Rumshöjd

Det finns krav på viss rumshöjd i permanenta bostäder, men inte i fritidshus med högst två bostäder. Det finns även krav på viss rumshöjd i publika lokaler och arbetslokaler. Kraven på rumshöjd är beroende på hur länge personer förväntas vistas i rummet och på hur många personer som förväntas vara här. Rumshöjd är ett tekniskt egenskapskrav som behandlas vid tekniskt samråd och startbesked.

Reglerna om rumshöjd i Boverkets byggregler, BBR har sin grund i regler om hygien, hälsa och miljö i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Rumshöjden ska vara tillräcklig för att undvika olägenheter för människors hälsa.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 4 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 9 §

Regler om rumshöjd som gäller vid uppförande av en byggnad finns i BBR avsnitt 3:3. Det finns dessutom regler om rumshöjd som gäller vid ändring av byggnad i avsnitt 3:53, till exempel om en källare byggs om till bostad. Reglerna om rumshöjd i BBR gäller inte för fritidshus med högst två bostäder.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:11

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:53

Rumshöjd är ett tekniskt egenskapskrav

Kravet på rumshöjd handlar inte om något av de tre utformningskraven i PBL. Det ska därför inte prövas i bygglovet.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1 §

Rumshöjd är ett tekniskt egenskapskrav som hanteras i byggprocessen vid tekniskt samråd och startbesked.

Men det är inget som hindrar att byggnadsnämnden under handläggningen av bygglovet uppmärksammar sökanden om eventuella problem kopplat till frågan om rumshöjd.

Rum att vistas i mer än tillfälligt eller tillfälligt

Reglerna i BBR om rumshöjd är uppdelade efter om det gäller rum avsedda att vistas i mer än tillfälligt eller rum avsedda att vistas i tillfälligt. I BBR ges exempel på vad som är rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt och för tillfällig vistelse. Exempel på rum avsedda att vistas i mer än tillfälligt är rum för sömn och vila. Exempel på rum avsedda att vistas i tillfälligt är hygienrum.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 1:6

Rumshöjd i bostäder

Rumshöjden ska vara minst 2,40 meter i bostäder i rum som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt. I småhus, det vill säga en- eller tvåbostadshus, får dock rumshöjden vara minst 2,30 meter i vinds- och souterrängvåningar samt i källare. I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. Men där ståhöjd behövs ska rumshöjden vara minst 2,10 meter under horisontell del av tak eller 1,90 meter under snedtak. Del av rum som inte behöver ståhöjd och därför kan ha lägre rumshöjd behöver inte delas av med vägg eller liknande från den del av rummet som har högre rumshöjd.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:3111

 

Sektion som visar rumshöjder.
Sektion som visar rumshöjder. Illustration: Altefur Development/Boverket

I rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda att vistas i tillfälligt får rumshöjden inte vara lägre än 2,10 meter. Exempel på rum att vistas tillfälligt i är hygienrum och bostadskomplement såsom bostadsförråd och garage.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:312

Rumshöjd i publika lokaler

I publika lokaler ska rumshöjden vara minst 2,70 meter. I rum avsedda för ett mindre antal personer kan rumshöjden vara lägre, den får dock inte vara lägre än 2,40 meter. Exempel på rum avsedda för ett mindre antal personer är mötesrum för högst 16 personer.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:3112

I publika lokaler ska rum eller avskiljbara delar av rum som är avsedda att vistas i tillfälligt inte ha lägre rumshöjd än 2,10 meter.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:312

Rumshöjd i arbetslokaler

I arbetsrum ska rumshöjden vara minst 2,40 meter. I begränsade delar av rum kan rumshöjden underskridas. Men där ståhöjd behövs ska rumshöjden vara minst 2,10 meter under horisontell del av tak eller 1,90 meter under snedtak. I undervisningslokaler och andra arbetslokaler avsedda för ett större antal personer ska rumshöjden vara minst 2,70 meter. Arbetsmiljöverket har också regler om rumshöjd i arbetslokaler. För arbetslokaler gäller alltså både kraven i BBR och Arbetsmiljöverkets regler.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:3113

Du hittar Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsen utformning under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Fri höjd i kommunikationsutrymmen

I byggreglerna om säkerhet vid användning finns det krav på att det ska finnas fri höjd på 2,00 meter i utrymningsvägar, trappor, dörrar och andra kommunikationsutrymmen. Dessa krav gäller för alla sorters byggnader. Med kommunikationsutrymmen menas utrymmen som främst används för förflyttning. Exempel på kommunikationsutrymmen kan vara korridorer, hallar, passager, ramper och kommunikationsytor i rum.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:34

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 1:6

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej