Digitala region- och översiktsplaner samt planeringsunderlag

Under 2018 togs en förstudie fram för att kartlägga förutsättningarna för digitala region- och översiktsplaner samt de statliga planeringsunderlagen. Syftet var även att identifiera vilka åtgärder som krävs för att genomföra digitaliseringen.

Med utgångspunkt från förstudien arbetar Boverket vidare med två övergripande arbetspaket. Det ena inkluderar att vidareutveckla Boverkets översiktsplanemodell med standard för struktur, innehåll och begrepp. Det andra omfattar gemensamma gränssnitt och beteckningar för nationella planeringsunderlag och planer.

Utöver de två övergripande arbetspaketen arbetar Boverket med två mer generella stödjande arbetspaket som innefattar löpande samordning av statliga myndigheter och att närmare beskriva behov av ändringar i PBL och andra berörda regelverk. Boverket arbetar i samverkan med andra myndigheter bland annat Lantmäteriet.

Processkartläggning med hjälp av modellering

I takt med att samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras ser Boverket ett behov att alla som arbetar inom området har gemensamma bilder att utgå ifrån. Det handlar bland annat om en samsyn kring hur processerna ser ut för att ta fram regionplaner och översiktsplaner. Genom modellering får vi verktyg som hjälper att skapa en brygga mellan de som arbetar med region- och översiktsplanering och de som utvecklar programvaror. Modellering av processerna ger även input till Boverkets arbete med att ta fram vägledning som stöd i en digital process.  

I länken under ”Relaterad information” kan du läsa om arbetet med att modellera de processer och informationsmängder som finns inom samhällsbyggnadsprocessen.

Tidsperspektiv

Åtgärderna fokuserar på det tidsperspektiv som ryms inom regeringsuppdraget, det vill säga perioden 2019-2020. Implementering och genomförande av digitaliseringen kommer sedan att ske successivt under en längre tidsperiod.

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej