På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämnden och CE-märkta byggprodukter

Granskad:

Hur förhåller sig byggproduktens prestandadeklaration och CE-märkning till byggreglerna?

Kontrollplanen och lämpliga byggprodukter

Det är byggherren som har ansvaret för att avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella byggprojektet. Byggherren ska kunna visa att han eller hon använt byggprodukter med bedömda egenskaper enligt avsnitt 1:4 – 1:42 i BBR och motsvarande bestämmelser i EKS (avdelning A, 18-20 §§). Om produkten har en prestandadeklaration och är CE-märkt ska den informationen vara tillräcklig för att avgöra produktens lämplighet och ytterligare produktdokumentation ska inte behöva efterfrågas.

1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper

Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning byggprodukter som är

  • a)  CE-märkta,
  • b)  typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
  • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
  • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c) och d) ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a), c) eller d) innebär inte att produkten motsvarar svenska krav på byggnader i denna författning. Sådan bedömning innebär att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper. (BFS 2013:14).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt detta avsnitt. (BFS 2013:14).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.
1:41 Samexistensperiod

Harmoniserade standarder och deras samexistensperioder offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Fram till samexistensperiodens slut gäller även andra bedömningar än enligt alternativ a) i avsnitt 1:4. Därefter gäller enbart bedömning enligt alternativ a) i avsnitt 1:4 liksom i de fall det har utfärdats en ETA2 för byggprodukten. (BFS 2016:6).

2 För uppgifter om gällande ETA, se EOTA:s webbsida http://www.eota.be om Valid ETAs.
1:42 Ömsesidigt erkännande

Såsom bedömning i enlighet med alternativ c) eller d) i avsnitt 1:4 godtas även en bedömning utfärdad av ett annat organ inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet om organet på annat sätt än genom ackreditering för uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008, erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier om oberoende. (BFS 2014:3).

Metoder för bedömning

18 §    Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning produkter som tillverkats för att permanent ingå i byggnadsverk och som antingen

  • a)  är CE-märkta,
  • b)  är typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
  • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
  • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c och d ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2015:6).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a, c eller d innebär inte att produkten bedömts mot svenska krav på byggnadsverk i denna författning eller i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) utan endast att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. (BFS 2015:6).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt denna paragraf. (BFS 2015:6).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765. Samexistensperiod

19 §    Harmoniserade standarder och deras samexistensperioder offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Fram till samexistensperiodens slut gäller även andra bedömningar än enligt alternativ a) i 18 §. Därefter gäller enbart bedömning enligt alternativ a) i 18 § liksom i de fall det har utfärdats en ETA2 för byggprodukten. (BFS 2015:6).

2 För uppgifter om gällande ETA, se EOTA:s webbsida http://www.eota.be om Valid ETAs. Ömsesidigt erkännande

20 §    Såsom bedömning i enlighet med alternativ c) eller d) i 18 § godtas även en bedömning utfärdad av ett organ inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet om organet på annat sätt än genom ackreditering för uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008, erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier om oberoende. (BFS 2015:6).

Att inhämta verifiering, exempelvis i form av prestandadeklarationer, kan ingå i byggherrens egenkontroll enligt kontrollplanen. För att se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor följs ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska också se till att nödvändiga kontroller utförs samt avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Byggnadsnämnden kan i kontrollplanen begära att byggherren visar på hur han eller hon förvissat sig om att de byggprodukter som används är lämpliga i kritiskt viktiga avseenden för byggnadens tekniska egenskaper. Dit hör exempelvis en takstols bärförmåga eller rökgasutsläpp från en braskamin.

Enligt 10 kap 7 § 1 PBL ska kontrollplanen vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att alla väsentliga krav på byggnadens tekniska egenskaper enligt 8 kap 4 § PBL uppfylls.

Information om byggprodukter

Byggprodukter som säljs i Sverige ska ha dokumentation på svenska, det gäller såväl prestandadeklarationer, bruksanvisningar och kemikalieinformation som säkerhetsföreskrifter. Det följer av Boverkets föreskrifter BFS (2013:7) SEK 1, se länk i "Relaterad information".

Om produkterna köps utomlands måste byggherren själv ta ansvar för att förstå innehållet i prestandadeklarationen och annan viktig information som följer med produkten. I annat fall måste byggherren ta hjälp av någon med tillräcklig språkkompetens. Eftersom byggnadsnämnden inte ska granska handlingarna, kan nämnden heller inte kräva översättningar.

Byggproduktförordningen handlar om villkor för att få sälja byggprodukter, inte om byggkontroll. De harmoniserade SS-EN-standarderna för byggprodukter ställer inte några krav på byggprodukterna utan innehåller metoder och kriterier för bedömning av fortlöpande kontroll av prestanda hos byggprodukten. Genom att använda de metoderna och kriterierna får tillverkaren fram tillförlitliga produktuppgifter, som byggherren kan använda i sin lämplighetsbedömning av produkten.

Om byggnadsnämnden eller den kontrollansvarige misstänker att en prestandadeklaration är felaktig eller missvisande ska Boverket kontaktas. Detta gäller för produkter som sålts i Sverige.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen