Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitala region- och översiktsplaner samt planeringsunderlag

Granskad:

Boverket arbetar med att underlätta övergången till digitala region- och översiktsplaner och digitala planeringsunderlag. Vi tar bland annat fram regler som anger gemensamma grundkrav på digitala regionplaner och översiktsplaner. Vi deltar i Lantmäteriets arbete med att ta fram en nationell specifikation för översiktsplan och tar även fram tekniska lösningar och annan vägledning för att stötta kommunerna vid tillämpningen av de kommande reglerna och specifikationen.

Nya regler för digitala översiktsplaner och regionplaner

I början av februari 2023 tog regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som ställer krav på att översiktsplaner och regionplaner ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Nu jobbar Boverket med att precisera kraven i plan- och byggförordningen för att stötta kommuner och regioner i arbetet med digitaliseringen av planerna.

Regeringens beslut innebär att alla översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Kravet gäller även vid ändring av en plan som påbörjas efter detta datum. Redan beslutade planer och planer som påbörjats före 1 januari 2027 omfattas inte av kravet.

Förslag till föreskrifter om översiktsplan

Boverket har tagit fram ett förslag till föreskrifter för översiktsplan som var ute på remiss under perioden 30 mars till 25 augusti 2023. Läs mer om resultatet från remitteringen på sidan Föreskrifter om översiktsplan. Du kan också ta del av författningsförslaget på sidan Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan.

Föreskrifter om översiktsplan

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Förslag till föreskrifter om regionplan

Boverket har tagit fram ett förslag om föreskrifter om regionplan. Förslaget är ute på remiss fram till den 12 april 2024. Läs mer om förslaget på sidan Föreskrift om regionplan. Du kan också ta del av författningsförslaget på sidan Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan.

Föreskrifter om regionplan

Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan

Nationell specifikation för översiktsplan

Boverket medverkar i Lantmäteriets arbete inom Smartare Samhällsbyggnad med att ta fram en nationell specifikation för översiktsplan.  En nationell specifikation strukturerar den information som ska finnas i en översiktsplan på ett nationellt enhetligt sätt och styr hur informationen tekniskt ska kunna överföras och behandlas digitalt.

Lär mer om arbetet med att ta fram en nationell specifikation för översiktsplan på följande sida:

Nationella specifikationer

ÖP-modellen

ÖP-modellen ger kommuner vägledning i hur en digital översiktsplan kan struktureras på ett enhetligt sätt. På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om ÖP-modellen, hur den är uppbyggd och hur den är tänkt att användas.

ÖP-modellen

Utveckling av nästa version av ÖP-modellen

Boverket bedriver ett pågående arbetet med ÖP-modell 3.0, som kommer att bestå av ÖP-katalogen, en GIS-databaslösning och övrig vägledning. De olika delarna av modellen kommer att levereras i omgångar.

Modellen kommer att ge kommuner vägledning i hur en digital översiktsplan kan struktureras på ett enhetligt sätt och stöttar kommunerna i att uppfylla de krav som ställs i kommande föreskrifter om översiktsplan. Beslut om dessa förväntas tas under hösten 2024.

Under maj 2024 släpps en testversion av ÖP-katalogen som kommer att vidareutvecklas tillsammans med kommuner. GIS-databaslösningen planeras att tillgängliggöras hösten 2024 tillsammans med övrig vägledning.

Digitala planeringsunderlag

I januari 2023 presenterade Boverket en förstudie om digitalisering av riksintressen. En referensgrupp bestående av personer från nationella myndigheter, länsstyrelsen och kommuner bidrog och gjorde arbetet möjligt. Ta del av rapporten ”Riksintresseunderlag i en digital miljö” under ”Relaterad information”.

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket håller tillsammans på att göra en förstudie för att kartlägga möjligheten att ta fram en gemensam informationsstruktur för sina riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Boverket och Lantmäteriet har gemensamt gått ut med en intresseförfrågan till samtliga riksintressemyndigheter om att utifrån förstudierna ta fram en gemensam nationell specifikation för samtliga riksintressen. Arbetet kommer att påbörjas under 2024.

Modellering av processer

I takt med att samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras ser Boverket behov av att alla som arbetar inom området har gemensamma utgångspunkter. Det är till exempel viktigt att det finns en samsyn för processen att ta fram regionplaner och översiktsplaner.

Genom modellering får vi verktyg som hjälper till att skapa en gemensam syn mellan de som arbetar med region- och översiktsplanering och de som utvecklar programvaror. Modellering av processerna ger även input till Boverkets arbete med att ta fram vägledning som stöd i en digital process.

I länken under ”Relaterad information” kan du läsa om arbetet med att modellera de processer och informationsmängder som finns inom samhällsbyggnadsprocessen. Här finns också en länk till Boverkets modellbibliotek.

Flerårigt utvecklingsarbete

De arbeten som nämns ovan har alla ingått i ett övergripande utvecklingsarbete där Boverket på regeringens uppdrag sedan 2017 har arbetat med att särskilt verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. I januari 2023 redovisade Boverket det senaste uppdraget. Ta del av slutrapporten ”Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö” under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen