På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detaljplanens genomförande

Genomförandet av en detaljplan ska grundas på en väl genomtänkt planbeskrivning.

Till en detaljplan ska fogas en beskrivning av hur planen ska förstås och genomföras. Av beskrivningen ska det bland annat framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det ska också framgå vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Planbeskrivningen ska även innehålla information om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, avtalens huvudsakliga innehåll samt vilka konsekvenser avtalen får för genomförandet.

Genomförandet av detaljplanen ska sedan grundas på denna beskrivning.

Uttrycken grundas på och är avsedd att genomföras innebär att det inte är något krav på att beskrivningen absolut måste följas till punkt och pricka. Vissa anpassningar kan av olika skäl visa sig vara nödvändiga. En väl utformad genomförandebeskrivning ska dock vara så genomtänkt att plangenomförandet är realistiskt och att den anvisar den bästa vägen att uppnå detaljplanens syfte.

Vissa redskap för plangenomförandet finns i plan- och bygglagens sjätte kapitel. Om det uppstår frågor om ersättning och inlösen ska dessa hanteras enligt plan- och bygglagens fjortonde kapitel.

Därutöver finns det en lång rad frågor som regleras på annat sätt, exempelvis utbyggnad av vatten och avlopp och annan infrastruktur, ändring av fastighetsindelningen, bildande av gemensamhetsanläggningar, med mera. Dessa frågor regleras huvudsakligen i lagen om allmänna vattentjänster, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen och anläggningslagen.

Lantmäteriet ansvarar för innehållet på sidan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej