Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Granskad:

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska åtföljas av en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få tillhandahållas på den inre marknaden. Exempel på produkter som omfattas av krav på CE-märkning är ballast, fönster, minireningsverk och kaminer. Exempel på produkter som inte omfattas är vattenkranar, garderober och köksinredning. 

Byggproduktförordningens krav

Byggproduktförordningen ställer krav på att produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt. Byggproduktförordningen bestämmer även vilken information som ska finnas med i prestandadeklarationen. 

Hur ska du som arbetar i eller under miljö- och hälsoskyddsnämnden förhålla dig till CE-märkta byggprodukter?

Installation av vissa byggprodukter kräver tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. När dessa produkter är CE-märkta ska informationen som finns i produktens prestandadeklaration vara tillräcklig för miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning.

Boverket har tagit fram information som ska vägleda dig som arbetar med tillståndsgivning. Under respektive kategori hittar du djupare information om vad som gäller för CE-märkta produkter. Produktspecifik information för bland annat förtillverkade avloppsanläggningar (minireningsverk) finns under "relaterad information".

Uppdaterad information

Boverket har tagit fram ett vägledande dokument om hur du som jobbar med tillståndsgivning ska förhålla dig till CE-märkta avloppsprodukter. Du hittar informationen i "relaterad information".

 1. Prestandadeklaration och CE-märkning

  I prestandadeklarationen ska väsentliga egenskaper och deklarerade prestanda redovisas. De väsentliga egenskaperna som ska finnas med finns angivna i den harmoniserade standardens ZA-bilaga. Exempel på sådana egenskaper är reningsförmåga för minireningsverk och rökgasutsläpp för kaminer. Vilka egenskaper som är väsentliga samt hur dessa ska bestämmas och redovisas anges i den harmoniserade standarden. Myndigheter eller kommuner får inte kräva redovisning på annat sätt.

  Det är tillverkaren som ansvarar för att ta fram prestandadeklaration och CE-märka produkten innan den sätts på marknaden. CE-märkning är inte ett godkännande och behöver därför inte rapporteras in till Boverket. Myndigheterna har därför inte några listor över vilka produkter på den svenska marknaden som är CE-märkta. Exempel på produkter som omfattas av krav på CE-märkning är ballast, fönster, minireningsverk och kaminer. Exempel på produkter som inte omfattas är vattenkranar, garderober och köksinredning.

 2. Boverket är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter som tillhandahålls på den svenska marknaden. Detta innebär att Boverket utövar tillsyn av produkter som satts på den svenska marknaden. Tillsynen bedrivs genom att Boverket genomför planerade kontroller för en produktgrupp i taget. Ärenden kan även inledas genom myndigheten får in anmälningar av produkter.

  Vad innebär Boverkets tillsyn?

  Boverket säkerställer att de byggprodukter som tillhandahålls på den svenska marknaden uppfyller de krav som ställs i EU:s byggproduktförordning (EU) nr 305/2011, produktsäkerhetslagen och övrig relevant lagstiftning. Boverket kontrollerar bara produkter som finns till försäljning på den svenska marknaden. Redan installerade produkter omfattas inte av Boverkets tillsyn.

  Boverkets marknadskontroll av byggprodukter ska hjälpa företagen att följa reglerna, genom att kontrollera att produktens dokumentation uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Boverkets marknadskontroll innebär alltså inget godkännande eller bedömning om produkten är säker att använda eller bra att använda. Denna kontroll ersätter inte den kontroll som tillverkare och tredjepartsorgan ska utföra under tillverkningen av byggprodukterna.

  Kommunens tillsyn

  Kommunen ansvarar för tillståndsgivningen för installation av bland annat minireningsverk och kaminer. Det är byggherren som ska kunna redovisa prestandadeklarationen till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid behov. Prövning ska ske utifrån den information som finns i prestandadeklarationen, ytterligare information ska inte behöva efterfrågas.

  Eventuella formaliafel i prestandadeklarationen är inte grund för att avslå en ansökan, så länge den information som krävs för tillståndsgivningen finns angiven. Observera att i avsaknad av objektiva indikationer ska kommunen utgå från den prestandadeklaration som upprättats av tillverkaren är riktig och tillförlitlig. En sådan objektiv indikation kan exempelvis avse befogad misstanke om att deklarerad prestanda inte stämmer med produktens faktiska prestanda, eller att produkten saknar erforderlig dokumentation. I så fall ska kommunen kontakta Boverket som är den behöriga myndigheten för marknadskontroll av byggprodukter i Sverige, för mer information se ”Relaterad information”.

 3. Byggherren ska kunna redovisa prestandadeklarationen till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid behov. Den information som finns i prestandadeklarationen ska vara tillräcklig för prövningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i normalfallet inte behöva efterfråga den dokumentation som ligger till grund för tillverkarens prestandadeklaration.

  Upplysning 1: 

  Prestandadeklarationen har sedan den 1 juli 2013 ersatt den tidigare förekommande EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC) för byggprodukter.

  Upplysning 2: 

  Typgodkännande är inte längre möjligt när byggprodukter omfattas av en harmoniserad standard under byggproduktförordningen. Redan utfärdade typgodkännanden upphör att gälla när en harmoniserad byggproduktstandard blir obligatorisk.

 4. Det är viktigt att miljönämnder och miljökontor känner till att tillverkare och distributörer av harmoniserade standarder inte får lämna uppgifter om produktens väsentliga egenskaper i annan form än i en prestandadeklaration som upprättats i enlighet med den tillämpliga harmoniserade standarden och byggproduktförordningen. EU-lagstiftning om byggprodukter måste beaktas vid handläggning av ansökan om inrättande eller ändring av små avloppsanläggningar. Om skyldigheterna inte respekteras kan det få konsekvenser för Sverige då vi riskerar ingripanden från EU-kommissionen.

  Byggherren ska kunna redovisa prestandadeklarationen till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid behov. Den information som finns i prestandadeklarationen ska vara tillräcklig för prövningen. Den handläggande myndigheten får inte efterfråga andra provningar eller bedömningar än de som anges i harmoniserade standarder för byggprodukter. Myndigheten får heller inte efterfråga andra uppgifter om byggprodukters väsentliga egenskaper än de som framgår av prestandadeklarationerna. Myndigheterna får inte heller göra efterforskningar utöver den dokumentation som ska ingå i ansökningen.

  Det är kommunen som ansvar för tillsynen enligt miljöbalkens regelverk. Den tillståndsgivande myndigheten ska granska att produktens angivna värden möjliggör för installation efter de specifika förhållandena och att produkten som ska installeras har den dokumentation som krävs. Boverket ansvar för tillsynen över att produktens dokumentation är korrekt.

  Upplysning 1:

  Prestandadeklarationen har sedan den 1 juli 2013 ersatt den tidigare förekommande EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC) för byggprodukter.

  Upplysning 2:

  Typgodkännande är inte längre möjligt när byggprodukter omfattas av en harmoniserad standard under byggproduktförordningen. Redan utfärdade typgodkännanden upphör att gälla när en harmoniserad byggproduktstandard blir obligatorisk.

 5. Produkter som redan ingår i en avloppsanläggning omfattas av tillsyn enligt miljöbalkens regelverk. För dessa produkter finns inget retroaktivt krav på prestandadeklaration eller CE-märkning, eftersom reglerna bara gäller vid försäljning av nya byggprodukter.

 6. Vid prövning av ansökan om installation av eller ändring av en enskild avloppsanläggning med icke CE-märkta produkter ska ansökan bedömas på vanligt sätt, och det är sökanden som ska visa att anläggningen kommer att uppfylla kraven.

  Den som misstänker att en produkt säljs utan CE-märkning när den borde vara märkt, eller att uppgifterna i prestandadeklarationen är felaktiga eller missvisande ska vända sig till Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter.

 7. Plan- och bygglagen ställer krav på egenkontroll vid byggande. Egenkontrollen enligt plan- och bygglagen innebär att byggherren ska se till att det som byggts uppfyller kraven enligt lagen.

  För vissa typer av produkter är bruksanvisningar och skötselinstruktioner en förutsättning för att kunna sköta egenkontrollen under driftstiden. För byggprodukter som säljs i Sverige ska även sådan dokumentation vara på svenska. Den som misstänker att en produkt saknar bruksanvisningar och skötselinstruktioner när sådana behövs, eller om dessa inte finns på svenska fastän produkten är inköpt i Sverige, ska vända sig till Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter.

  För vissa byggprodukter, till exempel avloppsanläggningar, ställs även krav på egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär att den som ansvarar för anläggningen löpande ska kontrollera och dokumentera att anläggningen fungerar enligt det tillstånd som givits för den. Mer information om detta finns under "minireningsverk".

 8. Byggprodukter som inte omfattas av en harmoniserad standard ska inte vara CE-märkta. Tillståndsgivande myndighet får då begära in den information som krävs för att kunna bedöma produkten, och är därmed inte begränsad av byggproduktförordningens krav.

  Exempel på avloppsprodukter som inte omfattas av harmoniserade standarder är bland annat anläggningar för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT-vatten, s.k. gråvatten), anläggningar som placeras ovan jord eller använder sig av växtbaserad rening. Det finns dock inget som hindrar att sådana anläggningar är provade mot en harmoniserad standard. Det går dock inte att upprätta en prestandadeklaration och CE-märka en sådan produkt mot den harmoniserad standarden. Tillverkaren kan dock välja att CE-märka på frivillig väg med hjälp av en europeisk teknisk bedömning (ETA). 

 9. Provningsrapporter kan vara belagda med sekretessavtal eftersom de kan avse uppgifter om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar och/eller forskningsresultat. Aktören kan således vara hindrad från att delge provningsrapporterna till kommuner och andra intressenter.

  Boverket har dock rätt att få tillgång till dessa som marknadskontrollerande myndighet. Dessa rapporter sekretessbeläggs med stöd av offentlighet- och sekretesslagen samt därtill lämpliga offentlighet- och sekretessförordningen. Boverket får således inte dela med sig av dessa rapporter till tredje part. Detta inkluderar även kommuner och andra icke marknadskontrollerande myndigheter.

 10. Provning av produkter som omfattas av EN 12566-serien måste utföras av ett provningslaboratorium som anmälts till EU-kommissionen för att utföra sådana uppgifter (anmält organ). Laboratoriet upptas därefter på EU-kommissionens webbplats NANDO där samtliga anmälda organ finns listade. Där framgår även vilka anmälda organ som får utföra provningar eller andra uppgifter enligt respektive harmoniserad standard för byggprodukter. Observera dock att provningslaboratorier som inte finns med i den dagsaktuella förteckningen i NANDO kan ha varit anmälda organ vid tidpunkten för provningen. Sådana provningsresultat gäller även efter att det upphört att vara ett anmält organ. Det kan därför krävas noggrannare sökningar för att säkerställa huruvida det var ett anmält organ vid tidpunkten för provningarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen