Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitekturstrategiskt arbete hos statliga fastighetsägare och förvaltare

Granskad:

Politiken för gestaltad livsmiljö beskriver de offentliga aktörernas uppgift att agera förebildligt för att förvalta och skapa omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Staten har ett stort ansvar att agera föredömligt – inte minst som byggherre och fastighetsförvaltare.

Staten ska gå före

De miljöer och fastigheter som staten förfogar över har stor påverkan på många människors dagliga liv. Statliga myndigheter och bolag äger och förvaltar betydande delar av våra gemensamma tillgångar. Berörda statliga myndigheter och bolag har därmed ett ansvar för att bidra till att politikområdets mål nås. Staten har genom sina olika roller också potential att agera på ett föredömligt sätt vad gäller gestaltning. Även statens roll som arbetsgivare har stor betydelse, genom ansvaret för väl fungerande arbetsmiljöer. Statens förebildlighet behöver gälla i alla delar: planering, beställning, upphandling, utförande och förvaltning. Såväl hela bebyggelsemiljöer, landskap som enskilda byggnader, både inom- och utomhus, omfattas. Ett helhetsperspektiv bör appliceras, som gör att hållbara, attraktiva och funktionella miljöer skapas och förvaltas.

Arkitekturstrategiskt arbete

Statliga fastighetsägare och förvaltare kan arbeta med många olika verktyg för att stimulera kunskapsbyggandet och diskussionerna kring skapande av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Arkitekturstrategiskt arbete kan omfatta att ta fram en arkitekturstrategi eller att på andra sätt arbeta främjande med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Utöver arkitekturstrategier och arkitekturpolicyer kan riktlinjer arbetas in i olika arbetsdokument som metodstöd, handledning för hyresgäster och riktlinjer för projektering. Andra främjande sätt kan vara att arbeta för att engagera medborgarna i samtal om arkitektur och gestaltad livsmiljö, arbeta med arkitekttävlingar och arkitekturpriser eller använda sig av konst och konstnärliga processer för att väcka engagemang.

Boverket kan ge kunskap, råd och inspiration till er som arbetar med arkitekturstrategiska frågor i statliga myndigheter och bolag. 

Lärande exempel

Nedan hittas länkar till några statliga arkitekturstrategier. Detta är lärande exempel som kan ge dig som arbetar med gestaltad livsmiljö stöd.

Jernhusen

Kvalitetsprogram för stadsutveckling (på Jernhusens webbplats)

Sveriges Domstolar

Arkitekturpolicy ”Så bygger vi framtidens domstolar” (på Sveriges Domstolars webbplats)

Trafikverket

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen