Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad får boendesegregationen för konsekvenser?

Granskad:

Boendesegregation får konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Även om boende i utsatta områden påverkas mer negativt än andra så påverkas alla samhällsmedborgare eftersom ett segregerat samhälle riskerar att inte hålla samman.

Konsekvenser för individen

Segregation leder till att individer får olika uppväxt- och levnadsvillkor beroende på var de bor. Särskilt för barn och unga har närmiljön stor betydelse och påverkar deras framtida livschanser.

Segregationens negativa konsekvenser är tydligast i områden med socioekonomiska utmaningar

Individer som bor i områden med framförallt socioekonomiska utmaningar påverkas mer negativt av segregationen än boende i andra områden. Ju längre tid individen bor i områden med socioekonomiska utmaningar desto större verkar de negativa konsekvenserna bli.

Bostadsområdet kan påverka skolresultatet, arbetslivet och hälsan

Var man bor kan ha betydelse för skolresultat och utbildningsnivå. Forskning visar att boende i områden där en stor andel erhåller ekonomiskt bistånd, är ensamstående föräldrar eller är utrikes födda har mindre sannolikhet att gå ut grundskolan med godkända betyg, läsa färdigt gymnasiet och påbörja en högskoleutbildning. Att bo i ett resurssvagt område kan även påverka individens utfall på arbetsmarknaden negativt. Exempelvis är sannolikheten att bli anställd lägre och förvärvsinkomsten generellt lägre i resurssvaga områden. I resursstarka områden syns omvända förutsättningar och tendenser.

Även individers hälsa kan påverkas genom att uppväxt, familj, skola, arbete och boende formar förutsättningarna för ett hälsosamt liv. De människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar har oftare en livsstil som innebär högre risk för sämre hälsa och välmående än boende i resursstarka områden.

Konsekvenser för samhället

Om barn, ungdomar och vuxna inte har förutsättningar och möjligheter att nå sin fulla potential, förlorar samhället som helhet på det. Även om segregationens negativa konsekvenser är mest påtagliga i områden med socioekonomiska utmaningar, påverkas hela samhället.

Den ekonomiska utvecklingen

Om individer inte når sin fulla potential i skolan och arbetslivet, samt lokala affärsverksamheter påverkas negativt, kan det i förlängningen leda till lägre skatteintäkter för samhället. Det kan därmed ha en negativ ekonomisk påverkan på både kommuner, regioner och staten.

Brott och otrygghet

Brottslighet har stora konsekvenser både för de människor som drabbas och för samhället i stort. Segregation i kombination med ojämlikhet och utanförskap kan utgöra grogrund för kriminalitet.  Dessutom skiljer sig utsattheten för brott men också rädslan att drabbas av brott åt mellan olika bostadsområden och grupper av befolkningen.

Känslan av gemenskap, trygghet och tillit

Ett segregerat samhälle kan påverka känslan av gemenskap, trygghet och tillit både till ens grannar och till samhället i stort, eftersom det gör människor ovana vid att möta individer med andra förutsättningar än en själv. Det kan leda till att en del känner sig delaktiga i samhället samtidigt som andra inte gör det, vilket får såväl individuella som samhälleliga konsekvenser i form av engagemang i att skapa ett gemensamt samhälle.

Bild med två pojkar som står framför flerbostadshus.
Segregation får konsekvenser för hela samhället då ett sådant samhälle inte håller samman, vilket bland annat påverkar känslan av gemenskap, trygghet och tillit. Foto: Scandinav

Områden riskerar att stigmatiseras

Människors föreställningar om hur det är att leva och bo i olika områden riskerar att förstärka segregationen. När områden blir stigmatiserade ökar segregationen då färre väljer att flytta dit. När bostadsområden stigmatiseras innebär det ofta att även de boende i området stigmatiseras. I debatten kring segregation finns det ofta en mer eller mindre uttalad skuldbeläggning av låginkomsttagare, personer med utländsk bakgrund och boende i hyreshus samt ett fokus på bostadsområden där dessa faktorer är vanliga.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen