Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov och marklov för bostadshus

Granskad:

Bygglov och marklov borde inte ha beviljats för nybyggnad av ett bostadshus som placeras nära tomtens högsta punkt.

Bakgrund

Målet rör ett bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på en starkt kuperad tomt. I domen behandlas dels anpassningskravet i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, dels bestämmelserna 8 kap. 9 § första stycket 1 PBL om hur en tomt ska bebyggas, dels att en i detaljplan medgiven byggrätt inte kan begränsas genom anpassningskravet.

Samverkan med omgivningen

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL gör att byggnader bör utformas så att de miljömässigt samverkar med omgivningen. Detta medför att det kan vara lämpligt att i ett starkt kuperat landskap förlägga byggnader på en lägre nivå än de högsta partierna. I domen konstateras vidare, med hänvisning till kraven i 8 kap. 9 § första stycket 1 PBL och uttalande i förarbetena, att skador på mark och vegetation ska så långt möjligt undvikas och att bland annat tomtens förutsättningar i fråga om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet ska beaktas vid prövningen.

Byggnadens placering

Domstolen konstaterar att placeringen nära tomtens högsta punkt i kombination med vald byggnadstyp förutsätter omfattande markutfyllnad. En utfyllnad som skapar relativt höga och branta slänter men som också behövs för att maximalt tillåten byggnadshöjd inte ska överskridas. Domstolen bedömer att åtgärderna inte uppfyller kraven på hur en tomt ska bebyggas och ordnas enligt bestämmelser i 8 kap. 9 § första stycket 1 PBL (jfr Mark- och miljööverdomstolens domar den 5 september 2013  i målnummer P 10776-12 och den 1 oktober 2013 i målnummer P 1348-12). Du hittar Mark- och miljööverdomstolen domar i ”Relaterad information”. Vidare konstateras att byggnadens höga placering och hur tomten utformats till följd av byggnadens placering avviker även från omgivande bebyggelse.

Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om bygglov

Enligt domstolens bedömning strider därför åtgärderna även mot anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL. En i detaljplan medgiven byggrätt kan enligt domstolen inte begränsas genom anpassningskravet (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 6 maj 2015 i målnummer P 9601-14 alternativt MÖD 2015:26. se rubrik "Relaterad information".) Enligt domstolen är det inte omöjligt att anpassa den nya bebyggelsen till tomtens naturförutsättningar och samtidigt utnyttja byggrätten till fullo. Att inte tillåta den sökta utformningen medför därför inte att byggrätten som sådan begränsas i detta fall. Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om bygglov och marklov.

Du hittar Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 mars 2018 målnummer P 10184-17, i "Relaterad information".

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länkarna i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen