Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionen kan ge värdefullt stöd

Granskad:

När du som arbetar på en kommun ska ta fram en arkitekturstrategi, kan du få stöd av regionen för att få ett bredare regionalt perspektiv och sätta kommunen i sitt sammanhang. Regionen kan i en del fall även hjälpa till att koordinera arbetet mellan flera olika kommuner. Regionen kan också dra egen nytta av att engagera sig i kommunens arkitekturstrategiska arbete, både som inspel till det regionala utvecklingsarbetet men också i sin roll som byggare och förvaltare.

Regionens roll i gestaltad livsmiljö

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional transportinfrastruktur, men även för att ta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet och samordna insatser för att genomföra denna strategi. Regionerna utgör en viktig länk mellan det nationella och lokala, och att lyfta ett regionalt perspektiv på den fysiska planeringen blir allt viktigare. Även om det bara är Region Stockholm och Skåne som enligt 7 kap PBL har krav på sig att ta fram en regionplan så arbetar alltfler regioner med regional fysisk planering. Regionerna ansvarar dessutom för stora verksamheter som innebär att man agerar byggherre, beställare, inköpare, förvaltare och hyresgäst. Målet för en gestaltad livsmiljö kan vara vägledande för regionerna i detta arbete. Regionerna har därför en viktig roll som förebilder och allt fler regioner formulerar nu egna regionala mål för politikområdet gestaltad livsmiljö.

Du kan läsa mer på sidan "Regionernas roll i gestaltad livsmiljö", länk finns under ”Relaterad information”.

Hur kan en region stödja kommunens strategiska arbete med arkitekturfrågor?

Regionerna i Sverige har stor frihet i hur de organiserar sitt arbete och vilka resurser de har för att arbeta med olika sakfrågor. Regionpolitiken kan på detta sätt styra sina resurser till att hantera de frågor som bedöms mest angelägna för regionen. Vad en region mer precist kan stötta din kommun kring i arkitekturfrågor beror därför delvis på i vilken region du befinner sig. Men det finns tre huvudsakliga sorters stöd som Boverket ser att en region kan bidra med vid framtagandet av en kommunal arkitekturstrategi.

Regionen kan:

  • Bidra med regional överblick och sammanhang.
  • Bidra med kunskap och kunskapsdelning.
  • Stimulera till och underlätta samverkan mellan kommunerna.

Bidra med regional överblick och sammanhang

Regionen har genom sitt utvecklingsansvar ofta en bra överblick över de förutsättningar och utmaningar som regionen har när det gäller till exempel folkhälsa, demografi, tillgänglighet, konst- och kulturutbud samt besöksmål. Regionen tar fram en utvecklingsstrategi för regionen, i vilken det formuleras mål för hur regionen ska utvecklas. Denna förutsätter att flera aktörer agerar i enlighet med målen. Oftast står Agenda 2030 och medborgarnas livskvalitet i fokus för strategin. Beroende på hur din kommun avgränsar er arkitekturstrategi kan den regionala överblicken och utvecklingsstrategin utgöra en viktig utgångspunkt för de prioriteringar ni gör. Det kan handla om vikten att stärka olika regionala särdrag, besöksnäringens behov eller hur den regionala orts- och infrastrukturen bör utvecklas.

Du kan läsa mer på sidan "Exempel från region och länsstyrelse" som du hittar i menyn.

Bidra med kunskap och kunskapsdelning

Regionen kan alltså bidra med kunskap och fakta kring en mängd olika regionala perspektiv. En region kan också ha konsulenter med uppgift att ge råd och information inom olika områden, till exempel arkitektur, konst, kultur, dans, bibliotek och funktionshinder. Vad som ingår i konsultens roll kan variera, från att arbeta direkt i projekt med pedagogik och dialoger med barn och unga till att arbeta mer stöttande och metodutvecklande.

En region kan också bidra och stärka kommunernas arbete genom att erbjuda arenor och nätverk för samtal och kunskapsdelning. Flera regioner arrangerar till exempel seminarier för att tillgängliggöra ny kunskap och nya metoder. I vissa fall arrangerar regionen och länsstyrelsen gemensamma samtal kring olika teman. Oavsett vem avsändaren är kan din kommun ofta gärna bidra med seminarieteman som ni vill ha belyst.

Under ”Exempel” som du hittar i menyn kan läsa mer om hur region Dalarna använt filosofiska samtal som verktyg för dialog.

Stimulera till och underlätta samverkan mellan kommunerna

Som en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet kan regionerna även på olika sätt stimulera till samverkan mellan kommunerna. Detta skulle också kunna stötta kanske särskilt mindre och mer resurssvaga kommuner, när de ska ta fram arkitekturstrategier. Det finns exempel när regioner till exempel gått in som processledare i olika utvecklingsprojekt kopplat till kollektivtrafikstråk. Regioner kan också skapa nätverk och kluster med olika aktörer som kan vara av intresse för kommunernas arbete. Genom att visa regionen att din kommun är intresserad av att samverka med andra kommuner eller aktörer i regionen kan samverkansprocesser initieras och regionen välja att ta en neutral processledarroll.

Du kan läsa mer på sidan "Exempel från region och länsstyrelse" som du hittar i menyn.

Regionens egen nytta av att stödja kommunerna

En kommunal arkitekturstrategi ger ramar även för regionens byggprojekt

Det finns flera anledningar för en region att stödja kommunens arbete med att ta fram en arkitekturstrategi om kommunen efterfrågar detta. Regionen är en stor fastighetsägare och byggherre genom sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag och därmed en direkt målgrupp för arkitekturstrategin. Regionen har också hand om planeringen och det huvudsakliga genomförandet av kollektivtrafiken i länet och är därmed en viktig aktör i utformandet av stations- och hållsplatsmiljöer, miljöer som människor dagligen besöker. Arkitekturstrategin formulerar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas. Det är därför viktigt för regionen att vara delaktiga och bidra med den kunskap regionen sitter på. Detta för att säkerställa att arkitekturstrategin till exempel stödjer att vårdmiljöer kan utvecklas utifrån evidensbaserad kunskap om hur hälsofrämjande och vårdande miljöer bör utformas, exempelvis vårdboendens behov av grönytor.

Regionens attraktivitet och förutsättningar för god livskvalitet

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin bygger på att även andra aktörer agerar i enlighet med den målbild som utvecklingsstrategin vill nå. Att skapa förutsättningar för god livskvalitet för medborgarna, i dag och i framtiden är en viktig fråga för både kommun och region. Attraktiva platser att bo i, verka i och uppleva är viktiga för invånarna i regionen, men även för att locka till sig och stärka näringslivet. Kommunernas arbete med att strategiskt försöka säkerställa värden i den bebyggda miljön är därför viktiga för att regionen ska kunna uppnå sina mål.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen