På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kunskapsspridning genom lärande exempel

Granskad:

Vårdens miljöer är komplexa miljöer som behöver vara särskilt stödjande, tillgängliga och attraktiva både för verksamhetens personal, patienter och besökare. I riksdagens mål för arkitektur och gestaltade livsmiljöer lyfts att arkitekturen ska bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle och att det offentliga ska agera förebildligt. Denna exempelbank syftar till att ge inspiration och vägledning till dig som planerar, beställer, gestaltar, beslutar, bygger eller förvaltar vårdmiljöer.

Lärande exempel med fokus på medvetet gestaltade byggda vårdmiljöer

Inom ramen för arbetet med den nya politiken för arkitektur och gestaltad livsmiljö livsmiljö (prop. 2017/18:110) ska Boverket genom uppdraget att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö (N2018/02273/SPN) bland annat samla och sprida kunskap kring hur vårdens miljöer kan utformas och hur frågan kan vara aktiv genom hela processen från planering, byggande av såväl hus som inredning och utemiljöer till förvaltning och fortsatt utveckling av miljöerna över tid. 

Läs mer om uppdraget under Boverkets sidor om Arkitektur och gestaltad livsmiljö samt Utveckla vårdens byggda miljöer, länkar finns i menyn.

Syftet med de lärande exemplen är att sprida kunskap och öka förståelsen för vilken betydelse som en omsorgsfullt gestaltad vårdmiljö innebär - både för vårdens utövande i sig men också ur ett bredare samhällsperspektiv. Exempelsamlingen innehåller såväl vårdmiljöer som tillkommit genom nybyggnad, som genom om- och tillbyggnad av befintliga vårdmiljöer. Målsättningen är att successivt bygga vidare på exempelbanken samt att koppla den till en vägledning för ”Byggd miljö för nära vård”.

Läs mera på sidan Arkitektur och gestaltad livsmiljö, länk finns i menyn.

Stora behov i vården

Sveriges vårdstruktur är komplex och i förändring. Vårdverksamheterna spänner över ett stort fält, med allt från den lilla specialiserade vaccinationscentralen, via mer allmänna vårdcentraler med flera funktioner till de avancerade specialistsjukhusen på regional nivå. Något som får allt större betydelse är det första steget in i vården, en utvecklad primärvård. Anledningarna till detta är flera, bland annat att det befolkningen blir allt äldre och att allt fler lever längre med kronisk sjukdom. I Boverkets uppdrag prioriteras i första skedet byggda miljöer för nära vård, eftersom det är det område som idag upplevs ha störst behov av stöd och vägledning. Boverket ser dock att det finns behov av vägledning även kring övriga delar av vårdsystemets byggda miljöer.

Läs mer i utredningen "God och nära vård",  länk finns i  "Relaterad information".

Illustrerad bild över olika hustyper i olika färger
Bilden illustrerar schematiskt vilka typer av vårdmiljöer Boverket har fokus på i exempelsamlingen. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Vikten av goda livsmiljöer i vårdmiljöer

Den fysiska vårdmiljön har stor betydelse för vårdens förmåga att arbeta med sitt uppdrag. En medvetet berikande vårdmiljö bidrar till en mer positiv upplevelse och ett gynnsamt läkande för patienten, men också till en stimulerande arbetsmiljö för personalen. En omsorgsfullt utformad vårdmiljö kan utjämna skillnader och öka jämlikheten i samhället och utgöra en inte oväsentlig faktor för att behålla och attrahera personal i vårdverksamheter.

Flera faktorer påverkar förutsättningarna för planeringen och utformningen av våra vårdmiljöer. Ökad urbanisering, nya stadsbyggnadsprinciper med tätare bebyggelse och brist på mark, ökade krav på effektivisering av vårdverksamheten med större enheter, fri etablering och det fria vårdvalet som gör det svårt att planera långsiktigt. Direkt eller indirekt har dessa faktorer stor betydelse för vårdmiljöers lokalisering, storlek, närhetsprinciper, normer, ytmått och god gestaltning.

Nya komplexa frågor kräver nya lösningar och svar. Hur kan vi arbeta för att göra hållbara långsiktiga investeringar? Hur balanseras behov av generella och flexibla lokaler mot mer specialiserade? Hur kan hälsoaspekter få större utrymme i storstadsregionernas markanvändande och hur kan kunskap om hur vår hälsa påverkas av den fysiska miljön få genomslag i planering och utformning av vår byggda miljö?

För att kunna bemöta de komplexa frågorna med hållbara, långsiktiga och goda lösningar krävs kunskap, erfarenhet och en bred förståelse för samband och för miljöns påverkan på oss människor. Boverket har därför tagit fram ett antal lärande exempel som ett stöd för regioner, kommuner och privata vårdutövare i dessa stora, viktiga beslut och samhällsinvesteringar.

Hur hittar jag i exempelbanken

Exempelsamlingen omfattar ett antal olika vårdmiljöer. Hur vi gått till väga i arbetet med att hitta och beskriva exemplen kan du läsa mer om på sidan Metodik, länk finns i menyn”.

Varje lärande exempel presenteras med en faktaruta med information om vilken sorts vårdmiljö det är, fastighetens storlek, antal patienter, arkitekt, inredningsarkitekt respektive landskapsarkitekt, bruttoarean, byggår med mera. Faktarutan följs av Boverkets beskrivning illustrerad med foton och planritningar. Beskrivningen lyfter de specifika områden som vårdmiljön är ett lärande exempel på, med Boverkets reflektioner och analys utifrån valda fokusområden och kvalitetsaspekter. I exemplet finns också medskick med lärande erfarenheter från respektive projekt. 

Centrala begrepp som används i beskrivningen av exemplen kan du läsa mer om på sidan Begrepp, länk finns i menyn.

Under "Relaterad information" kan du i förekommande fall hitta kompletterande information till exemplet, arkitektens ritningar för byggnader och utemiljö, till exempel planer, fasader och sektioner. Här finns också länkar till relevanta webbplatser.  

Karta över Sverige med markering för Angered, Bergsjön, Gustavsberg och Ängelholm.
Sverigekarta som visar var de olika lärande exemplen finns. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Jenny Lilja/Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen