Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsvägledning för individuell mätning och debitering, IMD

Granskad:

Denna tillsynsvägledning för individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD, berör bestämmelser i lag, förordning och föreskrifter om energimätning i byggnader som trädde i kraft den 1 juni respektive den 1 juli 2022. Vägledningen riktar sig i första hand till kommunerna, som ansvarar för tillsynen av IMD. 

Aktuella bestämmelser om tillsyn och tillsynsvägledning kring IMD

Det tidigare regelverket om energimätning i byggnader har upphävts och ersatts av ny lag, förordning och föreskrifter om energimätning. Enligt lagen (2022:333) om energimätning i byggnader ska byggnadsnämnden ha tillsyn över att den lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tillsynen. Av förordningen (2022:336) om energimätning i byggnader framgår att Boverket ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnden i frågor om energimätning i byggnader.

9 §
  Byggnadsnämnden och den eller de statliga myndigheter som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen enligt första stycket.

4 §
  Boverket ska ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning i frågor som rör energimätning i byggnader.

Denna vägledning tar upp:

  • Tillsynens innehåll och genomförande samt möjliga sanktioner.
  • Bedömning av när IMD av värme eller IMD av tappvarmvatten kan anses proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar.
  • Vad innebär ombyggnad när det gäller IMD av tappvarmvatten och andra energieffektiviserande åtgärder.
  • Bedömning av vad som kan anses som teknisk genomförbarhet i det enskilda fallet.
  • Vad som avses med andra konkreta, planerade åtgärder för energieffektivisering, det vill säga vilka krav som ska ställas för att en byggnadsägare ska anses ha visat att en byggnad ska anses ha renoverats eller kommer att renoveras till en energiprestandanivå som inte omfattas av ett krav på system för individuell mätning och debitering av värme.
  • Kravet på fjärravläsbara mätsystem och mätutrustning.
  • Vad faktureringen ska baseras på och med vilken minsta frekvens som den ska ske.
  • Byggnadsägarens krav på att tillhandahålla lägenhetsinnehavare användnings- och faktureringsinformation och med vilken minsta frekvens som detta ska se.
  • Hur kostnadsfördelning rörande uppvärmning respektive tappvarmvatten för hushållsbruk kan göras utifrån föreskrivna principer och parametrar.
  • Tillvägagångssätt och utformning av överenskommelser och beslut om kostnadsfördelning.

I vägledningstexten finns möjlighet att se de aktuella lydelserna i lagar, förordningar och föreskrifter direkt i anslutning till respektive avsnitt. Länkar till andra källor finns även under rubriken ”Relaterad information” längst ned på denna sida.

Vägledningens mål är att förenkla tillsynen, och att det ställs rimliga krav på byggnadsägaren att föra bevisning för undantag i det enskilda fallet, vilket beskrivs på s. 32 i Regeringskansliets promemoria 2019 om individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse. (Se promemorian "Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet" på regeringens webbplats.)

Eftersom IMD är ett nytt regelverk så saknas praxis från domstolar kring tillämpningen. Vägledningen kommer att kompletteras med praxisavgörande när sådana finns tillgängliga.

Övriga sidor i tillsynsvägledningen hittar du i menyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen