termer som används i flera avsnitt i BBR. Det kan också finnas definitioner i inledningen till de olika avsnitten i BBR.

I första hand gäller de definitioner som finns i PBL och PBF och de definitioner som finns i BBR. I andra hand, om det saknas definitioner på dessa ställen, har termerna den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

Du hittar termer från Plan- och byggtermer 1994, TNC 95 på Rikstermbanken. Sök på önskad term och när du får sökträffar ska du titta på den definition där källan anges som Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer.
Du hittar Rikstermbanken här.

Hänvisningar

Hänvisningar till andra myndigheters regler, standarder med mera görs på många ställen i BBR. En förteckning över standarder med mera som byggreglerna hänvisar till finns som en bilaga till BBR.
Du kan läsa mer om standarder här.

Ansvar för att reglerna följs

Det är byggherren som ansvarar för att arbetena utförs enligt reglerna i PBL, PBF och BBR. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det är ofta, men inte alltid, fastighetsägaren som är byggherre.

Kontroll av att reglerna följs

PBL, PBF, BBR och EKS innehåller samhällets minimikrav på det som byggs. I samband med ansökningar om lov prövar byggnadsnämnden om vissa av kraven är uppfyllda. I byggprocessen får man startbesked om åtgärden kan antas komma uppfylla de krav som gäller.

Om samhällets minimikrav inte uppfylls kan byggnadsnämnden genom tillsyn göra ingripanden. De kan förelägga, förbjuda och ta ut sanktionsavgifter. Detta gäller både för de åtgärder som kräver lov eller anmälan och de som inte gör det.

Du kan läsa mer om tillsyn här.

Konsekvensutredningar

När regler skrivs tas en konsekvensutredning fram. Utredningen är en bra källa till mer information om reglerna. I konsekvensutredningen finns beskrivningar av de ändringar som görs i reglerna, motiv till varför ändringarna görs och beskrivning av reglernas olika konsekvenser. I Boverkets författningssamling finns BBR med tillhörande konsekvensutredningar samlade. Dessa hittar du här.

Äldre regler om byggande

För dig som behöver känna till äldre bestämmelser har Boverket skannat in många äldre regler.
Du kan läsa mer om äldre regler om byggande här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej