Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rådet för hållbara städer

Granskad:

Rådet för hållbara städer är ett samverkansforum med 13 medlemmar som arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer. Boverket är en av medlemmarna och har även enligt uppdraget inrättat ett kansli som stödjer Rådet.

Rådet för hållbara städer inrättades i december 2017 och verkar till och med maj 2022.

Uppdraget från regeringen till Rådet för hållbara städer är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Utgångspunkterna utgörs av mål 11 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, "Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling" och propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö".

Enligt regeringsuppdraget ska Rådet ta tillvara erfarenheter och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling och föra dialog, samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. På så sätt skapas möjligheter att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Organisation

Rådet för hållbara städer består av 13 medlemmar och leds av ordförande. I Rådet ingår myndighetscheferna vid de myndigheter som är strategiskt viktiga för det långsiktiga arbetet med hållbar stadsutveckling:

 • Boverket
 • Formas
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • ArkDes
 • Energimyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens Konstråd

De två sistnämnda har på Rådets initiativ knutits till arbetet i ett senare skede. I Rådet ingår även representanter för länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelserna representeras av landshövdingen i Uppsala län och kommunerna representeras av sektionschefen för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) avdelning Tillväxt och samhällsbyggnad.

Boverket har på regeringens uppdrag inrättat ett kansli som stödjer Rådet i dess arbete med bland annat möteskoordinering och sammanställning av underlag.

Redovisning av åtgärder

Rådet ska årligen redovisa en samlad åtgärdslista av genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling, och som myndigheterna avser utföra eller har utfört i samverkan.

Rådet ska dessutom årligen redovisa förslag till regeringen på åtgärder som Rådet anser är strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden. Rådet ska även lämna förslag till regeringen på eventuella frågor som behöver utredas.

Enligt uppdraget ska arbetet kommuniceras via Rådets gemensamma webbplats. Du hittar en länk till webbplatsen i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen