På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitala region- och översiktsplaner och planeringsunderlag

Under 2019 har Boverket arbetat med digitala region- och översiktsplaner och digitala planeringsunderlag. Resultatet är ÖP-modellen 2.0 och slutsatser i delrapporten "Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen".

Region- och översiktsplaner

Arbetet med ÖP-modellen för region- och översiktsplaner genomfördes med hjälp av en referensgrupp. Gruppens synpunkter ligger till grund för det nya förslaget på ÖP-modell 2.0.

Arbetet har i första hand fokuserat på översiktsplaner då samhällsnyttan bedömts vara störst inom området. Ambitionen var även att se i vilken mån ÖP-modellen var applicerbar på regionplaner innan vidare arbete genomfördes inom området.

Det här består ÖP-modellen 2.0 av

ÖP-modellen 2.0 består av en vägledning på Boverkets webbplats för PBL Kunskapsbanken, en Excel-katalog och en informationsmodell.

För vidare arbete har även en testdatabas tagits fram och en förstudie där möjligheter för att på sikt kunna tillhandahålla ÖP-modellen som ett API och e-tjänst redovisas.

Resultat

Resultatet från ÖP-modellen beslutades och publicerades på boverkets webbplats för PBL Kunskapsbanken i januari 2020. För att göra nästa version av ÖP-modellen ännu bättre tar vi gärna emot diina synpunkter.

Digitala planeringsunderlag

Arbetet med digitala planeringsunderlag har fokuserat på statliga planeringsunderlag, framför allt riksintressen. En referensgrupp bestående av personer från nationella myndigheter, länsstyrelsen och kommuner har bidragit och gjort arbetet möjligt.

Slutsats och förslag

En av slutsatserna är att samverkan mellan nationella myndigheter är nödvändigt för att statliga planeringsunderlag ska bli användbara i den fysiska planeringen. Den digitala mognaden, förståelsen för fysisk planering och förutsättningarna för digitalisering varierar kraftigt mellan olika myndigheter. I kommande arbete behöver därför en gemensam struktur och gemensamma begrepp fastställas, för statliga-, regionala- och kommunala planeringsunderlag. 

I rapporteringen till regeringen föreslår Boverket att struktur och begrepp för planeringsunderlag ska hanteras i samarbete med Lantmäteriet och nationella myndigheter, regioner, kommuner och länsstyrelser som ansvarar för respektive aktuell sakfråga. Boverket som sedan tidigare har rollen som ansvarig samordnare för statliga planeringsunderlag bör fortsätta som samordnare.

Stödjande processer

I takt med att samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras ser Boverket behov av att alla som arbetar inom området har gemensamma utgångspunkter. Det är till exempel viktigt att det finns en samsyn för  processen att ta fram regionplaner och översiktsplaner.

Genom modellering får vi verktyg som hjälper till att skapa en gemensam syn mellan de som arbetar med region- och översiktsplanering och de som utvecklar programvaror. Modellering av processerna ger även input till Boverkets arbete med att ta fram vägledning som stöd i en digital process.  

I länken under ”Relaterad information” kan du läsa om arbetet med att modellera de processer och informationsmängder som finns inom samhällsbyggnadsprocessen.

Tidsperspektiv

För de åtgärder Boverket har arbetat med har fokus legat på det tidsperspektiv som ryms inom regeringsuppdraget, det vill säga perioden 2018-2020. Implementering och genomförande av digitaliseringen kommer sedan att ske successivt under en längre tidsperiod.

Bakgrund

Under 2018 gjorde Boverket en förstudie med två syften:

  • att kartlägga förutsättningar för digitala region- och översiktsplaner och statliga planeringsunderlag.
  • att identifiera vilka åtgärder som krävs för att genomföra en digitalisering av region- och översiktsplaner och statliga planeringsunderlag.

Utifrån förstudien har Boverket arbetat vidare med två övergripande arbetspaket: region- och översiktsplaner och planeringsunderlag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej