På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär.

Sökanden kan innan giltighetstiden har gått ut ansöka om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet. För att det ska vara en förlängning ska det vara exakt samma åtgärd som det ursprungliga tidsbegränsade bygglovet avser. Om åtgärden på något sätt ändras, exempelvis att en byggnad ska flyttas lite eller det ska vara en annan användning, är det inte längre en förlängning av ett befintligt tidsbegränsat bygglov. Sökande får då istället ansöka om ett nytt tidsbegränsat bygglov.

Hur länge kan ett tidsbegränsat bygglov förlängas?

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Giltighetstiden för tidsbegränsade bygglov har varierat över tiden. Före den 1 januari 2008 var maxtiden 20 år, mellan den 1 januari 2008 och den 30 juni 2014 var maxtiden 10 år och efter den 1 juli 2014 är den 15 år. Det finns inga övergångsbestämmelser för tidsbegränsade bygglov vilket innebär att byggnadsnämnden ska pröva en ansökan om förlängning utifrån de nu gällande reglerna, oavsett när ansökan om förlängning inkom. Det innebär att oavsett vilka regler som gällde när det ursprungliga tidsbegränsade bygglovet gavs så får den sammanlagda tiden inklusive förlängningar vara högst 15 år. Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov ska byggnadsnämnden räkna med de tidigare antal åren som beviljats, oavsett om de har beviljats med stöd av nu gällande lag eller äldre lagstiftning. (jfr prop. 2013/14:59 sid. 30 och MÖD 2014-01-10 mål nr P 4066-13)

Handläggning av förlängning av tidsbegränsat bygglov

Alla bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om handläggning av lovärenden gäller även vid handläggning av förlängning av tidsbegränsade bygglov. Det betyder exempelvis att bestämmelser om upplysnings- och underrättelseskyldighet, handläggningstid, beslutets innehåll samt expediering och kungörelse gäller vid handläggning av tidsbegränsade bygglov.

Det som skiljer handläggningen åt är att byggnadsnämnden normalt redan har alla ritningar som krävs för att pröva förlängningen eftersom de tidigare har fattat ett beslut om åtgärden. Sökanden bör därför inte behöva lämna in samma ritningar igen, en ansökan kan oftast vara tillräckligt. Byggnadsnämnden bör i de flesta ärendena kunna använda de ritningar som låg till grund för det ursprungliga tidsbegränsade bygglovet i prövningen om förlängning. Nämndens beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om förlängning ska motiveras precis som andra beslut i bygglovsärenden. I beslutet bör det framgå vilken eller vilka förutsättningar för bygglov som är uppfyllda och inte är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om handläggning

Prövning av förlängning av tidsbegränsat bygglov

Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Prövningen är samma som för ett nytt tidsbegränsat bygglov. Utöver det som prövas i ett nytt tidsbegränsat bygglov måste byggnadsnämnden dessutom kontrollera hur länge åtgärden har haft tidsbegränsat bygglov. Den sammanlagda tiden får inte överskrida 15 år.

En förlängning av ett tidsbegränsat bygglov får ges om följande kriterier uppfylls:

  • den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov för åtgärden inte överstiger 15 år,
  • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid,
  • sökanden har ansökt om en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov, och
  • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

En förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål får ges om följande kriterier uppfylls:

  • ansökan ska avse förlängning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av en byggnad för bostadsändamål,
  • den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov för åtgärden inte överstiger 15 år,
  • platsen där byggnaden ska placeras ska kunna återställas,
  • sökanden ska ha ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
  • någon eller några förutsättningar för bygglov ska vara uppfyllda.

Här kan du läsa mer om prövning av tidsbegränsat bygglov

Här kan du läsa mer om prövning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål

Startbesked och slutbesked vid förlängning av tidsbegränsat bygglov

Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov behövs inte något nytt start- eller slutbesked. Detta eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. Byggnadsnämnden har redan vid det ursprungliga tidsbegränsade bygglovet, redan tagit ställning till att åtgärden kunde antas uppfylla kraven i plan- och bygglagstiftningen genom beslut om startbesked. Byggnadsnämnden har även i det ursprungliga slutbeskedet tagit ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej