Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggprocessen ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

Granskad:

Under byggprocessen uppförs byggnader och anläggningsprojekt i enlighet med detaljplan och bygglov, och på flera sätt påverkas då möjligheterna att förhindra brott och skapa trygghet i den färdigbyggda miljön. Material som köps in måste överensstämma med avsikten i bygghandlingarna, och monteringen ske på rätt sätt om ambitionerna från planerings- och projekteringsskedena ska bli verklighet. Det är även viktigt att kringliggande byggnader och kvarter är trygga att vistas i under byggtiden.

Byggprocessen omfattar vanligen ett flertal bygg- och anläggningsprojekt utöver själva byggnaderna för att tillgodose andra intressen. Det kan handla om gator och torg och inte minst friytor för lek och utevistelse, liksom om teknisk utrustning. En åtgärd som kräver bygglov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. I det fall byggnation sker inom ett detaljplaneområde har byggherren också en genomförandetid att förhålla sig till.

Bygghandlingarna ligger till grund för inköp av byggmaterial och övriga produkter. En tidplan upprättas för när leveranser ska ske och när olika delar av arbetet ska utföras. Detta skede varar ofta i flera år. När själva byggnaden är färdig ska marken runtomkring färdigställas och grönska anläggas.

Vad som kan göras i detta skede

Intentionerna från projekteringsfasen gällande trygghet och brottssäkerhet i den färdigbyggda miljön kan säkerställas genom att byggaktören följer upp att det som köps in överensstämmer med avsikten i bygghandlingarna, samt att montering sker på rätt sätt.

Det är viktigt att kringliggande byggnader och kvarter kan fungera och vara behagliga att vistas i även under byggtiden. Ändamålsenlig belysning och tillfälliga aktiviteter kan öka närvaron kring byggplatsen även under de tider som bygget står stilla, och göra det möjligt för människor att börja bygga en relation till platsen allteftersom den växer fram.

Polisen kan hjälpa till att se över arbetsrutinerna för att minska brottsligheten på byggplatsen under byggtiden.

Fallgropar

En byggarbetsplats utgör lätt en otrygg barriär mellan befintliga områden under byggtiden. Höga stängsel eller plank, trånga passager och tunnlar samt frånvaro av handel, service och andra aktiviteter skapar en ogästvänlig och otrygg miljö.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen