Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitala region- och översiktsplaner samt planeringsunderlag

Granskad:

Boverket arbetar med att underlätta övergången till digitala region- och översiktsplaner och digitala planeringsunderlag. Vi tar bland annat fram regler som anger gemensamma grundkrav på digitala regionplaner och översiktsplaner. Vi deltar i Lantmäteriets arbete med att ta fram en nationell specifikation för översiktsplan och tar även fram tekniska lösningar för att stötta kommunerna vid tillämpningen av de kommande reglerna och specifikationen.

Film: Digitalisering inom region och översiktsplanering (18 minuter)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Nya regler för digitala översiktsplaner och regionplaner

I början av februari 2023 tog regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som ställer krav på att översiktsplaner och regionplaner ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Nu jobbar Boverket med att precisera kraven i plan- och byggförordningen för att stötta kommuner och regioner i arbetet med digitaliseringen av planerna.

Regeringens beslut innebär att alla översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Kravet gäller även vid ändring av en plan som påbörjas efter detta datum. Redan beslutade planer och planer som påbörjats före 1 januari 2027 omfattas inte av kravet.

Förslag till föreskrifter för översiktsplan

Boverket har tagit fram ett förslag till föreskrifter för översiktsplan som varit på remiss fram till den 25 augusti 2023. Du kan ta del av författningsförslaget på sidan Boverkets remisser.

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Nationell specifikation för översiktsplan

Boverket medverkar i Lantmäteriets arbete inom Smartare Samhällsbyggnad med att ta fram en nationell specifikation för översiktsplan.  Under ”Relaterad information” finns en länk till Smartare Samhällsbyggnad där du kan läsa mer om uppdraget.

En nationell specifikation strukturerar den information som ska finnas i en översiktsplan på ett nationellt enhetligt sätt och styr hur informationen tekniskt ska kunna överföras och behandlas digitalt.

Specifikationen utgör grunden för att

  • kommunerna ska kunna arkivera översiktsplanen i sin helhet
  • olika myndigheter ska kunna använda informationen i översiktsplanen som beslutsunderlag vid olika prövningar
  • alla översiktsplaner ska kunna tillgängliggöras via en gemensam åtkomstpunkt, till exempel Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP).

Att ta fram och testa en nationell specifikation är ett flerårigt arbete. Under 2023 kommer ett flertal utkast av specifikationen tas fram. En referensgrupp bestående av kommuner, systemleverantörer, länsstyrelsen och statliga myndigheter kommer få möjlighet att ge synpunkter på utkastet. Målsättningen är att en första version av specifikationen ska kunna beslutas i början av 2024. Därefter kommer specifikationen att testas och revideras.

ÖP-modellen

ÖP-modellen ger vägledning till kommunerna om hur geografisk planinformation i en översiktsplan kan struktureras på ett enhetligt sätt.  Modellen är flexibel för att kunna användas av alla kommuner och för olika nivåer i översiktsplaneringen. Aktuell version är ÖP-modellen 2.1. På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om ÖP-modellen, hur den är uppbyggd och hur den är tänkt att användas.

ÖP-modellen

Utveckling av nästa version av ÖP-modellen

Det pågår ett utvecklingsarbete av nästa version av ÖP-modellen (ÖP-modell 3.0) som kommer att ersätta ÖP-modell 2.1. Den nya versionen kommer stötta kommunerna med att uppfylla de krav som kommer ställas i kommande regler och i den nationella specifikationen för översiktsplan.

ÖP-modell 3.0 beräknas vara klar i början av 2024. ÖP-modellen kommer därefter fortsätta att utvecklas under kommande år.

Demo av ett nytt API för digitala översiktsplaner

I december 2022 publicerade Boverket en första demoversion av ett API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för digitala översiktsplaner med arbetsnamnet ÖP-katalogen. API:et består av information som till stora delar motsvarar detaljplaneringens Planbestämmelsekatalog. I API:et finns mark- och vattenanvändningar med tillhörande attribut.

Demo av ett nytt API för ÖP-katalogen

Digitala planeringsunderlag

Boverket driver ett arbete med digitala planeringsunderlag som har fokuserat på statliga planeringsunderlag, framför allt riksintressen. En referensgrupp bestående av personer från nationella myndigheter, länsstyrelsen och kommuner har bidragit och gjort arbetet möjligt. I januari 2023 rapporterade Boverket en förstudie om digitalisering av riksintressen. Ta del av rapporten ”Riksintresseunderlag i en digital miljö” under ”Relaterad information”.

Modellering av processer

I takt med att samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras ser Boverket behov av att alla som arbetar inom området har gemensamma utgångspunkter. Det är till exempel viktigt att det finns en samsyn för processen att ta fram regionplaner och översiktsplaner.

Genom modellering får vi verktyg som hjälper till att skapa en gemensam syn mellan de som arbetar med region- och översiktsplanering och de som utvecklar programvaror. Modellering av processerna ger även input till Boverkets arbete med att ta fram vägledning som stöd i en digital process.

I länken under ”Relaterad information” kan du läsa om arbetet med att modellera de processer och informationsmängder som finns inom samhällsbyggnadsprocessen. Här finns också en länk till Boverkets modellbibliotek.

Flerårigt utvecklingsarbete

De arbeten som nämns ovan har alla ingått i ett övergripande utvecklingsarbete där Boverket på regeringens uppdrag sedan 2017 har arbetat med att särskilt verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. I januari 2023 redovisade Boverket det senaste uppdraget. Ta del av slutrapporten ”Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö” under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen