Kommunen kan i vissa fall återkräva utbetalat bostadsanpassningsbidrag

Kommunen har viss möjlighet att kräva tillbaka ett redan utbetalat bostadsanpassningsbidrag.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 21 §

Beslut om återbetalning

Ett kontantbidrag som kommunen redan har betalat ut kan kommunen kräva tillbaka helt eller delvis endast i följande två fall.

  • Om den som har mottagit bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp.
  • Om bidraget i något annat fall lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Bara kontantbidrag kan återkrävas

Det är bara kontantbidrag som kan återkrävas. I propositionen till lagen uttalar regeringen att den inte anser att det är rimligt att kommunen ska kunna besluta om återbetalning av bostadsanpassningsbidrag som har beviljats i form av ett åtagande eller en begagnad anordning. I många fall skulle det vara mycket svårt att beräkna vad motsvarande kostnad för åtgärden är, vilket skulle försätta den som har tagit emot bidrag i en rättsosäker situation. I sådana fall bör i stället kommunen se till att ha så god insikt i sökandens situation, att kommunen kan avgöra om det är aktuellt med återkallelse av beslutet innan bostadsanpassningsåtgärden blivit utförd. (Proposition 2017/18:80 sid. 57-58.)

Med "mottagaren" av bidrag avses inte bara en person som ursprungligen sökt, beviljats och fått bidraget utbetalat utan också den som fått bidraget utbetalat efter att ha övertagit rätten till bidrag enligt lagens 4 § (proposition 2017/18:80 sid. 82).

Eftergift

Om det finns särskilda skäl får kommunen helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten.

Bidragsbrottslagen

Den som lämnar oriktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för att bidrag betalas ut felaktigt eller med ett för högt belopp kan dömas för bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. Det framgår av bidragsbrottslagen (2007:612).

Bidragsbrottslag (2007:612) 1-7 §§

Anmälan till Polismyndigheten

Kommunen ska göra en anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att ett brott enligt bidragsbrottslagen har begåtts.

I "Relaterad information" finner du en länk till propositionen till bidragsbrottslagen och till Socialförsäkringsutskottets betänkande.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej