På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Granskad:
Foto på barn intill översvämning
Foto: Mostphotos/Frugan

Klimatförändringen innebär stora utmaningar globalt såväl som i Sverige. Ökad nederbörd, stigande havsnivåer och högre temperatur innebär en ökad risk för översvämningar, ras, skred och erosion samt värmeböljor. För att minska risken för negativa konsekvenser av ett förändrat klimat behövs ett aktivt arbete med att ställa om samhället till minskade utsläpp av växthusgaser och med anpassning av samhället till ett förändrat klimat. Boverket ansvarar för att samordna anpassningsarbetet för den byggda miljön, som förutom ny och befintlig bebyggelse även omfattar anläggningar samt vegetation, parker och andra grönområden.

I Sverige kan vi bland annat förvänta oss fler värmeböljor, mer nederbörd, minskning av snötäckets varaktighet och ökad risk för bränder i skog och mark, översvämningar, ras, skred och erosion. Enligt SMHI har Sverige redan blivit varmare och mer nederbördsrikt. Klimatscenarier visar också att temperaturen kommer att stiga mer i Sverige och Skandinavien än det globala genomsnittet. Hur stora effekterna blir av klimatförändringen beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till denna förändring.

Ett förändrat klimat förutses i hög grad leda till ökade risker för den byggda miljön som förutom ny och befintlig bebyggelse även innefattar anläggningar samt vegetation, parker och andra grönområden. Det är viktigt att vi börjar anpassa samhället både till den klimatförändring som vi ser i dag och till den som kan förväntas inträffa i framtiden. Regeringen vill stärka arbetet kring den nationella strategin för klimatanpassning (prop.2017/18:163) och Boverket har fått i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Regeringsuppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering samt byggande och förvaltning av bebyggelse och regeringen anser att Boverket är en lämplig aktör för uppdraget att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

En viktig del av Boverkets uppdrag är att stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning för den byggda miljön. Uppdraget utförs i samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut (SGI), länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hela uppdragets utformning finns på regeringens webbplats, se ”Relaterad information”.

Detta regeringsuppdrag kopplar till andra arbeten inom Boverket såsom bland annat ekosystemtjänster, god inomhusmiljö, mellankommunal samverkan samt ”arkitektur och gestaltad livsmiljö”.

Resultat från uppdraget

Här presenteras en del av de resultat som har gjorts sedan Boverket fick regeringsuppdraget 2018. Myndighetscheferna har träffats regelbundet sedan mars 2019. Beredningsgruppen förbereder dessa möten samt driver och utvecklar samarbetet kring klimatanpassning för den byggda miljön.

Några nyckelresultat är:

  • Genom den etablerade myndighetssamverkan verkar myndigheterna för en hållbar samhällsutveckling. Den gemensamma visionen är att Sverige ska bygga hållbart och klimatanpassning är en självklar del av samhällsutvecklingen.
  • Det övergripande och långsiktiga målet för myndighetssamverkan är att bidra till att minska samhällets sårbarhet i enlighet med Nationell strategi för klimatanpassning och Sveriges internationella åtaganden såsom Parisavtalet och Agenda 2030.
  • Arbetet har initialt 2022 som målår för resultat och effekter samt för att ta fram förslag och rekommendationer.
  • I september 2019 beslutade myndighetscheferna om samverkansområden för 2019 till 2022 och arbete pågår inom de olika områdena.
  • I januari 2020 arrangerade Boverket tillsammans med Lunds kommun, Göteborgs stad samt samverkansmyndigheterna och IVL Svenska Miljöinstitutet en workshop för kommuner på temat översvämning.
  • I mars 2020 antogs en gemensam programförklaring för myndighetssamverkan om klimatanpassning för den byggda miljön. Se programförklaringen i ”Relaterad information”.

Varför är anpassning till klimatförändringen en viktig fråga?

Klimatet förändras. Detta vet vi och märker redan idag. Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och ökade temperaturer. Bebyggelse och infrastruktur kan påverkas negativt och detta kan orsaka samhället stora kostnader. För att minska samhällets sårbarhet är det mer kostnadseffektivt att genomföra åtgärder i förebyggande syfte än att exempelvis riva, reparera och bygga om i efterhand.

I ”Relaterad information” kan du hitta rapporten ”Klimatförändringar som påverkar byggnader”, från SMHI, som grundläggande beskriver hur olika klimatscenarier skulle kunna påverka byggnader. I ”Relaterad information” finns även en länk till klimatanpassning.se som är Sveriges nationella portal för arbete med klimatanpassning. I ”Relaterad information” finns även en indexering av relevant offentligt arbete med klimatanpassning för den byggda miljön i rapporten ”Sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning”.

Nationell strategi för klimatanpassning

Regeringen presenterade en nationell strategi för klimatanpassning 2018. Syftet med strategin är att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av arbetet. Genom strategin läggs en strukturerad, sammanhållande ram för det nationella arbetet med klimatanpassning. Detta ska leda till att Sverige bättre uppfyller sina internationella åtaganden såväl inom EU som enligt Parisavtalet.

I samband med strategin gjordes ändringar i 3 kap. 5 § PBL (2010:900). Dessa ändringar som trädde i kraft i augusti 2018 (SFS 2018:1370) syftar till att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring.

Läs mer om Nationell strategi för klimatanpassning i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen