Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn

Granskad:

I plan- och bygglagstiftningen finns regler om tillsyn.

Allmänt om tillsyn

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framför allt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Allmänt om tillsyn

Samordnad tillsyn

Byggnadsnämnden ska samordna sin tillsyn inom kommunen och med andra myndigheters arbete med tillsyn, övervakning och kontroll.

Samordnad tillsyn

Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som med ett undantag ska ta ut byggsanktionsavgift. Undantaget är byggsanktionsavgift för underlåtenhet att upprätta en prestandadeklaration för byggprodukter som Boverket beslutar om.

Byggsanktionsavgifter

Förelägganden

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd.

Förelägganden

Förbud

Om det har skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning.

Förbud

Ingripande mot KA och FK

Byggnadsnämnden har möjlighet att agera mot certifierade kontrollansvariga eller certifierade funktionskontrollanter som inte sköter de uppdrag de har enligt plan- och bygglagen.

Ingripande mot KA och FK

Verkställighetsmedel

Om ett föreläggande eller förbud inte följs eller om byggnadsnämnden mot bakgrund av tidigare erfarenheter gör bedömningen att dessa inte kommer att följas har byggnadsnämnden möjlighet att använda sig av olika verkställighetsmedel, till exempel vite och handräckning.

Verkställighetsmedel

Exempel på tillsynsområden

För vissa tillsynsområden finns särskilda regler och krav. Dessa områden är enkelt avhjälpta hinder, OVK, hissar och andra motordrivna anordningar, IMD och lekplatser.

Exempel på tillsynsområden

Exempel på tillsynsärenden

Exempel på tillsynsärenden är olovligt byggande, ovårdad tomt och ovårdade och förfallna byggnadsverk.

Exempel på tillsynsärenden

Exempel på tillsynsbeslut

Boverket redovisar här exempel som byggnadsnämnderna kan använda vid utformning av och formuleringar i olika typer av tillsynsbeslut.

Exempel på tillsynsbeslut

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen